Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med anledning av GDPR* har vi uppdaterat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) där vi mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Miele sparar inga personuppgifter utan din kännedom

Hantering av personliga uppgifter

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller på annat sätt kontaktar oss (via telefon, brev, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Miele använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer endast för de ändamål du har lämnat dem för och godkänt (t. ex. för att få svar på frågor, beställa produkter, registrera Miele Club medlemskap m.m.). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen för att tillgodose dina önskemål. Miele skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2. Varför och hur använder vi informationen?
3. Med vem delar vi informationen?
4. Vilka rättigheter har du?
5. När raderar vi informationen?
6. Teknik på vår webbplats
7. Länkar till andra webbsidor
8. Säkerhet
9. Personuppgiftsansvarig,
10. Så här kontaktar du oss
11. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende av din förfrågan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Normalt är det information om namn, adressuppgifter, e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Utöver detta kan vi även vid behov samla in

 • personnummer för att kunna hantera RUT-avdrag vid serviceärenden.
 • födelsedatum för att kunna skicka födelsedagserbjudanden till medlemmar i Miele Club.
 • preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.
 • köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt.
 • servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt.
 • videoinspelningar från kamera-bevakning. (Se under ”För att förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra, förebygga och utreda stölder och andra brott mot företaget samt för att säkerställa trygghet.”)

2. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna hantera beställning och köp.
 • Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande enligt köpeavtalet avseende hantering av leverans, betalning, reklamations- och garantiåtaganden.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera bokning av tjänster.

 • Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tjänsten avslutats

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi samlar in dina personuppgifter därför att dina personuppgifter krävs enligt lag avseende nödvändig hantering av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Detta är nödvändigt vid kommunikation av en eventuell produktåterkallelse.
 • Lagringsperiod: 7 år

För att kunna hantera produktserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktserviceärenden avseende t ex servicestatus och servicehistorik.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera kundserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden avseende eventuella klagomål och supportärenden.
 • Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar/event.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/event t ex avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser, svarsbidrag, kontroll av ålder och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tävlingen eller eventet har avslutats

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system t ex förbättring av kommunikation, produktförbättringar och anpassning av tjänster och utbud.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda stölder och andra brott mot företaget samt för att säkerställa trygghet.

 • Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Ifall rättslig förpliktelse inte föreligger behandlar vi uppgifterna för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda stölder och andra brott mot företaget avseende t ex bedrägerier, förhindrandet av skräppostutskick och förbättring av vår IT-miljö.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna administrera ditt medlemskap i Miele Club och för att kunna skapa ”Mitt konto”.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Miele Club.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden i Miele Club.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skapa personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna administrera Miele Kvalitetsbevis

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om Miele Kvalitetsbevis. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
 • Lagringsperiod: 10 år.

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som är:

Självständiga personuppgiftsansvariga. Att företagen är självständiga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statlig myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våraåtaganden enligt köpeavtalet).

4. Vilka rättigheter har du?

Nedan listar vi dina rättigheter och där hittar du också kontaktuppgifter till Miele för att göra dina rättigheter gällande. Normalt har du rätt att kostnadsfritt utnyttja dina rättigheter nedan. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tänk att du som har registrerat ett konto på miele.se kan göra vissa ändringar själv om du loggar in på ”Mitt konto”.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Tänk på att vi i vissa fall kan ha rätt att neka din begäran om radering om vi t.ex. är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag. Det kan vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi skulle vara förhindrade att tillmötesgå din begäran kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Miele. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För utförlig information, se punkt 2 och 4.

6. Teknik på vår webbplats

Användning av cookies

Vi använder cookies. De är små textfiler som lagras på din dator och som sparar vissa inställningar och data för att delas online med oss via din webbläsare. En cookie innehåller vanligen namnet på domänen som cookien skickades från, såväl som information om cookiens ålder samt ett alfanumeriskt identifieringstecken. Det finns olika sorters cookies, beroende på innehåll och hur länge de lagras. De flesta cookies vi använder är så kallade ”session cookies”, som raderas när du avslutar din webbläsar-session. Dessutom finns det några långvariga cookies som gör att vi kan känna igen dig som besökare. Många cookies kommer direkt från oss, dessutom utförs lagring och utvärdering av cookies även av tjänsteleverantören (så kallade ”third-party cookies”).

Vi informerar dig i förväg om användningen av cookies med en notis.

Somliga cookies är nödvändiga av tekniska skäl för att du ska kunna använda våra online- och mobiltjänster. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

 • Språkinställningar
 • Sökinställningar
 • Innehåll i online-formulär
 • Information för användaridentifiering och –autentisering
 • Produkter i varukorgen
 • Bokmärkta produkter
 • Produkter från köprådgivaren

Utöver det använder vi så kallade analys-cookies på vår hemsida, som möjliggör en analys av ditt användarbeteende. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

 • Hur ofta en sida besöks
 • Sökbegrepp
 • Användning av hemsidefunktioner

Datan som samlas in med hjälp av cookies är pseudonymiserad och kan därmed inte härledas till den respektive användaren.

Det rättsliga underlaget för bearbetning av data med hjälp av cookies är art. 6 avsnitt 1 f) GDPR.

Cookies gör att vi direkt kan känna igen din dator och göra eventuella förinställningar tillgängliga. Cookies hjälper oss att förbättra vårt online-erbjudande och att erbjuda dig en bättre och mer användarvänlig service. För att underlätta användningen av våra online-tjänster behövs cookies. Vissa funktioner kan endast erbjudas genom användning av cookies. Detta gäller sökning, online-formulär, kundkonto, varukorg och bokmärken.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för statistiska analyser. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan genereras av en cookie och skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adresser är aktiverad på denna hemsida kommer din IP-adress i förväg förkortas i EU:s medlemsländer eller övriga länder inom EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas. På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan. IP-adressen som överförs inom ramen av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna hemsida fullständigt. Utöver det kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar data genererad av cookies samt data relaterad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsar-plugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Mer information hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv respektive http://www.google.com/intl/sv/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill påpeka att Google Analytics utvidgades på vår hemsida med koden "anonymizeIp ();" för att anonymisera IP-adresser, varvid den sista oktetten raderas.

7. Länkar till andra webbsidor

På Mieles sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Miele tar inget ansvar för dessa sidors innehåll och integritetspolicy.

8. Säkerhet

Miele garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåtet offentliggörande.

9. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Miele AB, org. nr 556138–9668, Industrivägen 20, 171 48 Solna, postadress: Box 1397, 171 27 Solna.

10. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om att du vill utöva några av dina rättigheter enligt punkt 5 ovan görs hos Kundtjänst Miele AB, via kontaktformulär eller telefon 08-562 29 000.

11. Ändringar och justeringar av denna policy

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ innan vi genomför ändringen.

Cookies

Cookie Notice

Miele AB använder så kallade ”cookies” eller ”kakor” på denna webbplats. I denna policy förklarar vi i detalj vilka typer av cookies som Miele använder, vilken information som behandlas av dem, livslängden för cookies och dina rättigheter i förhållande till cookies. Din nuvarande cookieinställning (för cookies som kräver samtycke):

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

1. Allmän förklaring

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller slutenhet när du använder våra webbplatser. När du besöker Mieles webbplats kan en cookie lagras på ditt system. Denna innehåller en teckensträng som kan användas för att identifiera din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

 • Temporära cookies: Dessa typer av cookies, även kallad sessionscookies, lagras tillfälligt på din dator eller terminalenhet under ditt besök på vår webbplats och raderas därefter.
 • Permanenta cookies: Dessa cookies finns kvar på din dator under en längre tid.

​Som huvudregel använder Miele Internetteknologier (t.ex. cookies och Java-Script) för att göra det lättare för dig att använda Mieles Internetapplikationer och för att optimera dem. Detta innebär:

 • Att identifiera dig när du loggar in på vår webbshop och för att se till att giltiga säkerhetsstandarder, som är särskilt optimerade för dig, följs.
 • Att hjälpa oss komma ihåg produkter som du har lagt till i din kundvagn eller anteckningssida.
 • Att visa hur många produkter du har lagt till i din kundvagn eller anteckningssida på webbplatsen.
 • Att påminna oss om ditt valda språk under sessionen så att du lättare kan navigera på våra webbplatser.
 • Att analysera data, t.ex. utvärdering av antalet besökare på vår webbplats eller de mest besökta webbplatserna. Vi använder resultatet från analyserna i syfte att optimera vår webbplats.

Genom att ändra cookieinställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst ta bort redan lagrade cookies. Ytterligare webbläsarspecifik information om hur du tar bort cookies hittar du här:

Notera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte längre använda alla webbplatsens funktioner. För de flesta webbläsare hittar du inställningsalternativ för användning av cookies i menyn. Vanligtvis har en webbläsare följande inställningsalternativ:

 • Visa cookies,
 • Tillåt cookies,
 • Inaktivera alla eller vissa cookies,
 • Inaktivera alla cookies när du stänger webbläsaren,
 • Blockering av cookies,
 • Meddela när en cookie ska lagras,
 • Invänd mot spårning av webbanalys (opt-out).

När du besöker vår webbplats informerar en banner dig om användning av cookies och ber om ditt samtycke för sådana cookies som kräver samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, vilket vi förklarar i detalj i denna cookiepolicy.

 

2. Tekniskt nödvändiga cookies (nödvändiga cookies)

Nödvändiga cookies krävs för att navigera på webbplatserna och för att använda deras funktioner, t.ex. åtkomst till registreringsdelen av webbplatsen eller användningen av vårt chattverktyg. Utan dessa cookies är vissa funktioner på webbplatsen inte möjliga.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är berättigat intresse enligt artikel 6.1 (f) GDPR. Det berättigade intresset är att denna behandling krävs för att navigera på webbplatserna och för att använda deras funktioner. Data som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Nödvändiga cookies kan inte inaktiveras. Generellt är de nödvändiga cookies som vi använder så kallade sessionscookies, som vanligtvis raderas automatiskt efter att webbläsarsessionen har avslutats.

Vissa nödvändiga cookies tillhandahålls och/eller kan nås av tredje parter. Information om dessa tredje parter och deras verktyg för vilka vi använder nödvändiga cookies ges nedan.

2.1 Google

På vår webbplats använder vi olika nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av Google Ireland Limited ("Google"), ett företag som är etablerat och lyder under irländsk lag (registreringsnummer: 368047) samt med registrerad adress Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Mer information om dessa Google-tjänster återfinns nedan samt på https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Tag Manager

Google Tag Manager är ett tagghanteringssystem (TMS) som möjliggör för webbplatser att snabbt och enkelt uppdatera spårningskoder och tillhörande kodfragment så kallade taggar på webbplatser eller i mobilappar. När ett litet segment taggstyrningskod har lagts till ett projekt, kan webbplatsen snabbt och säkert konfigurera och distribuera analyser och taggkonfigurationer av påverkansmått från ett webbaserat användargränssnitt.

Mer information om Google Tag Manager finner du här.

2.2 Ytterligare information

Mer information om de specifika nödvändiga cookies vi använder finns i följande tabell:

Namn

Tredje part

Ändamål

Lagringsperiod

 

NID

 

 


Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 månader

gtm_auth

 


Session

 

gtm_debug

gtm_preview

 

3. Analyscookies

Vi använder dessutom cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av ditt användningsbeteende (så kallade analyscookies). Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

 • Frekvens av sidbesök
 • Sökord
 • Användning av webbplatsfunktioner

Dina uppgifter som samlas in med hjälp av cookies är pseudonymiserade, så att det inte längre är möjligt att hänföra informationen till någon specifik användare utan ytterligare data.

Denna behandling gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsens kvalitet och innehåll. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke enligt artikel 6.1 (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att hantera dina inställningar högst upp i denna policy.

Vissa analyscookies tillhandahålls och/eller nås av tredje parter. Information om dessa tredje parter och deras verktyg för vilka vi använder analyscookies ges nedan.

3.1 Google

På vår webbplats använder vi olika analyscookies som tillhandahålls och/eller används av Google Ireland Limited ("Google"), ett företag som är etablerat och lyder under irländsk lag (registreringsnummer: 368047) samt med registrerad adress på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Mer information om dessa Google-tjänster återfinns nedan samt på https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics för att utforma och förbättra webbplatsen utifrån behov. Google Analytics använder så kallade cookies som lagras på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På den här webbplatsen använder vi IP-anonymisering (så kallad IP-maskering), vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google inom Europeiska Unionens medlemsländer eller inom andra avtalsslutande stater till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till, och lagras i, USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och Internet.

Om du har ett konto hos Google och har samtyckt till personliga annonspreferenser ("Personliga annonspreferenser") så omfattar Googles tjänster också rapporter om effektiviteten av våra reklamåtgärder (inklusive rapporter för flera enheter), demografi och intressen för våra användare, samt funktioner för online-annonsering till flera enheter. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till Google (artikel 6.1 (a) GDPR).

Du kan göra invändningar mot insamlingen eller utvärderingen av dina uppgifter via Google Analytics genom att ladda ner och installera plugin-programmet till din webbläsare som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uppgifterna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID, raderas automatiskt efter 14 månader.

För mer information om användningsvillkoren för Google Analytics, besök https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Facebook

På vår webbplats använder vi en analyscookie som tillhandahålls och/eller används av Facebook.

Facebook Analytics

Facebook Analytics hjälper webbplatsleverantörer att få en djupare förståelse för var och hur individer interagerar med deras verksamhet på deras webbplats, app, Facebook-sida m.m.

Mer information om Facebook Analytics finner du här.

3.3 Ytterligare information

Du kan inaktivera analyscookies. Mer information om de specifika analyscookies vi använder finns i följande tabell:

Namn

Tredje part

Ändamål

Lagringsperiod

 

_ga

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics
 

 

2 år

_gid

 

24 timmar

 

_gat

1 minut

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder till 1 år

 

 

_gac_<property-id>

90 dagar

_fbp

Facebook

Facebook Analytics

90 dagar