Med anledning av GDPR* har vi uppdaterat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) där vi mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Miele sparar inga personuppgifter utan din kännedom

Hantering av personliga uppgifter

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller på annat sätt kontaktar oss (via telefon, brev, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Miele använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer endast för de ändamål du har lämnat dem för och godkänt (t. ex. för att få svar på frågor, beställa produkter, registrera Miele Club medlemskap m.m.). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen för att tillgodose dina önskemål. Miele skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2. Varför och hur använder vi informationen?
3. Med vem delar vi informationen?
4. Vilka rättigheter har du?
5. När raderar vi informationen?
6. Teknik på vår webbplats
7. Länkar till andra webbsidor
8. Säkerhet
9. Personuppgiftsansvarig,
10. Så här kontaktar du oss
11. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende av din förfrågan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Normalt är det information om namn, adressuppgifter, e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Utöver detta kan vi även vid behov samla in

 • personnummer för att kunna hantera RUT-avdrag vid serviceärenden.
 • födelsedatum för att kunna skicka födelsedagserbjudanden till medlemmar i Miele Club.
 • preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.
 • köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt.
 • servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt.
 • videoinspelningar från kamera-bevakning. (Se under ”För att förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra, förebygga och utreda stölder och andra brott mot företaget samt för att säkerställa trygghet.”)

2. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna hantera beställning och köp.
 • Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande enligt köpeavtalet avseende hantering av leverans, betalning, reklamations- och garantiåtaganden.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera bokning av tjänster.

 • Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tjänsten avslutats

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi samlar in dina personuppgifter därför att dina personuppgifter krävs enligt lag avseende nödvändig hantering av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Detta är nödvändigt vid kommunikation av en eventuell produktåterkallelse.
 • Lagringsperiod: 7 år

För att kunna hantera produktserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktserviceärenden avseende t ex servicestatus och servicehistorik.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera kundserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden avseende eventuella klagomål och supportärenden.
 • Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar/event.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/event t ex avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser, svarsbidrag, kontroll av ålder och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tävlingen eller eventet har avslutats

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system t ex förbättring av kommunikation, produktförbättringar och anpassning av tjänster och utbud.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda stölder och andra brott mot företaget samt för att säkerställa trygghet.

 • Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Ifall rättslig förpliktelse inte föreligger behandlar vi uppgifterna för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda stölder och andra brott mot företaget avseende t ex bedrägerier, förhindrandet av skräppostutskick och förbättring av vår IT-miljö.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna administrera ditt medlemskap i Miele Club och för att kunna skapa ”Mitt konto”.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Miele Club.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden i Miele Club.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skapa personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna administrera Miele Kvalitetsbevis

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om Miele Kvalitetsbevis. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
 • Lagringsperiod: 10 år.

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som är:

Självständiga personuppgiftsansvariga. Att företagen är självständiga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statlig myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våraåtaganden enligt köpeavtalet).

4. Vilka rättigheter har du?

Nedan listar vi dina rättigheter och där hittar du också kontaktuppgifter till Miele för att göra dina rättigheter gällande. Normalt har du rätt att kostnadsfritt utnyttja dina rättigheter nedan. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tänk att du som har registrerat ett konto på miele.se kan göra vissa ändringar själv om du loggar in på ”Mitt konto”.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Tänk på att vi i vissa fall kan ha rätt att neka din begäran om radering om vi t.ex. är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag. Det kan vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi skulle vara förhindrade att tillmötesgå din begäran kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Miele. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För utförlig information, se punkt 2 och 4.

6. Teknik på vår webbplats

Användning av cookies

Vi använder cookies. De är små textfiler som lagras på din dator och som sparar vissa inställningar och data för att delas online med oss via din webbläsare. En cookie innehåller vanligen namnet på domänen som cookien skickades från, såväl som information om cookiens ålder samt ett alfanumeriskt identifieringstecken. Det finns olika sorters cookies, beroende på innehåll och hur länge de lagras. De flesta cookies vi använder är så kallade ”session cookies”, som raderas när du avslutar din webbläsar-session. Dessutom finns det några långvariga cookies som gör att vi kan känna igen dig som besökare. Många cookies kommer direkt från oss, dessutom utförs lagring och utvärdering av cookies även av tjänsteleverantören (så kallade ”third-party cookies”).

Vi informerar dig i förväg om användningen av cookies med en notis.

Somliga cookies är nödvändiga av tekniska skäl för att du ska kunna använda våra online- och mobiltjänster. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

 • Språkinställningar
 • Sökinställningar
 • Innehåll i online-formulär
 • Information för användaridentifiering och –autentisering
 • Produkter i varukorgen
 • Bokmärkta produkter
 • Produkter från köprådgivaren

Utöver det använder vi så kallade analys-cookies på vår hemsida, som möjliggör en analys av ditt användarbeteende. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

 • Hur ofta en sida besöks
 • Sökbegrepp
 • Användning av hemsidefunktioner

Datan som samlas in med hjälp av cookies är pseudonymiserad och kan därmed inte härledas till den respektive användaren.

Det rättsliga underlaget för bearbetning av data med hjälp av cookies är art. 6 avsnitt 1 f) GDPR.

Cookies gör att vi direkt kan känna igen din dator och göra eventuella förinställningar tillgängliga. Cookies hjälper oss att förbättra vårt online-erbjudande och att erbjuda dig en bättre och mer användarvänlig service. För att underlätta användningen av våra online-tjänster behövs cookies. Vissa funktioner kan endast erbjudas genom användning av cookies. Detta gäller sökning, online-formulär, kundkonto, varukorg och bokmärken.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för statistiska analyser. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan genereras av en cookie och skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adresser är aktiverad på denna hemsida kommer din IP-adress i förväg förkortas i EU:s medlemsländer eller övriga länder inom EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas. På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan. IP-adressen som överförs inom ramen av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna hemsida fullständigt. Utöver det kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar data genererad av cookies samt data relaterad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsar-plugin från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Mer information hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv respektive http://www.google.com/intl/sv/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill påpeka att Google Analytics utvidgades på vår hemsida med koden "anonymizeIp ();" för att anonymisera IP-adresser, varvid den sista oktetten raderas.

7. Länkar till andra webbsidor

På Mieles sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Miele tar inget ansvar för dessa sidors innehåll och integritetspolicy.

8. Säkerhet

Miele garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåtet offentliggörande.

9. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Miele AB, org. nr 556138–9668, Industrivägen 20, 171 48 Solna, postadress: Box 1397, 171 27 Solna.

10. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om att du vill utöva några av dina rättigheter enligt punkt 5 ovan görs hos Kundtjänst Miele AB, via kontaktformulär eller telefon 08-562 29 000.

11. Ändringar och justeringar av denna policy

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ innan vi genomför ändringen.

Information från Miele gällande datasäkerhet

Som tillverkare av högkvalitativa och hållbara produkter ställer Miele även höga krav på data- och cybersäkerhet för anslutna produkter, appar och webbapplikationer. Även om vi lägger stor fokus på att identifiera och åtgärda svaga punkter i god tid, så går det aldrig (trots dessa förebyggande åtgärder) att garantera en hundraprocentig säkerhet vid användning av informationsteknik.

Av denna anledning intresserar Miele sig för all information från din användarpraktik som baseras på möjliga eller fastställda risker för datasäkerheten för våra nätverksanslutna produkter, appar eller webbapplikationer.

 

För att anmäla svaga punkter samt för information om cybersäkerhet hos Miele ska du använda vår internationella sida under följande länk:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Även om du inte är helt säker: Vi kontrollerar dina uppgifter och kontaktar dig om vi har flera frågor.

Cookie Notice

Senast uppdaterad: februari 2022 Miele AB använder så kallade cookies (kakor) på denna webbplats. I den här policyn förklarar vi i detalj vilka typer av cookies som Miele använder, vilka uppgifter som behandlas av dem, livslängd för cookies och dina rättigheter i samband med cookies. Din nuvarande inställning när det gäller cookies som kräver samtycke:

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

1.         Allmänn förklaring

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller slutenhet när du använder våra webbplatser. När du besöker Mieles webbplats kan en cookie lagras på ditt system. Denna innehåller en individuell teckensträng som kan användas för att identifiera din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen. Det finns två grundläggande typer av cookies:

- Tillfälliga cookies: Dessa cookies, även kallade sessionscookies, lagras tillfälligt på din dator eller terminalenhet under ditt besök på vår webbplats och raderas sedan.

- Beständiga cookies: Dessa cookies finns kvar på din dator under en längre tid.

I allmänhet använder Miele olika Internettekniker (t.ex. cookies, Java-Script) för att göra det lättare för dig att använda Mieles Internetapplikationer och för att optimera dem. Detta innebär att de används för att:

- Identifiera dig när du loggar in i vår webbshop och se till att giltiga säkerhetsstandarder, optimerade för dig, följs.

- Hjälpa oss att komma ihåg produkter som du har lagt till i din kundvagn eller i anteckningsblock.

- Visa dig mängden produkter som du har lagt till i din kundvagn eller anteckningsblock på webbplatsen.

- Påminna oss om ditt valda språk under sessionen, så att du lättare kan navigera på våra sidor.

- Analysera data, till exempel utvärdering av antalet besökare på vår webbplats eller de mest besökta webbplatserna. Vi använder analysresultaten för att optimera vår webbplats.

Genom att ändra cookieinställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst radera redan lagrade cookies. Ytterligare webbläsarspecifik information om hur du raderar cookies finns här:

- För Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

- För Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

- För Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- För Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Observera dock att om du avaktiverar cookies kan det hända att du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen. I menyn i de flesta webbläsare finns inställningsalternativ för användningen av cookies. Vanligtvis har en webbläsare följande inställningsalternativ:

- Visa cookies,

- Tillåt cookies,

- Inaktivera alla eller vissa cookies,

- Inaktivera alla cookies när du stänger webbläsaren,

- Blockera cookies,

- Meddela när en cookie ska sättas,

- Invändning mot spårning av webbanalys (opt-out).

När du besöker vår webbplats informerar en banner dig om användningen av cookies och ber om ditt samtycke till cookies som kräver samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden, vilket vi förklarar i detalj i denna cookiepolicy.

 

2.         Google Tag Manager

På vår webbplats använder vi tagghanteringstjänsten Google Tag Manager som tillhandahålls av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Google Tag Manager gör det möjligt för webbplatser att snabbt och enkelt uppdatera mätkoder och relaterade kodfragment som tillsammans kallas taggar på sina webbplatser eller mobilappar. När det lilla segmentet av Tag Manager-kod har lagts till i ett projekt kan webbplatsen på ett säkert och enkelt sätt sprida konfigurationer av analys- och mättaggar från ett webbaserat användargränssnitt.

Google Tag Manager hjälper oss att implementera och hantera cookies och spårningstaggar. Google Tag Manager använder inga egna cookies, men Google Tag Manager aktiverar andra cookies och spårningstaggar om och i den mån du uttryckligen har godkänt användningen av sådana cookies och spårningstaggar. Du hittar detaljerad information om alla dessa cookies och spårningstaggar i vårt meddelande om cookies. I samband med användningen av Google Tag Manager behandlar vi och Google din ip-adress och en unik identifierare. Det kan vara möjligt att dina uppgifter behandlas utanför Europeiska unionens territorium. För att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd har Google och vi kommit överens om de standardavtalsklausuler som offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Den rättsliga grunden för användningen av Google Tag Manager och relaterade databehandlingsaktiviteter är vårt legitima intresse, Art. 6 (1) lit. f GDPR.

 

3.         Tekniskt nödvändiga cookies (essentiella cookies)

Essentiella cookies krävs för att navigera på webbplatserna och för att använda deras funktioner, till exempel tillgång till registreringsdelen av webbplatsen eller användning av vårt chattverktyg. Utan dessa cookies är vissa funktioner på webbplatsen inte möjliga.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är berättigade intressen artikel 6.1 f i GDPR. Det legitima intresset är att denna behandling krävs för att navigera på webbplatserna och för att använda deras funktioner. De uppgifter som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

De nödvändiga kakorna kan inte avaktiveras. De väsentliga cookies som vi använder är i allmänhet så kallade sessionscookies, som i allmänhet raderas automatiskt efter att webbläsarsessionen har avslutats.

Vissa viktiga cookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Vi använder till exempel en rad nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av Gigya och som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Gigya tillhandahåller en plattform för hantering av kundidentitetshantering, inklusive kundprofiler, preferenser, opt-ins och samtyckesinställningar.

Ytterligare information finns i följande tabell:

 

Namn

Tredje part

Syfte

Lagringstid

gig_bootstrap_<apiKey>

Gigya

Intern kaka för Web SDK och används för inloggning.

12 månader

gig_canary

Anger om klienten använder Canary-versionen av WebSDK.

1 år (endast aktiv ~3 dagar)

gig_canary_ver

Versionsnamnet på WebSDK:s canary-version.

1 år (endast aktiv ~3 dagar)

Gmid

Används för att identifiera den inloggade användaren

12 månader

hasGmid

Intern kaka för Web SDK och används för inloggning.

12 månader

ucid

 

Unik datoridentifierare som används för att generera rapporter och som används av Web SDK för att få sparat svar.

12 månader

XSRF-TOKEN

 

Token för att förhindra att besökaren blir sårbar för den utbredda Cross-Site Request Forgery-attacken (CXRF/ XSRF). Med denna token lagras ett unikt ID som gör det möjligt att koppla det till ett definierat filter.

Session

AuthToken

 

 

 

HasSession

 

Den här metoden ger ingen information om sessionens tillstånd, t.ex. om sessionen har startats eller inte. Det är bara ett sätt att kontrollera om den här begäran är associerad med en Session-instans.

 

mielestorefrontRememberMe

 

Site Domain (Miele)

automatiskt loggar in en kund i butiksfronten med hjälp av en cookie

6 månader

miele-se-cart

 

Site Domain (Miele)

Varukorgen kommer att tas bort baserat på nedanstående konfiguration för varje webbplats.

 • Anonym varukorg tas bort efter 14 dagar
 • Varukorgen för registrerade användare tas bort efter 28 dagar.

14 dagar för anonym kundvagn och 28 dagar för registrerad användare

logglytrackingsession

 

Loggly

Website Performance and error tracking

Session

acceleratorSecureGUID

 

Site Domain (Miele)

På inloggningssidan uppmanas användaren att ange inloggningsuppgifter. När formuläret skickas in kontrollerar servern inloggningen och det hashade lösenordet mot databasen. Om en träff hittas sparar systemet informationen i HTTP-sessionen och returnerar en cookie acceleratorSecureGUID med det slumpmässiga värdet.

Session

cookieUse

 

Site Domain (Miele)

Hantering av samtycke till cookies

6 månader

ds-session-id

 

Site Domain (Miele)

Ett unikt nummer som servern på en webbplats tilldelar en specifik användare för den tid som användaren besöker webbplatsen.

Session

 

JSESSIONID

 

Site Domain (Miele)

Sessionscookie för plattformen för allmänna ändamål som används av webbplatser som är skrivna i JSP. Används vanligen för att upprätthålla en anonym användarsession på servern.

Session

 

Shop_domestic_se

Site Domain (Miele)

Denna cookie lagrar information för att komma ihåg användare som är inloggade och deras medlemsstatus.

Session

apiDomain_<apiKey>

gigya.com

API-samtalen för den delade domänen för alla webbplatser i en grupp ska skickas till.

12 Månader

gac_<APIKey>

N/A

Används för att utlösa serverinitierad inloggning.

 

_gig_APIProxy_enabled

N/A

Används för att ange om APIProxy ska användas eller inte.

 

_gig_comments_nickname

N/A

Kommentarer gästernas smeknamn.

12 Månader

_gig_comments_email

N/A

Kommentarer gäst e-post.

12 Månader

_gig_comments_cb_<provider>

N/A

Kommer ihåg om användaren har kryssat i en kryssruta för en leverantör.

12 Månader

_gig_comments_selected_<provider>

N/A

Kommer ihåg om användaren har kryssat i en kryssruta för en leverantör.

N/A

_gig_comments_selected_providers

N/A

Senast valda aktieproducenter.

12 Månader

_gig_comments_locked

N/A

Kommer ihåg om en gästanvändare har skrivit minst en kommentar.

12 Månader

_gig_comments_sort

N/A

Senast valda användarsort.

12 Månader

_gig_comments_is_guest

N/A

Anger att användaren kommenterar som gästanvändare.

12 Månader

gig-comments

N/A

ID för kommentarer som flaggats av användaren.

-

 

(Local Storage)

gig_debug

N/A

Används för att utlösa felsökningsgränssnittet.

2 sekunder

_gig_dbgConsole_log

N/A

Används för att utlösa loggning för felsökning.

3 sekunder

_gig_email

N/A

Senast använda e-postadress i andelar (när du skickar e-post).

12 Månader

_gig_gmidt

Gigya domain

Användarcookie.

30 minuter

 

(Local Storage)

gig_hasGmid

gigya.com

Intern kaka för Web SDK

12 Månader

_gig_llu

N/A

Sista inloggningsleverantörens användarnamn för inloggningsskärmen "Välkommen tillbaka".

12 Månader

_gig_llp

N/A

Sista namnet på leverantören av inloggningen för inloggningsskärmen "Välkommen tillbaka".

12 Månader

_gig_lt / glt_<APIKey>

N/A

Inloggningstoken för autentisering.

 

gig_last_ver_<APIKey>

N/A

Senaste tidpunkt för verifiering av sessionen när webbplatsen använder verifyLoginInterval-egenskapen för global CONF för att utlösa omprövning.

12 Månader

gig_loginToken_<APIKey>

gigya.com

Gigyas gruppinloggningstoken för Single Sign On (SSO).

12 Månader

gig_loginToken_<APIKey>_exp

gigya.com

SSO upphör att gälla.

12 Månader

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

gigya.com

Återkallade inloggningstoken i en SSO-grupp. I SSO-scenarier indikerar det för Web SDK att den aktuella token har återkallats för att logga ut användaren.

12 Månader

gig_loginToken_<APIKey>_session

gigya.com

Visar om sessionen med gruppinloggningstoken fortfarande är aktiverad.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

gigya.com

Används för att hålla reda på besökta webbplatser inom samma SSO-grupp.

12 Månader

_gig_shareUI_cb_<provider name>

N/A

Kommer ihåg om användaren har kryssat i en kryssruta för en leverantör.

12 Månader

_gig_shareUI_lastUID

N/A

Senast inloggad UID.

12 Månader

_gigRefUid_<APIKey>

N/A

Senaste hänvisare Användar-ID.

12 Månader

_gig_ssoToken_<apikey>

Gigya domain

SSO-token via API.

dynamisk

 

(Local Storage)

_gig_ssoToken

Gigya domain

SSO Token.

dynamisk

 

(Local Storage)

gig_toggles

API domain

Detta värde skickas till Gigya för att identifiera de växlar som backendbeteendet är beroende av för att bearbeta den angivna växeln.

-

gig3pc

N/A

Kommer ihåg om cookies från tredje part är blockerade för att undvika att kontrollera varje gång.

48 timmar

gig3pctest

N/A

En tillfällig cookie som används för att kontrollera om cookies från tredje part är blockerade.

1 sekunder

 

(when using bypassCookiePolicy in the globalConf)

gigyaSettings

N/A

Sparar användarens Share-inställningar lokalt.

-

 

( Local Storage)

glnk

API domain

Biljett för den andra fasen av inloggningen.

-1 dagar (Expiring the cookie)

gmSettings

N/A

Lokalt lagrade lojalitetsinställningar.

-

 

( Local Storage)

gst

 

Serverbiljett för den andra fasen av inloggningen.

30  minuter

GSLM_<siteID>

API domain

Magisk cookie för sessionen.

NA

reactionState-down_<barId>

N/A

Per Reaction och barID - De senaste reaktionerna som gjordes av användaren.

 för alltid

 

(Local Storage)

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Gigya domain

Denna cookie sparas av SAML SP för att hantera SAML-sessionsinformationen och särskilt de parametrar som behövs för utloggning.

12 Månader

gltexp_<apikey>

N/A

Token för inloggning upphör att gälla.

dynamisk

_gig_<id>_cb

N/A

Callback för lyssnaren.

12 Månader

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build>

N/A

WebSDk-inställningar.

 för alltid

 

(Local Storage)

gmid

Gigya domain

Användarcookie.

 för alltid

 

(Local Storage)

ua_<apikey>

N/A

COPPA (minderåriga).

24 timmar

ucid

API domain

Unik datoridentifierare som används för att generera rapporter och som används av Web SDK för att få sparat svar.

13 Månader

ucid

Gigya domain

Unik datoridentifierare för unik användarrapportering.

 för alltid

 

(Local Storage)

 

 

4.         Analyskakor

Dessutom använder vi cookies på vår webbplats som möjliggör en analys av ditt användningsbeteende (så kallade analyscookies). Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande uppgifter:

- Frekvens av sidbesök

- Sökord

- Användning av webbplatsens funktioner

Dina uppgifter som samlas in med hjälp av cookies pseudonymiseras, så att det inte längre är möjligt att utan ytterligare uppgifter hänföra uppgifterna till respektive användare.

Denna behandling gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifter är samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att hantera dina inställningar högst upp i denna policy.

Vissa analyscookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Detaljer om de tredje parter och deras verktyg som vi använder analyscookies för förklaras nedan.

De analyscookies som vi använder är bl.a:

 

4.1 Google

På vår webbplats använder vi olika cookies för analys- och/eller marknadsföringsändamål som tillhandahålls och/eller används av Google Ireland Limited ("Google"), ett företag som är registrerat och reglerat enligt irländsk lag (registreringsnummer: 368047) med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Ytterligare information om Googles tjänster finns nedan och på https://www.google.com/privacy/ads/.

 

4.2 Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics för att utforma och förbättra webbplatsen i enlighet med efterfrågan. Google Analytics använder så kallade cookies, som lagras på din enhet och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På den här webbplatsen använder vi förlängningen av IP-maskning (så kallad IP-maskning), dvs. din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till och lagras i USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och Internet.

Om du är innehavare av ett Google-konto och har samtyckt till personalisering av annonser ("Ads Personalization") omfattar Googles tjänster även rapporter om effektiviteten av våra annonseringsåtgärder (inklusive rapporter över olika enheter), demografiska uppgifter och våra användares intressen samt funktioner för leverans av onlineannonsering över olika enheter. I detta fall är den rättsliga grunden för databehandlingen ditt samtycke till Google (artikel 6.1 a i GDPR).

Du kan invända mot insamling eller utvärdering av dina uppgifter av Google Analytics genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader.

 

4.3 Google Optimize

Google Optimize är ett verktyg för A/B-testning som tillhandahålls av Google. Optimize gör det möjligt för oss att experimentera med olika sätt att leverera ditt innehåll. För detta ändamål använder Optimize cookies för att rikta innehållsvarianter till en användare och en cookie för innehållsexperiment för att fastställa en användares deltagande i ett experiment. Optimize kan dessutom kartlägga användaraktiviteter till specifika Google Ads för att utvärdera marknadsföringskampanjer.

Mer information om Google Optimize finns på https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.

 

4.4 Ytterligare detaljer

Du kan avaktivera analyscookies. Ytterligare detaljer om alla enskilda analyscookies som vi använder finns i följande tabell:

Namn

Tredje part

Syfte

Lagringstid

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform och/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timmar

_gat

1 minut

 

AMP_Token

 

30 sekunder till 1 år

 

_gac_UA-46561792-7

90 dagar

_gcl_au

90 dagar

_gat_UA-46561792-7

1 minut

_gcl_aw

Beständig

_sm_au_c

Beständig

_dc_gtm_UA-46561792-7

Beständig

_gaexp

Används för att avgöra om en användare ingår i ett experiment och när experiment som en användare har ingått i löper ut.

90 dagar

_opt_awcid

Används för kampanjer som mappas till Google Ads kund-ID.

24 timmar

_opt_awmid

Används för kampanjer som mappas till Google Ads kund-ID.

24 timmar

_opt_awgid

Används för kampanjer som mappas till Google Ads kund-ID.

24 timmar

_opt_awkid

Används för kampanjer som mappas till Google Ads kund-ID.

24 timmar

_opt_utmc

Används för kampanjer som mappas till Google Ads kund-ID.

24 timmar

 

Uppåt