Villkor

Miele firar 125 år - erbjudanden och villkor

Kampanjperiod

125-års kampanjen med erbjudandena för 125 Edition och 125 Gala Edition-modellerna och 125 veckors förlängd garanti gäller från den 9 januari 2024 till 30 september 2025. Kampanjstart varierar beroende på produktkategori.

 

Värdekupong för tillbehör utan extra kostnad

För 125-år kampanjmodeller som inkluderar tillbehör utan extra kostnad (vänligen se respektive produktsida). Värdekupongen medföljer produkten vid köp. Värdekupongen kan bara lösas in I Mieles online-shop eller i Miele appen. Leverans sker inom Sverige. Går ej att byta mot kontanter. Endast en värdekupong per order. Kan inte användas tillsammans med andra kampanjer. Ej tillåtet att sälja kupongen vidare. Se respektive datum på sista giltigt datum att lösa in värdekupongen på själva kupongen.

125 veckors förlängd garanti utan extra kostnad
Den kostnadsfria garantiförlängningen om 125 veckor är endast tillgänglig för 125 Gala Edition kampanjmodeller. Du hittar en värdekupong eller häfte med information om hur du aktiverar den förlängda garantin i förpackningen till din produkt. Skanna bara QR-koden och följ instruktionerna.​

Den förlängda garantin börjar gälla direkt efter den 2-åriga Miele-garantin och förlänger den med ytterligare 125 veckor. Observera att garantin måste aktiveras inom 30 dagar från inköp av produkten i Miele-appen.​ Miele-appen är tillgänglig för en mobil enhet (för minimikraven, se informationen i appbutiken). Ytterligare digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Alla smarta applikationer är möjliga med Miele@home-systemet. Utbudet av funktioner kan variera beroende på modell och land.​​

Villkoren för 125 veckors förlängd garanti gäller. Se de fullständiga villkoren nedan.

Tack för att du väljer att aktivera 125 veckors förlängd garanti! Den förlängda garantin löper vidare direkt efter Mieles 2-årsgaranti och förlänger den med ytterligare 125 veckor.

Följande avtalsvillkor gäller för den ytterligare utökade garantin på 125 veckor, oaktat lagstadgade rättigheter vid defekter och utan att begränsa dessa. Att hävda dessa lagstadgade rättigheter är kostnadsfritt.

 

1. Giltighetstid och början

1.1    Miele Sverige lämnar en lagstadgad garanti som börjar vid köp av hushållsprodukten. Med förlängd garanti övertar Miele reparationskostnader i ytterligare 125 veckor i direkt anslutning till garantiperioden. Giltighetstiden står på avtalets framsida.

1.2    Avtalet kommer att tillhandahållas via e-post.

1.3    Reparation av produkten eller tillhandahållande av reservdelar förlänger inte kontraktets löptid.

 

2. Villkor 

2.1    Maskinen har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Miele i ett EU-land (exklusive Irland) eller Schweiz.

2.2    Vid tidpunkten för köp av Miele förlängd garanti var både hemort och produkt i Sverige). 

2.3    Förlängd garanti gäller endast för en specifik produkt och kan inte överföras till andra produkter. 

2.4    Om produkten byter ägare eller om ägaren flyttar ska detta meddelas Miele för att den förlängda garantin ska behålla sin giltighet. 

2.5    Den 125 veckors förlängda garantin tillhandahålls kostnadsfritt på definierade 125 Gala Edition-modeller. Den måste aktiveras via Miele-appen inom 30 dagar från köpet av produkten.

Miele-appen är en ytterligare digital tjänst från Miele & Cie. KG.

2.6    Tjänsterna inom ramen för den förlängda garantin kommer endast att tillhandahållas inom EU, Storbritannien, Schweiz och Norge.

2.7    Tjänster inom ramen för den förlängda garantin kan endast utföras av Miele-kundtjänst eller en serviceagent som auktoriserats av Miele AB. Miele kundtjänst kan kontaktas via miele.se/service.

2.8    Om Miele begär det ska inköpskvittot och avtalsdokumentet visas. 

2.9    Om kunden inte har rätt till ett anspråk enligt den förlängda garantin kommer kostnaderna för reparationer och andra utförda tjänster (t.ex. inspektion av produkten) att faktureras enligt gällande priser. 

2.10    En produkt med avtalsdokument är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk.

 

3. Innehåll och omfattning

3.1    Bristfällighet hos produkten ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets-, och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller hushållsprodukter övergår i Miele Sveriges ägo.  

3.2    Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, får kunden, på Mieles initiativ, en likvärdig ny produkt. Med en ersättningsprodukt kan kommunikation (anslutning) med andra maskiner och det befintliga systemet i huset inte garanteras. Alternativt, om så begärs, kan produktens aktuella marknadsvärde återbetalas. Om produktens aktuella marknadsvärde ersätts av Miele blir förlorar den förlängda garantin sin giltighet. Om produkten byts ut överförs den återstående garantiperioden från avtalet till den nya produkten. 

3.3    Den förlängda garantin täcker inga ytterligare anspråk på skador mot Miele Sverige, förutom i fall som härrör från grov eller avsiktlig vårdslöshet från den tekniska serviceagenten som beställts av Miele (försäljningsdotterbolag) eller ansvar till följd av dödlig skada, fysisk skada eller hälsoskada.  

3.4    Förbrukningsvaror och tillbehör omfattas inte av detta avtal. 

 

4. Begränsningar 

Den utökade garantin täcker inte kostnader för reparationer där ett fel beror på följande:

4.1    Felaktig installation, t.ex. på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations-, eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts. 

4.2    Otillåten eller felaktig användning samt användning av t.ex. olämpliga tvätt-, skölj-, rengöringsmedel eller kemikalier. 

4.3    En produkt köpt i ett EU-land (utom Irland) eller Schweiz kanske inte är lämplig för användning eller kan vara föremål för begränsningar av användningen på grund av andra tekniska specifikationer. 

4.4    Yttre påverkan som t.ex. transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan. 

4.5    Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildade och auktoriserade av Miele. 

4.6    Skador på icke-standardtillbehör och underlåtenhet att använda äkta Miele-reservdelar eller tillbehör som godkänts av Miele.

4.7    Glasbrott och defekta lampor.

4.8    Ström- och spänningsvariationer i elnätet som översiger de angivna toleransgränserna från tillverkaren. 

4.9    Underlåtenhet att utföra rengörings- och skötselarbete i enlighet med bruksanvisningen. 

4.10   Användningsrelaterat och naturligt slitage, såsom minskad belastningsprestanda hos ackumulatorer och komponenter som enligt bruksanvisningen måste bytas regelbundet under produktens livscykel.

 

5. Personuppgifter 

Personuppgifterna kommer endast att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren. Läs mer om hu vi hanterar personuppgifter här.

 

6. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, info@miele.se) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt. För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.


Effekter av ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta kontrakt. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; Under inga omständigheter kommer du att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Om du begärde att börja utföra tjänster under ångerfristen, ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, jämfört med avtalets fulla täckning.
 

Mall för ångerblankett
(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet.)  
—    Till (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna):
—    Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
—    Beställd den (*)/mottagen den (*),
—    Konsumentens/konsumenternas namn.,
—    Konsumentens/konsumenternas adress.
—    Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper),
—    Datum
(*) Stryk det ej tillämpliga.
 

 

 

 

125 månaders förlängd garanti

125-månaders förlängd garanti (10 år och 5 månader) är ett valfritt erbjudande som du kan köpa online. De 125 månaderna omfattar 10 år plus ytterligare 5 månader, inklusive den 2 åriga Miele-garanti.​ Detta erbjudande gäller under hela kampanjperioden från början av januari 2024 till slutet av december 2024. Den 125 månader långa förlängda garantin gäller uteslutande för större hushållprodukter. Följande produkter är undantagna: Dammsugare, kaffemaskiner (CVA och CM), MasterCool, Ranges och Dialogugnar.​ Se fullständiga villkor nedan.​

Följande avtalsvillkor gäller för den ytterligare utökade garantin, oaktat lagstadgade rättigheter vid defekter och utan att begränsa dessa. Att hävda dessa lagstadgade rättigheter är kostnadsfritt.

 

1. Giltighetstid och början

1.1    Miele Sverige lämnar en lagstadgad garanti som börjar vid köp av hushållsprodukten. Med förlängd garanti övertar Miele reparationskostnader i ytterligare 125 månader i direkt anslutning till garantiperioden. Giltighetstiden står på avtalets framsida.

1.2    Avtalet om den förlängda garantin förlängs automatiskt med ytterligare tolv (12) månader upp till tio (10) år efter inköpsdatumet för enheten. Avtalet sägs därefter upp automatiskt. Det kan också sägas upp skriftligen senast en månad före utgången av den årliga försäkringsperioden från och med den första giltighetsdagen/förnyelsedagen. Den automatiska förlängningen träder i kraft efter att kunden har betalat fakturan som mottagits i början av den förlängda perioden inom den angivna avräkningstiden.

1.3    En befintlig förlängd garanti på fem (5) år kan förlängas till tio (10) år inom täckningsperioden. Ytterligare 125 veckors förlängd garanti kan förlängas till tio (10) år inom täckningsperioden. För att köpa, vänligen kontakta Mieles kundtjänst.

1.4    Miele har rätt att när som helst genomföra prisjusteringear. När man ingår avtal för Miele förlängd garanti gäller de priser som står i prislistan då av talet slöts. Prisändringar av den förlängda garantin för ett år kan noteras från årsfakturan. Skriftlig information i förväg kommer inte att ges. Om fakturan betalas inom betalningsperioden förutsätts det att prisändringen har godkänts. Om betalning hålls inne kommer garantin inte att förlängas.

Alla priser inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. 

1.5    Avtalet tillhandahålls via e-mail. 

1.6    Reparation av produkten liksom compensation förlänger inte avtalets löptid.

 

2. Villkor 

2.1    Maskinen har köpts från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Miele i ett EU-land (exklusive Irland) eller Schweiz.

2.2    Vid tidpunkten för köp av Miele förlängd garanti var både hemort och produkt i Sverige). 

2.3    Förlängd garanti gäller endast för en specifik produkt och kan inte överföras till andra produkter.

2.4    Om produkten byter ägare eller om ägaren flyttar ska detta meddelas Miele för att den förlängda garantin ska behålla sin giltighet.

2.5    Avtalet måste registreras och tecknas inom produktens giltgia garantiperiod. Den utökade garantin på ett år kan också erhållas direkt efter ett servicebesök av en Miele-tekniker på enheter som inte är äldre än tio (10) år.

2.6    Tjänsterna inom ramen för den förlängda garantin kommer endast att tillhandahållas inom EU, Storbritannien, Schweiz och Norge.

2.7    Tjänster inom ramen för den förlängda garantin kan endast utföras av Miele-kundtjänst eller en serviceagent som auktoriserats av Miele AB. Miele kundtjänst kan kontaktas via miele.se/service 

2.8    Om Miele begär det ska inköpskvittot och avtalsdokumentet visas.

2.9    Om kunden inte har rätt till ett anspråk enligt den förlängda garantin kommer kostnaderna för reparationer och andra utförda tjänster (t.ex. inspektion av produkten) att faktureras enligt gällande priser. 

2.10    En produkt med avtalsdokument är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk.. 

2.11    Den förlängda garantin är inte tillgänglig för kaffebryggare, ProfiLine-diskmaskiner, Little Giants och Miele Professional-produkter. Särskilda serviceerbjudanden gäller för dessa produkter.

 

3. Innehåll och omfattning 

3.1    Bristfällighet hos produkten ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets-, och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller hushållsprodukter övergår i Miele Sveriges ägo. 

3.2    Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, får kunden, på Mieles initiativ, en likvärdig ny produkt. Med en ersättningsprodukt kan kommunikation (anslutning) med andra maskiner och det befintliga systemet i huset inte garanteras. Alternativt, om så begärs, kan produktens aktuella marknadsvärde återbetalas. Om produktens aktuella marknadsvärde ersätts av Miele blir förlorar den förlängda garantin sin giltighet. Om produkten byts ut överförs den återstående garantiperioden från avtalet till den nya produkten. 

3.3    Den förlängda garantin täcker inga ytterligare anspråk på skador mot Miele Sverige, förutom i fall som härrör från grov eller avsiktlig vårdslöshet från den tekniska serviceagenten som beställts av Miele (försäljningsdotterbolag) eller ansvar till följd av dödlig skada, fysisk skada eller hälsoskada.  

3.4    Förbrukningsvaror och tillbehör omfattas inte av detta avtal. 

 

4. Begränsningar 

Den utökade garantin täcker inte kostnader för reparationer där ett fel beror på följande: 

4.1    Felaktig installation, t.ex. på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations-, eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts. 

4.2    Otillåten eller felaktig användning samt användning av t.ex. olämpliga tvätt-, skölj-, rengöringsmedel eller kemikalier. 

4.3    En produkt köpt i ett EU-land (utom Irland) eller Schweiz kanske inte är lämplig för användning eller kan vara föremål för begränsningar av användningen på grund av andra tekniska specifikationer. 

4.4    Yttre påverkan som t.ex. transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan. 

4.5    Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildade och auktoriserade av Miele. 

4.6    Skador på icke-standardtillbehör och underlåtenhet att använda äkta Miele-reservdelar eller tillbehör som godkänts av Miele.;

4.7    Glasbrott och defekta lampor. 

4.8    Ström- och spänningsvariationer i elnätet som översiger de angivna toleransgränserna från tillverkaren. 

4.9    Underlåtenhet att utföra rengörings- och skötselarbete i enlighet med bruksanvisningen. 

4.10    Användningsrelaterat och naturligt slitage, såsom minskad belastningsprestanda hos ackumulatorer och komponenter som enligt bruksanvisningen måste bytas regelbundet under produktens livscykel.

 

5. Personuppgifter 

Personuppgifterna kommer endast att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren. Läs mer om hu vi hanterar personuppgifter här.

 

6. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, info@miele.se) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt. För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

 

Effekter av ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta kontrakt. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; Under inga omständigheter kommer du att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning. Om du begärde att börja utföra tjänster under ångerfristen, ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, jämfört med avtalets fulla täckning.

 

Mall för ångerblankett
(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill frånträda avtalet.)  
—    Till (Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna):
—    Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
—    Beställd den (*)/mottagen den (*),
—    Konsumentens/konsumenternas namn.
—    Konsumentens/konsumenternas adress.
—    Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper),
—    Datum  
(*) Stryk det ej tillämpliga.