Användarvillkor

Miele nedladdningar

1. Detta avtal reglerar nedladdning och användning av programvara och information från Miele. Genom att utföra nedladdningen förklarar användaren sig införstådd med detta avtal.

2. Nedladdningarna är vanligen tillgängliga 24 timmar per dygn alla veckodagar. På grund av Internets och olika datorsystems beskaffenhet övertar emellertid Miele inget ansvar för avbrottsfri tillgänglighet.

3. Nedladdningarna underhålls av Miele vad gäller aktualitet på det sätt som är brukligt. Miele förbehåller sig dock rätten att när som helst ändra information och programvara, särskilt för att ta hänsyn till en teknisk eller ekonomisk vidareutveckling eller ändrade användnings- eller ramförutsättningar, även vad gäller priser och kommersiella faktorer, utan föregående meddelande eller hänvisning till en ändring.          

Användarrättigheter och -skyldigheter

1. Innehållet skyddas för Mieles eller tredje parts räkning, särskilt avseende upphovsrättigheter. Utnyttjande, särskilt mångfaldigande, spridning, framställning, presentation, sändning, tillgängliggörande och annan återgivning, samt bearbetning och omgestaltning, är endast tillåtet med föregående uttrycklig skriftlig tillåtelse från Miele eller den aktuella innehavaren av rättigheterna.

2. Programvaran får varken kopieras, säljas vidare, lånas ut eller förmedlas till obehöriga tredje parter. Mieles programvara innehåller affärshemligheter. Av detta skäl får programvaran inte bakåtutvecklas, dekompileras, sönderdelas eller manipuleras till en annan användbar form.

3. Om upphovsrätten fastslår att ett användande under bestämda förutsättningar i undantagsfall ofrånkomligen inte kräver tillstånd, står de inskränkningar av nyttjanderätten som angivits under föregående punkter inte i motsats till detta.

4. Miele erbjuder användaren en enkel nyttjanderätt, vilken när som helst kan återkallas och inte får överlåtas, av nedladdningen för att stödja genomförandet av transaktioner inom ramen för existerande affärsöverenskommelser med Miele. Eventuella upphovsrättsliga eller liknande anmärkningar övertas utan ändring.

5. Miele hänvisar till att dataöverföringen via Internet sker utan säkerhet. Det går inte att utesluta att uppgifter kommer till obehöriga personers kännedom eller förfalskas.

Ansvar

1. Inga garantier eller utfästelser görs genom det innehåll och de nedladdningar som ställs till förfogande eller genom detta avtal. Inte heller kan skadeståndsanspråk uppstå genom dessa.

2. Varje ansvar från Mieles sida för riktighet, fullständighet, kvalitet eller tillförlitlighet hos informationen, samt för resultat som kan uppnås genom användning av informationen, är utesluten. Miele ansvarar inte för eventuella följdskador genom användningen av nedladdningar, såsom driftavbrott, utebliven vinst, förlust av information och data. Användaren bör enbart i samråd med Miele fatta beslut gällande användningen av den programvara som Miele ställer till förfogande i form av nedladdningar.

3. Miele ansvarar inte för skador som, oberoende av orsak, härrör från användning, omöjlig användning, eventuella maskin- eller programvarufel eller felaktiga systeminställningar hos användaren. Användning av nedladdningarna sker på egen risk. Miele övertar inget ansvar för programvaran och informationen, särskilt inte avseende dess användbarhet, riktighet, fullständighet eller frihet från datavirus.                      

4. Miele övertar vidare inget ansvar för skador som orsakas av datavirus, trojaner, falska virus eller liknande programmeringar, eller för program, programdelar eller koder genom vilka en liknande påverkan, förstörelse eller stillestånd hos system eller delar av dessa åstadkoms. Det åligger användaren att själv vidta åtgärder till skydd mot datavirus och andra destruktiva data.

5. Miele fritas från ansvar för felaktig förmedling av till Miele sända data, tredje parters manipulering av dessa data, särskilt genom otillåtet tillgrepp till Mieles nätverk och system, såvida inte Miele ansvarar för sådana tillgrepp.

6. Ansvar utesluts inte, i den mån ansvar är tvingande, som t.ex. i fall av uppsåt, grov vårdslöshet, vid beskaffenhetsgarantier eller brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, vid dödsfall, kropps- eller hälsoskada, samt vid ansvar enligt produktansvarslagen. Skadeersättningen vid brott mot väsentliga avtalsskyldigheter begränsas dock till den avtalstypiska, förutsebara skadan, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Omvänd bevisbörda till användarens nackdel är inte förbunden med detta.

Visning av pdf-filer

För visning av pdf-filer krävs Adobe Acrobat Reader.

Visning av CAD-data

Planeringsdata möjliggör en enkel, snabb och säker planering i två- och delvis tredimensionella frontvyer och planvyer. De uppgifter som är relevanta vid planering, som mått, anslutningspunkter och nödvändiga installationer i byggnaden har lagts in.

För att visa CAD-filer krävs i regel en speciell programvara. CAD-data från Miele står till förfogande i olika format och är kompatibla med de vanliga CAD-programmen:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Maskinernas ritningsfiler är i förekommande fall märkta med uppvärmningstyperna "EL" (elektrisk), "D" (ånga) eller "G" (gas). Tilläggen "D", "S", "V" eller "R" står för maskinvyer ovanifrån, från sidan, framifrån eller bakifrån.

Ansvaret för korrekt val och följderna av uppgifternas användning, samt de avsedda eller uppnådda resultaten ligger hos mottagaren. Miele har inget ansvar för skador eller följdskador.

Ansvar utesluts inte, i den mån ansvar är tvingande, som t.ex. i fall av uppsåt, grov vårdslöshet, vid beskaffenhetsgarantier eller brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, vid dödsfall, kropps- eller hälsoskada, samt vid ansvar enligt produktansvarslagen. Skadeersättningen vid brott mot väsentliga avtalsskyldigheter begränsas dock till den avtalstypiska, förutsebara skadan, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Omvänd bevisbörda till användarens nackdel är inte förbunden med detta.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande:

Miele hemsida

Denna hemsida (Miele.se) kan innehålla länkar till hemsidor till tredje part. Varje koppling som sker till en länkad hemsida är kontrollerad för att inte innehålla olagligt innehåll. Miele AB är inte ansvarig för externt innehåll som kan hämtas via sådana länkar. Om dock Miele AB blir uppmärksammad på eller tycker att en hemsida visar olagligt innehåll, kommer referensen till den länken att så fort som möjligt att tas bort.