Allmänna villkor

1. Allmänt

a) Dessa villkor gäller för alla leveranser och tjänster, även om en särskild uppdragsbekräftelse inte utfärdas inom ramen för en affärsförbindelse. Inköpsvillkor från kundens sida är inte giltiga, även om ingen uttrycklig invändning har gjorts.

b) Överenskommelser med våra medarbetare, särskilt löften, gäller enbart om de bekräftats i skrift av oss.

 

2. Leveranser

a) Vi har rätt att göra delleveranser som kan avräknas separat, om det är acceptabelt i köparens intresse. Särskilt är en delleverans acceptabel om den inte avser enskilda delar som sålts som sammanhörande.

b) Leveransen sker fritt till överenskommen leveransadress Försändelsen sker på köparens risk. På köparens önskan försäkras alla försändelser med ½ % av värdet mot skaderisk.

c) Dragning av gas-, vatten och elanslutningar samt vattenavlopp ingår inte i leveransprogrammet. Nödvändiga anslutningar måste tillhandahållas av köparen med beaktande av gällande föreskrifter.

d) Force majeure, myndighetskrav och andra omständigheter utanför vår kontroll, särskilt trafik-och driftstörningar, arbetskonflikter, brist på transportmedel och brandskador befriar oss från leveransplikten under sin varaktighet. Vi har rätt att upphäva avtalet om det på grund av ovannämnda skäl inte längre är acceptabelt för oss att uppfylla det. En skadeersättningsplikt gentemot köparen är utesluten i dessa fall.

 e) Vi förbehåller oss rätten till sådana ändringar av konstruktion, mått och vikt hos leveransobjektet som bedöms acceptabla för köparen med hänsyn till alla omständigheter.

f) Vid köp med avhämtning måste köparen hämta det köpta objektet senast tre månader från den dag då uppdraget bekräftades. För leveransfrister gäller ovanstående villkor.

g) I överensstämmelse med gällande förpackningsförordning i Tyskland övertar vi ansvaret för återtagande och återvinning av tomma förpackningar, medan köparen svarar för alla systemrelaterade kostnader (t.ex. hyrd container).

 

3. Priser och förfallodag

a) Res- och arbetstid samt resekostnader beräknas separat om inbyggnad önskas.

b) En rabatt är endast tillåten vid särskild överenskommelse och om alla tidigare fakturor har betalats.

c) En kvittning från köparens sida är endast tillåten med obestridda och juridiskt giltiga fordringar.

d) Om, vid affärer med företagare, köparen inte löser in en check eller växel, om köparen är försenad med betalningen, har inställt sina betalningar eller om det föreligger omständigheter som ska bedömas likvärdiga med inställda betalningar, kommer samtliga krav för redan utförda leveranser som härrör från affärsförbindelsen att förfalla till omedelbar betalning, även om en växel har utfärdats för dessa. Det föreligger ingen retentionsrätt pga. växlar. Ytterligare leveranser kan vi göra avhängiga av i förväg ställd säkerhet eller samtidig betalning av köpepriset. Om säkerheten inte ställs inom en rimlig frist har vi rätt att upphäva avtalet eller kräva skadeersättning på grund av ej uppfyllt avtal.

e) Om händelser hos köparen inträffar som ställer dennes kreditvärdighet i tvivelsmål, eller om sådana omständigheter, vilka föreligger före avtalets slutande, blir kända för oss i efterskott kan vi göra leveransen avhängig av i förväg ställd säkerhet eller samtidig betalning av köpepriset. Detta gäller även om köparen har ställt ut växlar. Det föreligger ingen retentionsrätt pga. växlar.

 

4. Äganderättsförbehåll

a) Den levererade varan förblir vår egendom fram till fullständig betalning, avseende affärsförbindelser med företagare fram till betalning av våra för tillfället föreliggande och framtida fordringar som härrör från affärsförbindelsen med köparen.

b) I fall av vidareförsäljning avstår köparen redan nu fordringar härrörande från vidareförsäljning till en tredje part till oss, till en storlek av det av oss fakturerade värdet på den förbehållna varan med alla sidorättigheter, och rankad över köparens övriga fordringar. Med förbehåll för återkallande är köparen bemyndigad att indriva de fordringar som avståtts i förväg.

c) Köparen är berättigad till en vidareförsäljning av den förbehålla varan endast genom en normal, korrekt affärsprocess och endast under förutsättning att köparen i sin tur överenskommit med sin avnämare om äganderättsförbehåll och att fordringarna från vidareförsäljningen verkligen överförs till oss. Köparen har inte rätt att förfoga över den förbehållna varan på annat sätt, särskilt vad gäller som pant eller säkerhet. Köparen måste omedelbart meddela oss om pantsättning eller andra ingrepp från tredje part. Köparen är förpliktigad att ersätta kostnaderna för interventioner. Vid inställd betalning, ansökan om eller öppnande av ett konkursförfarande eller vid inledande av en utomrättslig förlikning upphör rätten till vidareförsäljning och indrivning av de fordringar som avståtts.

d) I det fall vi efter upphävande av avtalet uppnår utlämning av den förbehållna varan och enligt lagens föreskrifter har rätt att kräva skadestånd i stället för leverans, kan vi, med beaktande av köparens intressen, fritt försälja den förbehållna varan på bästa sätt eller ersätta köparen med det vanliga försäljningsvärdet på den förbehållna varan vid tidpunkten för återtagandet. På köparens begäran, vilken måste ställas omedelbart efter återtagandet av den förbehållna varan, kan en offentligt auktoriserad sakkunnig som valts av köparen fastställa det vanliga kommersiella värdet. Köparen ansvarar för alla kostnader för återtagande och försäljning av den köpta varan. Försäljningskostnader uppgår utan bevisning till 10 % av det vanliga försäljningsvärdet. De kan vara lägre eller högre om säljaren kan bevisa högre, eller köparen lägre, kostnader.

e) Om värdet på ställda säkerheter, vilka enligt den tyska insolvenslagen underligger separation av tillgångar eller ersättning för separation av tillgångar, överstiger vår fordring med 20 %, och vid säkerheter som underligger separation av tillgångar med 45 %, är vi på köparens begäran förpliktigade att i så måtto återöverföra eller frige säkerheter enligt vårt val.

 

5. Konsignation

a) Beställaren förpliktigar sig att på egen bekostnad försäkra konsignationsvaror mot brand och stöld. Beställaren ansvarar för förlust av eller skada på varan,
även utan att vårdslöshet förekommit, i fall då ingen försäkring har tecknats.

b) Vidareförsäljning av konsignationsvara kräver vårt tillstånd. Beställaren avstår redan nu sina fordringar på köparen till oss, enligt vad som anges i villkoren under punkt 5 b.

c) Vi har rätt att när som helst låta kontrollera konsignationsvaran och kräva överlämnande till oss eller till tredje part. Beställaren ansvarar för samtliga leveranskostnader, eventuella reparations- och iståndsättningskostnader.

 

6. Ansvar för fel

a) I affärsförbindelser med företag och juridiska personer enligt offentlig rätt skall fel som upptäcks vid vederbörlig undersökning anmälas skriftligt omedelbart efter varans leverans, andra fel omedelbart efter upptäckt.

b) Fel som härrör från en ej sakkunnig behandling eller reparationer eller ingrepp som företagits utan vårt tillstånd ger inte grund för skadeståndskrav pga. fel.

c) I affärsförbindelser med företagare och juridiska personer enligt offentlig rätt är vi vid fel förpliktigade att, enligt vårt val, avlägsna felet eller leverera en felfri vara. Om vi dröjer mer än fyra veckor med felavlägsnandet eller ersättningstjänsten, om ett felavlägsnande misslyckas efter ett andra försök eller om det är omöjligt, har köparen rätt att upphäva avtalet eller få ett lägre inköpspris. Mera långtgående skadeståndskrav pga. fel utesluts. Köparens lagliga krav genom övertagandet av en garanti för objektets beskaffenhet påverkas inte av detta. För skadeståndskrav på grund av fel gäller punkt 8 i villkoren.

d) Skadeståndskrav pga. fel förlorar sin giltighet vid rättshandlingar med företagare och juridiska personer enligt offentlig rätt ett år efter leverans av det köpta objektet. Ogiltighetsfristen är två år för hushållsmaskiner som sålts vidare till konsumenter.

 

7. Skadestånd

a) I alla fall där köparen är förpliktigad till skadestånd istället för leverans, kan vi kräva 20 % av köpepriset som skadestånd, undantaget bevisning av en större skada. Det står köparen fritt att bevisa att ingen skada uppstått eller att skadan är väsentligt mindre.

b) Skadestånds- och kostnadsersättningskrav från köparens sida (benämns nedan skadeståndskrav), oberoende av vilket juridiskt skäl, särskilt gällande brott mot förpliktelserna härrörande från skuldförhållandet och från otillåten handling, är uteslutna.

Detta gäller ej produktansvarskrav, vid uppsåt och grov vårdslöshet, dödsfall, olycksfall och hälsoskada och brott mot väsentliga avtalsskyldigheter. Skadeersättningen vid brott mot väsentliga avtalsskyldigheter begränsas dock till den avtalstypiska, förutsebara skadan, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, eller ansvar för dödsfall, olycksfall och hälsoskada föreligger.

c) Om köparen har rätt till skadeståndskrav gäller en frist på ett år för dessa, med början vid början för den ogiltighetsfrist som avser skadeståndskrav för fel. Detta gäller inte för skadeståndskrav enligt produktansvarslagen.

 

8. Retentionsrätt

Retentionsrätt för köparen utesluts, om den inte grundas på gällande avtalsförhållande.

 

09. Upphävande av avtal

I fall av upphävande av köpeavtalet på grund av köparens avtalsbrott kan vi kräva ersättning för följande:

a) särskilda kostnader härrörande från avtalet, t.ex. provisioner, leveranskostnader samt ersättning för skador som orsakats genom köparen.

b) ersättning för bruksöverlåtelsen och den därmed sammanhängande värdeminskningen. I regel beräknas ersättningen, beroende på värdebeständighet, som följer: Vid upphävande och återlämnande efter leverans inom de första tre månaderna 30 % av försäljningspriset och för varje ytterligare månad 3 % av försäljningspriset. Vid affärsförbindelser med konsumenter gäller att dessa har rätt att bevisa att en skada eller en värdeminskning överhuvudtaget inte har uppstått eller är väsentligt mindre än standardbeloppet.

 

10. Ort för fullgörande, jurisdiktion, klausul om lagval

a) Ort för fullgörande av våra tjänster är Gütersloh.

b) I affärsförbindelser med köpmän och juridiska personer enligt offentlig rätt gäller att jurisdiktionen för alla rättstvister som härrör från avtalsförhållandet är sätet för företaget Miele & Cie. KG. Företaget Miele & Cie. KG har dock även rätt att inleda en process mot beställaren på dennes juridiska hemvist.

c) Uteslutande tysk lag ska tillämpas.
10/04

 

11. Garantivillkor 

Se gällande garantivillkor i nedan PDF.