Allmänna villkor

Miele onlineshop

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av Miele hushållsprodukter som marknadsförs på www.miele.se (nedan kallade produkt/produkter) av Miele AB, (nedan kallat Miele), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Miele.

Miele AB tillämpar EHL:s branschbestämmelser, Konsumentköp EHL 2005 vid försäljning till konsument. EHL - Elektriska Hushållsapparat Leverantörer är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska hushållsapparater. Vid beställning via Miele e-handel följer Miele bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen. Mer information samt bestämmelserna i sin helhet finns på www.ehl.se

Som företagskund gäller leveransvillkor enligt "Allmänna leveransvillkor vid försäljning av reservdelar och tillbehör för elektriska hushållsapparater (EHL Reservdel 2003)" och ”Särskilda bestämmelser vid försäljning till företag eller motsvarande” (EHL 2005 IK). 

Beställning

Beställning av produkter sker via www.miele.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Miele bekräftat beställningen genom en skriftlig orderbekräftelse eller via e-post, och erhållit full betalning. Miele ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Miele förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga Miele Hushållsprodukter och tjänster. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Miele rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Mieles sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Miele ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Från Miele ingår alltid moms, miljöavgift och fri frakt till fastighetens port eller tomtgräns inom Sverige i det angivna priset. För beställning med ett ordervärde överstigande 450 kr levereras dessa kostnadsfritt. Leveranser sker i samarbete med speditören DHL. Miele levererar endast till adresser i Sverige.

Det finns två olika leveranssätt att välja mellan:

1.    Fri frakt (Standardleverans) som innebär att produkter levereras kostnadsfritt till fastighetens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl 08.00 och 16.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi levererar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av produkterna. Observera att tillbehör levereras till kundens närmaste DHL Servicepoint.

2.    Upp-/inbärning (extra kostnad) som innebär att produkterna levereras och bärs in i hemmet till önskad plats eller så långt det är möjligt (med emballaget på) normalt mellan kl. 08.00 och 20.00.

Vid mottagandet av produkterna ska mottagaren alltid uppvisa legitimation.

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post. Miele betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att av Miele godkänd skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning. Miele förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Miele ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Miele. Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Mieles kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden omgående kontakta Miele kundtjänst.

Observera att produkten inte får användas och att kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Synbara skador av emballaget och/eller produkten skall alltid direkt vid mottagandet skriftligen noteras på fraktsedeln och delges chauffören. Detta gäller även vid misstanke av s.k. dold skada.

Ej uthämtade varor

Är du inte tillgänglig för att ta emot eller hämta din beställning inom 14 dagar efter bekräftad leverans, returneras varan till oss. Miele debiterar då kunden för tillkommande fraktkostnader.

Priser och betalning

De priser och avgifter som anges är inklusive mervärdeskatt samt andra skatter och pålagor.

Betalsätt

Betalning kan göras med kort eller via internetbank.

Retur- och ångerrätt

Innan kunden returnerar produkter, måste kunden alltid kontakta Miele kundtjänst på telefon 08-562 29 000. Miele accepterar retur av originalförpackade produkter upp till 14 dagar efter leverans. Efter mottagningskontroll betalar Miele tillbaka köpbeloppet senast inom 10 dagar. Kunden betalar själv eventuell returfrakt, och ångrad produkt skall alltid returneras i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

10 år kvalitetsbevis

På samtliga Miele Hushållsprodukter (undantaget kaffemaskiner, dammsugare och tillbehör) gäller Miele kvalitetsbevis. Registrering av kvalitetsbeviset måste kunden själv göra senast 1 år efter inköpsdatum på www.miele.se för att detta skall vara giltigt. Här finns även fullständig information om tjänsten.

Personuppgifter

När kunden lägger beställning på www.miele.se uppger kunden personuppgifter såsom namn, adress, telefon-nummer och e-mail adress. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att Miele lagrar och använder uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot kunden. Miele kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part. Miele kan komma att använda uppgifter från kundregistret för att göra utskick. Genom att acceptera köpvillkoren ger kunden sitt samtycke till detta. Vill kunden inte få några utskick går det bra att meddela Miele detta, varvid det åligger Miele att respektera detta.

Enligt Personuppgiftslagen har kund som beställt som privatperson rätt att få den information som Miele har registrerat. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Miele.

Force Majeure

Om leverans förhindra, försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför Miele kontroll har Miele rätt att häva order utan påföljd. Detta meddelas kunden via e-mail eller telefon.

Förlängd garanti

Miele förlängd garanti

Villkor

I. Giltighetstid och början
1. Miele Sverige lämnar en lagstadgad 1-årig garanti (enligt EHL 2008) som börjar vid köp av hushållsprodukten. Med Miele förlängd garanti övertar Miele reparationskostnader för en tidsperiod på ytterligare nio år (Förlängd garanti 10) i direkt anslutning till denna garanti. Giltighetstiden står på certifikatets framsida.
2. Miele har rätt att när som helst genomföra prisjusteringar. När man ingår avtal för Miele förlängd garanti gäller de priser som står i prislistan då avtalet slöts.
3. Alla priser inkluderar moms. Det tillkommer inga fraktkostnader för Miele förlängd garanti.
4. Beroende på var hushållsmaskinen köps görs den förlängda garantin i ordning av en tekniker på hembesök, per e-mail eller post.
5. Reparation av hushållsprodukten liksom kompensation förlänger inte den förlängd garantins löptid.

II. Förutsättningar
1. Hushållsprodukten har köpts via auktoriserad återförsäljare eller direkt av Miele i ett EU-land, Schweiz eller Norge.
2. Vid tidpunkten för köp av Miele förlängd garanti var både hemort och hushållsprodukt i Sverige.
3. Certifikatet gäller endast för en hushållsprodukt och kan inte överföras till andra hushållsprodukter.
4. Om hushållsprodukten byter ägare eller om ägaren flyttar ska detta meddelas Miele för att den förlängda garantin ska behålla sin giltighet.
5. Anmälan och ingående av förlängd garanti måste därför ske inom den 1-åriga garantin.
6. Tjänsterna inom ramen för förlängd garanti gäller endast inom EU, Schweiz och Norge.
7. På förfrågan av serviceteknikern måste förlängd garanti-beviset, fakturan på förlängd garanti och motsvarande bevis på betalning visas.
8. En hushållsprodukt med förlängd garanti får endast användas för privat hushållsbruk.

III. Innehåll och omfattning
1. Bristfällighet hos produkten ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt antingen genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets- och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller hushållsprodukter övergår i Miele Sveriges ägo.
2. Tjänster inom ramen för Miele förlängd garanti får endast utföras av Miele Sverige eller av Miele auktoriserad service.
3. Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, får kunden, på Mieles initiativ, en likvärdig ny hushållsprodukt. Enligt önskemål kan alternativt motsvarande tidsvärde för hushållsprodukten betalas ut. Om ersättning för hushållsproduktens tidsvärde utgår, förlorar dennna förlängd garanti sin giltighet. Om hushållsprodukten ersätts med likvärdig produkt, överförs resterande tid för förlängd garanti på ersättningsprodukten.
4. Miele förlängd garanti omfattar inga skadeståndsanspråk mot Miele Sverige utöver detta, om inte den auktoriserade servicen från Miele Sverige har handlat avsiktligt eller grovt oaktsamt.
5. Förbrukningsvaror och tillbehör ingår inte i leveransen.

IV. Begränsningar för Miele förlängd garanti​
Miele förlängd garanti omfattar inte bristfälligheter och fel som kan härledas från:
1. Felaktig uppställning eller installation, till exempel på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations- eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts.
2. Otillåten eller felaktig användning samt användning av till exempel olämpliga tvätt-, skölj-, rengöringsmedel eller kemikalier.
3. En hushållsprodukt som är köpt i ett annat EU-land, Schweiz eller Norge som på grund av särskilda specifikationer inte kan användas eller endast kan användas med vissa begränsningar.
4. Yttre påverkan som till exempel transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan.
5. Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildade och auktoriserade av Miele.
6. Användning av reservdelar som inte är Mieles originalreservdelar eller tillbehör som inte är godkända av Miele.
7. Glasskärvor och trasiga glödlampor.
8. Ström- och spänningsvariationer i elnätet vilka överskrider de angivna toleransgränserna från tillverkaren.
9. Skötsel och rengöring som inte har gjorts enligt bruksanvisningen.
10. Ersättning för kostnader som åsamkats på grund av fel på produkten så som inkomstbortfall och reseersättning.
11. Ersättning för skada på annan egendom till följd av fel på produkten.

V. Personuppgifter
Personuppgifterna kommer endast att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren.

VI. Återkallelserätt
Förlängd garanti kan återkallas inom 14 dagar utan att skäl behöver anges.
Återkallelserätten är 14 dagar från och med dagen avtalet slöts.
För att återkalla förlängd garanti måste du informera oss om ditt beslut (till exempel per brev eller e-mail
till Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna; mejladress info@miele.se). Använd formuläret nedan.
För att återkalla förlängd garanti räcker det med att du skickar återkallelsen inom föreskriven tid.

Vid återkallande
Om du återkallar detta avtal kommer vi genast och senast inom 14 dagar, efter det att vi har fått
meddelande om att du återkallar avtalet, att återbetala alla kostnader som du har haft inklusive
fraktkostnader (med undantag av ytterligare kostnader som har uppkommit på grund av att du
har valt annan frakt än den av oss erbjudna, billigaste). För återbetalning använder vi samma
betalningsmedel som användes vid den ursprungliga transaktionen, om det inte är så att vi har
kommit överens om något annat. Inga avgifter kommer att tas ut för återbetalningen.
Har du begärt att tjänsterna ska börja under återkallelsefristen, så måste du betala en lämplig
summa, som motsvarar den del som fram till tidpunkten du meddelar oss ångerrätten för detta
avtal, för redan använda tjänster jämfört med de sammanlagda tjänsterna i avtalet.

Återkallelse
(Om du vill återkalla avtalet fyller du i detta formulär och skickar tillbaka det.)
— Skicka återkallelsen till Miele AB, Box 1397, 171 27 Solna, telefon 08-562 29 000 (vxl),
e-mail: info@miele.se
— Härmed återkallar jag/vi (*) det av mig/oss (*) slutna avtalet
— Beställt den (*)/erhållit den (*)
— Kundens namn
— Kundens adress
— Kundens underskrift (endast vid meddelande per post, på papper)
— Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

Serviceavtal dammsugare

Villkor för KomfortBoxen för dammsugare

I. Giltighetstid och början
1. Miele Sverige lämnar en ettårig garanti som börjar vid köpdatum. Med KomfortBoxens serviceavtal övertar Miele reparationskostnader för en tidsperiod på ytterligare fyra år i direkt anslutning till denna garanti.
2. Reparation av dammsugaren och reservdelar förlänger inte avtalstiden.

II. Villkor
1. Dammsugaren har köpts via auktoriserad återförsäljare eller direkt av Miele i ett EU-land, Schweiz eller Norge.
2. Vid tidpunkten för köp av Mieles KomfortBox var både hemort och dammsugare i Sverige.
3. KomfortBoxens serviceavtal gäller endast för en Mieledammsugare och kan inte överföras till annan dammsugare eller hushållsprodukt.
4. Registrering av KomfortBoxens serviceavtal måste ske inom den ettåriga garantitiden. Registrering efter denna tidsperiod är ej möjlig.
5. Tjänsterna inom ramen för KomfortBoxens serviceavtal gäller endast inom EU, Schweiz och Norge.
6. Om dammpåsar utan "Original Miele"-logon används faller reparationsskyddet bort.
7. På förfrågan av Miele måste kvittot samt serviceavtalet, på vilket kundens namn och adress står, visas.
8. En dammsugare med KomfortBox serviceavtal får endast användas för privat hushållsbruk.

III. Innehåll och omfattning
1. Bristfällighet hos dammsugaren ska inom lämplig tid åtgärdas avgiftsfritt antingen genom reparation eller byte av aktuell del. Om nödvändiga kostnader för transport-, väg-, arbets- och reservdelskostnader uppstår, står Miele för dessa. Utbytta delar eller dammsugare övergår i Miele Sveriges ägo.
2. Tjänster inom ramen för KomfortBoxens serviceavtal får endast uföras av Miele Sverige eller av Miele auktoriserad service.
3. Om reparation är oekonomisk eller omöjlig, förbehåller sig Miele rätten, att ge kunden en identisk eller likvärdig dammsugare. Enligt önskemål kan alternativt motsvarande tidsvärde för dammsugaren, på Mieles initiativ, betalas ut. Om ersättning för hushållsproduktens tidsvärde utgår, förlorar detta serviceavtal sin giltighet. Om dammsugaren ersätts med likvärdig dammsugare, överförs resterande tid för KomfortBoxens serviceavtal på ersättningsdammsugaren.
4. KomfortBoxens serviceavtal omfattar inga skadeståndsanspråk mot Miele Sverige utöver detta, om det inte handlar om personers hälsa eller om den auktoriserade servicen från Miele Sverige har handlat avsiktligt eller grovt oaktsamt.
5. Drivmedel, förbrukningsvaror och tillbehör ingår inte i leveransen.

IV. Begränsningar för KomfortBoxen för dammsugare
KomfortBoxens serviceavtal för dammsugare omfattar inte bristfälligheter och fel som kan härledas från:
1. Felaktig uppställning eller installation, till exempel på grund av att giltiga säkerhetsföreskrifter eller skriftliga bruks-, installations- eller monteringsanvisningar inte har beaktats och följts.
2. Otillåten eller felaktig användning som till exempel att inte använda Mieles dammpåsar och/eller filter, dammsuga upp främmande föremål, vätskor, byggdamm eller tonerpulver.
3. En dammsugare som är köpt i ett annat EU-land, Schweiz eller Norge som på grund av särskilda specifikationer inte kan användas eller endast kan användas med vissa begränsningar.
4. Yttre påverkan som till exempel transportskador, skador orsakade av stötar och slag, skador genom väder- eller naturpåverkan.
5. Reparationer och ändringar som inte är gjorda av servicetekniker som är utbildad och auktoriserad av Miele.
6. Användning av reservdelar som inte är Mieles originalreservdelar eller tillbehör som inte är godkända av Miele.
7. Skador på tillbehör som inte är standard.
8. Ström- och spänningsvariationer i elnätet vilka över- eller underskrider de angivna toleransgränserna från tillverkaren.
9. Skötsel och rengöring som inte har gjorts enligt bruksanvisningen.

V. Personuppgifter
Personuppgifterna kommer uteslutande att användas för orderhantering med hänsyn tagen till de dataskyddsrättsliga villkoren.

Miele matlagningskväll

Bokning matlagningskväll

Bokning av Miele matlagningskväll sker på Mieles hemsida, www.miele.se. Välj önskad kurs och datum. Tillgängligheten för kurserna syns på hemsidan.För att boka en kurs behöver du skapa ett konto på vår hemsida. Här anger du namn, epostadress och telefonnummer.

Betalning

Betalning sker via bankkort, direkt bankbetalning via vår betalportal eller till vår BG-nummer 644-4673. Ange ditt bokningsnummer som referensnummer på betalningen. När bokningen är betald får du en bokningsbekräftelse till din epostadress.

Avbokning/sjukdom

Avbokning kan ske en vecka före inspirationskvällen utan kostnad. Om du blir sjuk eller får annat varaktigt förhinder finns möjlighet att byta datum eller att få avgiften återbetald. Ett alternativ till avbokning är givetvis att någon annan går i ditt ställe. 

Service

Se allmänna villkor för service och servicebokning online här