Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med anledning av GDPR* har vi uppdaterat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) där vi mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Miele sparar inga personuppgifter utan din kännedom

Hantering av personliga uppgifter

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller på annat sätt kontaktar oss (via telefon, brev, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Miele använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer endast för de ändamål du har lämnat dem för och godkänt (t. ex. för att få svar på frågor, beställa produkter, registrera Miele Club medlemskap m.m.). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen för att tillgodose dina önskemål. Miele skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2. Varför och hur använder vi informationen?
3. Med vem delar vi informationen?
4. Vilka rättigheter har du?
5. När raderar vi informationen?
6. Teknik på vår webbplats
7. Länkar till andra webbsidor
8. Säkerhet
9. Personuppgiftsansvarig,
10. Så här kontaktar du oss
11. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende av din förfrågan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Normalt är det information om namn, adressuppgifter, e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Utöver detta kan vi även vid behov samla in

 • personnummer för att kunna hantera RUT-avdrag vid serviceärenden.
 • födelsedatum för att kunna skicka födelsedagserbjudanden till medlemmar i Miele Club.
 • preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.
 • köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt.
 • servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt.

2. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna hantera beställning och köp.
 • Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande enligt köpeavtalet avseende hantering av leverans, betalning, reklamations- och garantiåtaganden.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera bokning av tjänster.

 • Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tjänsten avslutats

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi samlar in dina personuppgifter därför att dina personuppgifter krävs enligt lag avseende nödvändig hantering av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Detta är nödvändigt vid kommunikation av en eventuell produktåterkallelse.
 • Lagringsperiod: 7 år

För att kunna hantera produktserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktserviceärenden avseende t ex servicestatus och servicehistorik.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera kundserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden avseende eventuella klagomål och supportärenden.
 • Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar/event.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/event t ex avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser, svarsbidrag, kontroll av ålder och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tävlingen eller eventet har avslutats

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system t ex förbättring av kommunikation, produktförbättringar och anpassning av tjänster och utbud.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 • Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Ifall rättslig förpliktelse inte föreligger behandlar vi uppgifterna för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget avseende t ex bedrägerier, förhindrandet av skräppostutskick och förbättring av vår IT-miljö.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna administrera ditt medlemskap i Miele Club och för att kunna skapa ”Mitt konto”.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Miele Club.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden i Miele Club.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skapa personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna administrera Miele Kvalitetsbevis

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om Miele Kvalitetsbevis. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
 • Lagringsperiod: 10 år.

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som är:

Självständiga personuppgiftsansvariga. Att företagen är självständiga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statlig myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våraåtaganden enligt köpeavtalet).

4. Vilka rättigheter har du?

Nedan listar vi dina rättigheter och där hittar du också kontaktuppgifter till Miele för att göra dina rättigheter gällande. Normalt har du rätt att kostnadsfritt utnyttja dina rättigheter nedan. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tänk att du som har registrerat ett konto på miele.se kan göra vissa ändringar själv om du loggar in på ”Mitt konto”.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Tänk på att vi i vissa fall kan ha rätt att neka din begäran om radering om vi t.ex. är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag. Det kan vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi skulle vara förhindrade att tillmötesgå din begäran kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Miele. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För utförlig information, se punkt 2 och 4.

6. Teknik på vår webbplats

Vår webbplats använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att Miele ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

För att kunna garantera tillräcklig datasäkerhet vid överföring av internetformulär (t.ex. när man anmäler sig till nyhetsbrev) använder vi i vissa fall tjänsten Google ReCAPTCHA från företaget Google. Detta görs för att kunna avgöra om inmatningen görs av en människa eller automatiskt av en dator i skadligt syfte. ReCAPTCHA får då tillgång till din IP-adress och eventuellt övriga data som behövs av Google för ReCAPTCHA-tjänsten och förmedlar dessa till Google. För detta gäller Googles bestämmelser för dataskydd. Mer information om dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. hittar du på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacyHur använder vi dina personuppgifter?

7. Länkar till andra webbsidor

På Mieles sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Miele tar inget ansvar för dessa sidors innehåll och integritetspolicy.

8. Säkerhet

Miele garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåtet offentliggörande.

9. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Miele AB, org. nr 556138–9668, Industrivägen 20, 171 48 Solna, postadress: Box 1397, 171 27 Solna.

10. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om att du vill utöva några av dina rättigheter enligt punkt 5 ovan görs hos Kundtjänst Miele AB, via kontaktformulär eller telefon 08-562 29 000.

11. Ändringar och justeringar av denna policy

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ innan vi genomför ändringen.

Cookies

Cookiepolicy

Senast uppdaterad: 2023-10-24 Miele AB (“Miele”) använder så kallade cookies på denna webbplats. I denna policy förklarar vi i detalj vilka typer av cookies Miele använder, vilken data som behandlas av dem, hur länge en cookie gäller och dina rättigheter gällande cookies.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i vårt “integritetspreferenscenter”.

1. Allmän förklaring

Cookies är små texfiler som lagras på din dator eller slutenhet när du använder våra webbplatser. När du besöker Mieles webbplats kan en cookie sparas i ditt system. Denna innehåller en individuell sträng med tecken som kan användas för att identifiera din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen. Det finns två grundläggande typer av cookies:

 • • Tillfälliga cookies: Dessa cookies, även kallade sessionscookies, lagras tillfälligt på din dator eller enhet under ditt besök på vår webbplats och tas bort när du stänger webbläsaren.
 • • Varaktiga cookies: Dessa cookies finns kvar på din dator under en längre tid.

 

I allmänhet använder Miele olika internettekniker (till exempel cookies, Java-Script) som gör det enklare för dig att använda Mieles internetapplikationer och för att optimera dem. Detta innebär att de används för att:

 • • Identifiera dig när du loggar in på vår webbshop och för att säkerställa efterföljande av gällande säkerhetsstandarder, optimerade för dig.
 • • Hjälpa oss att komma ihåg produkter som du har lagt till i din kundvagn eller dina anteckningar.
 • • Visa antalet produkter som du har lagt till i din kundvagn eller dina anteckningar på webbplatsen.
 • • Påminna oss om ditt valda språk under sessionen, så att du lättare kan navigera på våra sidor.
 • • Analysera data, såsom utvärdering av antalet besökare på vår webbplats eller de mest besökta webbplatserna. Vi använder analysresultaten i syfte att optimera vår webbplats.
 • • Vi använder även så kallade marknadsföringscookies från tredje part i syftet retargeting/remarketing och placering av personliga onlineannonser.
 • • För att tillhandahålla personligt anpassade annonser och erbjudanden som har skräddarsytts efter dina behov.

 

Observera att du behöver ställa in dina preferenser för användningen av cookies i Mieles egna gränssnitt, men genom att ändra cookieinställningarna i din webbläsare kan du även avaktivera eller begränsa användningen av cookies. Du kan när som helst radera redan lagrade cookies. Ytterligare webbläsarspecifik information om hur du tar bort cookies finns här:

 

Observera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen. I menyn i de flesta webbläsare hittar du inställningsalternativ för användningen av cookies. Vanligtvis har en webbläsare följande inställningsalternativ:

 • • Visa cookies
 • • Tillåt cookies
 • • Inaktivera alla eller vissa cookies
 • • Inaktivera alla cookies när du stänger webbläsaren
 • • Blockera cookies
 • • Meddela när en cookie ska ställas in
 • • Invändning mot spårning av webbanalys (opt-out).

 

När du besöker vår webbplats informerar en banner dig om användningen av cookies och ber om ditt samtycke till cookies som kräver godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden, vilket vi förklarar i detalj i denna cookiepolicy.

2. Google Tag Manager

På vår webbplats använder vi tagghanteringstjänsten Google Tag Manager som tillhandahålls av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin (“Google”). Med Google Tag Manager kan webbplatser snabbt och enkelt uppdatera mätkoder och relaterade kodfragment (gemensamt kallade taggar) på deras webbplatser eller mobilappar. När det lilla segmentet av Tag Manager-kod har lagts till i ett projekt, kan webbplatsen säkert och enkelt distribuera analys- och mättaggkonfigurationer från ett webbaserat användargränssnitt.

Google Tag Manager hjälper oss att implementera och hantera cookies och spårningstaggar. Google Tag Manager använder inga egna cookies, men Google Tag Manager utlöser andra cookies och spårningstaggar, om och i den mån du uttryckligen har samtyckt till användningen av sådana cookies och spårningstaggar. Du hittar detaljerad information om var och en av sådana cookies och spårningstaggar i vårt cookiemeddelande. I samband med användningen av Google Tag Manager behandlar vi och Google din IP-adress och en unik identifierare. Det är möjligt att dina uppgifter hanteras utanför EU. För att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd har vi och Google kommit överens om standardavtalsklausulerna som publiceras av Europeiska kommissionen. Den rättsliga grunden för användningen av Google Tag Manager och relaterade databehandlingsaktiviteter är vårt berättigade intresse, art. 6.1 f dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse är den hjälp vi får av Google Tag Manager med att implementera och hantera vår användning av cookies och spårningstaggar.

 

3. Tekniskt nödvändiga cookies (nödvändiga cookies)

Nödvändiga cookies krävs för navigering på webbplatsen och för användning av webbplatsernas funktion, till exempel åtkomst till registreringsdelen eller användningen av vårt chattverktyg. Utan dessa cookies kan vissa funktioner på webbplatsen inte användas.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är berättigade intressen, artikel 6.1 f dataskyddsförordningen. Det berättigade intresset är att denna behandling krävs för navigering av webbplatserna och för användningen av deras funktioner. Uppgifterna som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Nödvändiga cookies kan inte avaktiveras. Nödvändiga cookies som vi använder är generellt så kallade sessionscookies, som raderas automatiskt när webbläsarsessionen är avslutad.

Vissa nödvändiga cookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Information om tredje part och deras verktyg som vi använder för nödvändiga cookies förklaras nedan.

3.1 SAP Customer Data Cloud (tidigare Gigya) – Webbutik för hushållsmaskiner

På vår webbplats med webbutik för hushållsmaskiner använder vi olika nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Tyskland (“SAP”). Vi använder en serie nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av SAP och som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. SAP tillhandahåller en plattform för att hantera kundidentitetshantering, inklusive kundprofiler, preferenser, opt-ins och samtyckesinställningar. Ytterligare information om SAP Customer Data Cloud finns här.

3.2 Neocom.ai – Köpguide

På vår webbplats använder vi en guidad försäljningstjänst, en så kallad köpguide, som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland (“Neocom”). För att kunna tillhandahålla vår guidade försäljningstjänst måste vi använda en teknik som heter “sessionslagring” för att gruppera flera användningar av tjänsten för guidad försäljning i en webbläsarsession. Utan sådan teknik är den guidade försäljningstjänsten inte tillgänglig. Denna teknik kommer endast att användas om du aktivt begär att få använda den guidade försäljningstjänsten. Du hittar mer detaljerad information om Neocom och databehandlingsaktiviteter relaterade till användningen av den guidade försäljningstjänsten i vår integritetspolicy.

3.3 Mer information

Mer information om de nödvändiga cookies som vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

Namn

Tredje part/cookievärd

Ändamål

(Mer information finns ovan)

Lagringsperiod

ASLBSA

Miele-domän

Denna cookie används för sessionstillhörighet med belastningsutjämnare för Azure-programvara.

Session

ASLBSACORS

Denna cookie används för sessionstillhörighet med belastningsutjämnare med resursdelning för korsande ursprung för Azure-programvara.

Session

shop_domestic_se

Webbplatsdomän (miele.se)

Cookien används för att visa namnet på en inloggad användare och för bättre segmentering av användare för att utföra mer detaljerade analyser.

Session

cookieUse

Cookien används för hantering av samtycke till cookies.

6 månader

 

LoginToken

 

Cookien används för att komma ihåg inloggningsstatus.

7 dagar

newsletterEmail (lokal lagring)

Cookien används för att lagra samtycke till prenumeration på nyhetsbrev.

Beständig

gig_bootstrap_<apiKey>

Intern cookie för webb-SDK som används för inloggning.

12 månader

mielestorefrontRememberMe

Baserat på denna cookie loggas användaren automatiskt in (baserat på de uppgifter som ställts in i backoffice).

6 månader

JSESSIONID

Cookien används för att upprätthålla en anonym användarsession av servern.

Session

 

ROUTE

Cookien används för att behålla kunden på samma nod (trafikhantering).   

Session

acceleratorSecureGUID

Cookien informerar om att kunden är inloggad.

Session

miele-se-cart 

Cookien lagrar ett unikt ID för att komma ihåg vad som har lagts i kundvagnen. 

1000 timmar 

recentSearches 

Cookien hjälper till att komma ihåg nyligen utförda sökningar på Mieles domän.

100 dagar

gig_canary

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Indikerar om klienten använder canary-versionen av WebSDK.

1 år (endast aktiv ~3 dagar)

gig_canary_ver

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Versionsnamnet av WebSDK:s canary-version.

1 år (endast aktiv ~3 dagar)

miele_globals (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

Beständig

mnfly/c/<____.htm> (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Används för att skapa rubriken.

Beständig

compare-product-data

Miele (miele.com)

Denna cookie lagrar de valda produkterna och deras kategorier för att förbereda jämförelsesidan.

30 dagar

mdl-notification-banner

Denna cookie känner av ifall en meddelandebanner har stängts tidigare. 

180 dagar

Gmid

SAP (gigya.com)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Används för att identifiera den inloggade användaren.

12 månader

Gig_hasGmid

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud.

 

Specifikt: Intern cookie för webb-SDK som används för inloggning.

12 månader

ds-session-id

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Ett unikt nummer som en webbsidas server tilldelar en specifik användare under tiden för användarens besök.

Session

 

sb_expiration (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Servicebokningssupport

Beständig

productInfo (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Servicebokningssupport

Beständig

isPreSelectedAnAppliance (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Servicebokningssupport

Beständig

sb_initial_date_to (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Servicebokningssupport

Beständig

sb_initial_date_from (sessionslagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Servicebokningssupport

Beständig

apiDomain_<apiKey>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Den delade domän som API-anropen för alla webbplatser i en grupp ska skickas till.

12 månader

_gig_comments_nickname

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommentarer gästsmeknamn.

12 månader

_gig_comments_email

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommentarer gäst-e-post.

12 månader

_gig_comments_cb_<provider>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommer ihåg om en leverantörskryssruta har markerats av användaren.

12 månader

_gig_comments_selected_<provider>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommer ihåg om en leverantörskryssruta har markerats av användaren.

12 månader

_gig_comments_selected_providers

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senast valda delningsleverantörer.

12 månader

_gig_comments_locked

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommer ihåg om en gästanvändare har skrivit minst en kommentar.

12 månader

_gig_comments_sort

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senast valda användarsort.

12 månader

_gig_comments_is_guest

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Indikerar att användaren kommenterar som gästanvändare.

12 månader

gig-comments (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: ID för kommentarer flaggade av användaren.

Beständig

gig_debug

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Används för att utlösa felsökningsgränssnittet.

2 sekunder

_gig_dbgConsole_log

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Används för att utlösa loggning för felsökning.

3 sekunder

_gig_email

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senast använda e-postadress i delning (när du skickar e-post).

12 månader

_gig_gmidt (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Användar-cookie.

30 minuter

_gig_llu

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senaste inloggningsleverantörens användarnamn för inloggningsskärmen “Välkommen tillbaka”.

12 månader

_gig_llp

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senaste inloggade leverantörsnamn för inloggningsskärmen “Välkommen tillbaka”.

12 månader

_gig_lt / glt_<APIKey>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Inloggningstecken för autentisering.

3600 sekunder

gig_last_ver_<APIKey>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senaste verifieringen av sessionen när webbplatsen använder egenskapen verifyLoginInterval för global CONF för att utlösa omverifiering.

12 månader

gig_loginToken_<APIKey>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Gigya's Single Sign On (SSO) grupp inloggningtecken.

12 månader

gig_loginToken_<APIKey>_exp

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: SSO utgång.

12 månader

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Återkallade inloggningstecken i en SSO-grupp. I SSO-scenarier, indikerar för webb-SDK:n att aktuellt tecken återkallades, för att logga ut användaren.

12 månader

gig_loginToken_<APIKey>_session

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Indikerar om sessionen för gruppinloggningstecken fortfarande är aktiverad.

Session

gig_loginToken_<APIKey>_visited

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Används för att hålla reda på besökta webbplatser inom samma SSO-grupp.

12 månader

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommer ihåg om en leverantörskryssruta har markerats av användaren.

12 månader

_gig_shareUI_lastUID

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Senast inloggad UID.

12 månader

_gigRefUid_<APIKey>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Användar-ID för senaste hänvisning.

12 månader

_gig_ssoToken_<apikey> (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: SSO-tecken vid API.

Beständig

_gig_ssoToken (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: SSO-tecken.

Beständig

gig_toggles

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Detta värde skickas till Gigya för att identifiera växlingar som backend-beteendet beror på för att bearbeta den angivna växlingen.

Session

gig3pc

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Kommer ihåg om tredje parts cookies blockeras för att undvika kontroll varje gång.

48 timmar

gig3pctest

(vid användning av bypassCookiePolicy i globalConf)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: En tillfällig cookie som används för att kontrollera om cookies från tredje part är blockerade.

1 sekund

gigyaSettings (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Sparar inställningar för användardelningar lokalt.

Beständig

glnk

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Ticket till andra inloggningsfasen.

1 dag

gmSettings (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Lokalt lagrade lojalitetsinställningar.

Beständig

gst

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Serverticket till andra inloggningsfasen.

30 minuter

GSLM_<siteID>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Session magisk cookie.

Session

hasGmid

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Intern cookie för webb-SDK

13 månader

reactionState-down_<barId> (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Per reaktion och bar-ID: de senaste reaktionerna utförda av användaren.

Beständig

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Denna cookie sparas av SAML SP för att hantera SAML-sessionsinformationen och (specifikt) parametrarna som behövs för att logga ut.

12 månader

gltexp_<apikey>

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Inloggningstecken utgång.

Session

_gig_<id>_cb

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Återuppringning för lyssnare.

12 månader

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build> (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: WebSDK-inställningar.

Beständig

Gmid (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Användar-cookie.

Beständig

ucid

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Unik datoridentifierare som används för att generera rapporter och används av webb-SDK:n för att få sparat svar.

13 månader

Ucid (lokal lagring)

Allmänt: Nödvändiga cookies för SAP Customer Data Cloud

 

Specifikt: Unik datoridentifierare för unika ändamål för användarrapportering.

Beständig

ab-<ABTestUUID>

Intershop E-handelsplattform, dock inte lägre på Mieles domän

 

Tillhandahåller testgruppsspecifikt innehåll (även för anonyma användare)

Session

activeAccountPanels

Öppna B2B-kontopaneler beroende på tidigare användarbeteende. Överflödiga eftersom paneler alltid visas.

Session

cc-<BasketBORepository>

Hänvisar till kundvagn för anonyma användare

Session

cookieUse

Sparstatus för godkända nödvändiga, statiska och marknadsföringscookies via Cookie Layer

Session

pgid-<site-name>

Hashade personuppgifter. Används för att spara sidor eller kodsnuttar i cacheminnet för användare med samma personuppgifter.

Session

SecureSessionID

Sessions-ID för begäranden via HTTPS

Session

sid

Webbläsarens sessionsidentifiering. Tillåt växling mellan http och https. Tillåt via inloggning/utloggning.

Session

userid

Lagrar inloggat invändar-ID

Session

SESSION_ID

Neocom

Allmänt: Neocom.ai – Köpguide

 

Specifikt: Neocom lagrar en anonym sessionsidentifierare i sessionslagringen för att gruppera flera användningar av tjänsten i en webbläsarsession.

Session

 

4. Analyscookies

Vi använder även så kallade analyscookies på vår hemsida, som möjliggör en analys av ditt användarbeteende. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

- Hur ofta en sida besöks

- Söknyckelord

- Användningen av webbplatsens funktioner

Dina uppgifter som samlas in med hjälp av cookies är pseudonymiserade, så att det inte längre är möjligt att härleda uppgifterna till respektive användare utan ytterligare data.

Denna bearbetning gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Rättslig grund för behandling av data med hjälp av cookies är samtycke under artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, med verkan för framtiden, under cookieinställningarna i vårt “integritetspreferenscenter”.

Vissa analyscookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Information om tredje part och deras verktyg som vi använder för analyscookies förklaras nedan.

Analyscookies vi använder inkluderar:

4.1 Google

På vår webbplats använder vi olika cookies för analysändamål som tillhandahålls och/eller används av Google Ireland Limited (“Google”), ett företag som är registrerat och reglerat under irländsk lag (registreringsnummer: 368047) med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Du hittar mer information om dessa Google-tjänster nedan och på https://www.google.com/privacy/ads/. Tabellen nedan innehåller cookienamn med variabelidentifierare, där <wpid> är webbegendoms-ID eller mät-ID för Google Analytics 4, bestående av 10 tecken (siffror och bokstäver), [_<customname>] och <property-id> är egendoms-ID i Google Analytics 3 (Universal Analytics), bestående av siffror i formatet: UA-XXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics för att utforma och förbättra webbplatsen baserat på efterfrågan. Google Analytics använder så kallade cookies, som lagras på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På denna webbplats använder vi utökningen av IP-maskering (så kallad IP-maskering). Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till och lagras i USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas.

På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan.

Om du är en Google-kontoinnehavare och har samtyckt till personlig anpassning av annonsering (“Annonsanpassning”) inkluderar Googles tjänster även rapporter om effektiviteten av våra annonseringsåtgärder (inklusive rapporter över flera enheter), demografi och våra användares intressen, samt funktioner för leverans över flera enheter av onlineannonsering. I det här fallet är den rättsliga grunden för databehandling ditt samtycke till Google (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen).

Du kan invända mot insamling eller utvärdering av dina data av Google Analytics genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uppgifterna som skickas av oss och är länkade till cookies, användar-ID:n eller reklam-ID:n raderas automatiskt efter 14 månader.

4.2 OneTrust LL

vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen, eftersom det låter oss mäta antalet samtycken och förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användandet av analyscookies kommer vi att samla in uppgifter om dina interaktioner med en samtyckesbanner skapad av OneTrust. OneTrust låter oss utföra aggregerade analyser, inklusive information om användarnas webbläsartyp, land och plattform (dator/mobil/surfplatta). De insamlade uppgifterna går inte att härleda till en fysisk person. För mer information om OneTrust, gå till Sekretessmeddelande och integritetspolicy | OneTrust.

4.3 Mer information

Du kan inaktivera analyscookies. Mer information om alla enskilda analyscookies vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

Namn

Tredje part/cookievärd

Ändamål

Lagringsperiod

GA_OPT_OUT

Google

Används av: Google Analytics

 

Cookie som placeras för att komma ihåg att användaren har valt bort användningen av Google Analytics.

10 nov 2030 (alla cookies)

NID

Används av: Google Ads

 

Cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att komma ihåg användarpreferenser och annan information, såsom valt språk, hur många sökresultat som användaren vill visa per sida samt huruvida användaren vill att Googles SafeSearch-filter ska vara aktiverat.

6 månader

AID

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Denna cookie länkar användarens aktiviteter på andra enheter som användaren har använt tidigare för att logga in på med sitt Google-konto. Baserat på detta koordineras de annonser som användaren ser på enheten och konverteringen kan mätas.

13 månader inom EEA Storbritannien/540 dagar på övriga platser

TAID

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Denna cookie används för att koppla samman användarens aktiviteter mellan enheter.

14 dagar

_ga

Google, placeras dock på Mieles domän

Används av: Google Analytics och Google Analytics 4

 

Cookiens syfte är att lagra och räkna sidvisningar, samt särskilja användare.

2 år

_gac_<wpid>

Används av: Google Analytics och Google Analytics 4

 

Denna cookie innehåller kampanjrelaterad information för användaren.

90 dagar

 FPID

 

Används av: Google Analytics 4

 

FPID hanteras av en server och är en säker HttpOnly-cookie som används som ett nytt klient-ID. Den ersätter cookien som hanteras och nås av JavaScript, vilken använder klient-ID GA4.

2 år

FPLC Denna cookie är den länkande korsdomänscookien som har hashats från FPID-cookien. 20 timmar

_gat[_<customname>]

Används av: Google Analytics

 

Cookiens syfte är att strypa begärandefrekvensen

1 minut

_gid

Används av: Google Analytics

 

Cookiens syfte är att lagra och räkna sidvisningar, samt särskilja användare.

24 timmar

__utma

Används av: Google Analytics

 

Cookien används för att särskilja användare och sessioner. Denna cookie håller koll på antalet gånger en besökare har befunnit sig på sidan med cookien, tidpunkten för det första besöket samt för det senaste besöket. Google Analytics använder informationen från denna cookie för att beräkna saker som dagar och besök fram till köp.

2 år

__utmb

Används av: Google Analytics

 

Denna cookie används för att fastställa nya sessioner/besök.

30 minuter

__utmc

Används av: Google Analytics

 

Denna cookie samarbetar med cookien __utmb för att fastställa huruvida användaren är en ny session/ett nytt besök.

Session

__utmt

Används av: Google Analytics

 

Denna cookie placeras för att strypa begärandefrekvensen.

10 minuter

__utmz

Används av: Google Analytics

 

Cookien lagrar trafikkällan eller kampanjen som förklarar hur användaren hamnade på webbplatsen.

6 månader

__utmv

Används av: Google Analytics

 

Cookien används för att lagra anpassade variabeldata på besökarnivå.

2 år

AMP_TOKEN

Används av: Google Analytics

 

Cookien innehåller ett tecken som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar opt-out, pågående begäran eller fel vid hämtande av klient-ID från AMP Client ID-tjänsten.

30 sekunder till 1 år

ga<container-id>

Används av: Google Analytics 360 och Google Analytics 4

 

Cookien används för att behålla sessionsstatusen.

2 år

_dc_gtm_<property-id>

Används av: Google Analytics

 

Cookien innehåller ett tecken som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-tjänsten.

1 minut

FPAU

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien används för analys och annonsering.

 

90 dagar

FPGCLDC

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Cookien används för att hjälpa annonsörer fastställa hur många gånger användare som klickar på deras annonser faktiskt utför en aktivitet på deras webbplats

90 dagar

_gcl_dc

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Cookien placeras för att lagra och spåra konverteringar.

90 dagar

_gcl_au

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien används för funktionen “Conversion linker”.

90 dagar

FPGCLGB

Används av: Google Ads

 

Cookien används för analys och annonsering.

90 dagar

_gcl_gb

Används av: Google Ads

 

Cookien hjälper till med funktionen “Conversion Linker” – den inhämtar information från annonsklick och lagrar den i en förstapartscookie så att konverteringar kan tillskrivas utanför landningssidan.

90 dagar

_gac_gb_<wpid>

Används av: Google Ads

 

Cookien innehåller kampanjrelaterad information.

90 dagar

_gcl_aw

Används av: Google Ads

 

Cookien hjälper till med funktionen “Conversion Linker” – den inhämtar information från annonsklick och lagrar den i en förstapartscookie så att konverteringar kan tillskrivas utanför landningssidan.

90 dagar

DSID

Doubleclick, Google

 

Används av: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Cookien placeras för att lagra användarens preferenser.

2 veckor

test_cookie

Används av: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Denna cookie används av Google Doubleclick för att kontrollera att det går att ställa in cookies.

15 minuter

IDE

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Cookien används för att tillhandahålla anpassade annonser som är relevanta för användare över hela webben.

 

13 månader inom EEA Storbritannien/24 månader på övriga platser

 

5. Marknadsföringscookies

För retargeting/remarketing och för placering av onlineannonser använder vi så kallade marknadsföringscookies från tredje part.

Retargeting eller remarketing hänvisar till tekniker som gör att användare som tidigare har besökt en viss webbplats kan se lämpliga annonser även efter att de har lämnat webbplatsen. För detta ändamål är det nödvändigt att känna igen internetanvändare utanför en webbplatsägares egna webbplats, för vilka cookies från motsvarande tjänsteleverantörer används. Dessutom beaktas tidigare användarbeteende. Om en användare till exempel tittar på vissa produkter kan dessa eller liknande produkter senare visas som annonser på andra webbplatser. Detta är personliga annonser som är anpassade efter individuella användares behov. För denna personliga reklam är det inte nödvändigt att användaren identifieras till oigenkännlighet. Den data som används för retargeting eller remarketing slås därför inte ihop med annan data.

Marknadsföringscookies kan också spåra användarens engagemang för de annonser som slutligen visas. Detta för att undvika oönskade dubbletter av reklam och för att spåra hur många gånger annonser resulterar i någon form av annonskonvertering (till exempel en annons som klickas på eller en faktisk försäljning).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter genom marknadsföringscookies är samtycke (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden under cookieinställningarna i vårt “integritetspreferenscenter”.

Vi använder sådan teknik för placering av onlineannonser. Vi använder tredjepartsleverantörer för placering av annonserna. Detaljer om tredje part (och deras verktyg) som tillhandahåller och/eller har åtkomst till marknadsförings- eller målinriktade cookies förklaras nedan.

5.1 Facebook/Meta

På vår webbplats använder vi marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook” eller “Meta”).

Facebook-cookies används om du har ett Facebook-konto, använder Facebook-produkter, inklusive Facebooks webbplats och appar, eller besöker andra webbplatser och appar som använder Facebook-produkterna (inklusive Gilla-knappen eller andra Facebook-tekniker). Facebook-cookies tillåter oss att spåra dina aktiviteter på vår webbplats för att analysera effektiviteten av vår konverteringstratt och för att regelbundet förbättra vår webbplats. Dessutom tillåter Facebook-cookies oss att använda Facebooks remarketingfunktion “Anpassade målgrupper”. Detta gör att användare av webbplatsen kan visas intressebaserade annonser (“Facebook-annonser”) som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Du hittar mer information om Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences och relaterade databehandlingsaktiviteter i vårt sekretessmeddelande.

Facebook-cookies gör det även möjligt för Facebook att erbjuda Facebook-produkterna till dig och att förstå den information de får om dig, inklusive information om din användning av andra webbplatser och appar, oavsett om du är registrerad och inloggad eller inte.

Facebook-cookies tar emot följande typer av data: Http-rubriker, pixelspecifika data, knappklicksdata, valfria värden och formulärfältnamn. Mer information om Facebooks cookies finns här.

5.2 Google

Precis som vi har beskrivit ovan använder vi olika cookies på vår webbplats för analys- och/eller marknadsföringsändamål, och som tillhandahålls och/eller används av Google. Du hittar mer information om Googles sekretesspraxis på https://www.google.com/privacy/ads/. Tabellen innehåller ytterligare information som cookienamn med variabelidentifierare, där <wpid> är webbegendoms-ID eller mät-ID för Google Analytics 4, bestående av 10 tecken (siffror och bokstäver), [_<customname>] och <property-id> är egendoms-ID i Google Analytics 3 (Universal Analytics), bestående av siffror i formatet: UA-XXXXXXXX-X.

5.2.1. Google Ads

Google Ads är en onlineannonseringsplattform utvecklad av Google, där annonsörer betalar för att visa korta annonser, tjänsteerbjudanden, produktlistor, videoinnehåll och generera mobilapplikationsinstallationer inom Googles annonsnätverk för webbanvändare. Den kan placera annonser både i sökmotorernas resultat som Google Search och på webbplatser, mobilappar och videor utan sökning.

Mer information om Google Ads finns här.

5.2.2 Googles remarketingfunktion

Googles remarketingfunktion tillåter oss att visa annonser till våra användare på andra webbplatser inom Google Ads-nätverket (kallade “Google-annonser” eller annonser på andra webbplatser) baserat på deras intressen. För detta ändamål analyserar vi användarinteraktion på vår webbplats för att kunna visa riktad reklam för användare på andra webbplatser, även efter att de har besökt vår webbplats. För detta ändamål lagrar Google ett nummer i webbläsarna för användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Googles displaynätverk. Detta nummer, känt som en “cookie”, används för att spåra dessa användares besök. Detta nummer används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss dator, inte för att identifiera en individ, och inga personliga uppgifter lagras.

Utöver att ge eller neka ditt samtycke till användningen av analys- och/eller marknadsföringscookies rent allmänt via inställningarna högst upp i denna integritetspolicy, kan du avaktivera användningen av cookies av Google genom att installera den plug-in som finns under följande länk: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Google konverteringsspårning

Vi använder även Googles konverteringsspårning i detta sammanhang. När du klickar på en annons som placerats av Google placeras en 30-dagars cookie för konverteringsspårning på din enhet. Denna cookie används inte för personlig identifiering. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att sammanställa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder.

Utöver att ge eller neka ditt samtycke till användningen av analys- och/eller marknadsföringscookies rent allmänt via inställningarna högst upp i denna integritetspolicy, kan du avaktivera intressebaserade Google-annonser på Google i din webbläsare genom att klicka på “Off” under https://adssettings.google.de/authenticated eller neka till användningen under http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Andra Google Marketing Platform-tjänster (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Vår webbplats använder även andra tjänster från Google Marketing Platform (tidigare “Google Doubleclick”). Campaign Manager 360 låter oss lansera annonskampanjer och mäta hur de presterar. Display & Video 360 hjälper oss att hantera och visa videokampanjer. Search Ads 360 används för att hantera sökkampanjer i flera olika sökmotorer.  Dessa tjänster använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra en användare från att få annonser mer än en gång.

Google använder ett cookie-ID för att avgöra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Google kan också använda cookie-ID:n för att spåra omvandlingar, vilket är om en användare ser en annons och senare besöker annonsörens webbplats för att göra ett köp.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Googles server. Enligt Google ger integreringen av dessa tjänster Google information om att du har tittat på motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören tar reda på din IP-adress och sparar den.

Dessutom gör cookies det möjligt för oss att förstå om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har sett eller klickat på en av våra annonser på Google eller på en annan plattform (konverteringsspårning) (“floodlight”). Google använder denna cookie för att förstå innehållet som du har interagerat med på våra webbplatser så att vi senare kan skicka dig riktad reklam.

Utöver att ge eller neka ditt samtycke till användningen av analys- och/eller marknadsföringscookies rent allmänt via inställningarna högst upp i denna integritetspolicy, kan du förhindra spårning genom att ändra dina programinställningar i webbläsaren (till exempel inaktivera cookies från tredje part), inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att blockera cookies från domänen http://www.google.com/settings/ads/ i dina webbläsarinställningar, med respekt till intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i About Ads självreglerande kampanj, genom att klicka på länken http://www.aboutads.info/choices eller genom att klicka på länken www.googleadservices.com. Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen komplett.

Mer information om Google Marketing Platform finns på: https://marketingplatform.google.com/. Du hittar även mer information hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Microsoft Ads remarketing och konverteringsspårning

På vår webbplats använder vi olika marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft placerar cookies på din enhet om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att få reda på att någon har klickat på en annons och har omdirigerats till vår webbplats och att spåra dina handlingar för att analysera effektiviteten hos vår konvertering. Vi får bara reda på det totala antalet användare. Microsoft samlar in, bearbetar och använder information via cookies, från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användningsprofiler används för att analysera besökarnas beteende och för att visa annonser.

Se Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy och choice.microsoft.com/en/opt-out. för mer information

5.4 Qualtrics

Vi använder tjänster från Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA för att genomföra kund-, produkt- och varumärkesundersökningar på vår hemsida. När du deltar i en undersökning använder vi Qualtrics-cookies med ID-värden, främst för att hjälpa till att hålla reda på eller för att underhålla undersökningssessioner. För mer information om Qualtrics LLC, gå till www.qualtrics.com.

5.5 Adform

För att förbättra komforten och kvaliteten på våra tjänster använder vi olika marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn, Danmark (“Adform”) på vår webbplats. Adform använder cookies för olika ändamål, såsom att anpassa annonser efter användarna, utvärdera hur väl annonserna fungerar samt registrera användarnas opt-out-preferenser. 

På vår webbplats använder vi teknik för konverteringsspårning och retargeting, vilken tillhandahålls av Adform. Adforms konverteringsspårning placerar en tillfällig cookie när en användare interagerar med en annons som har placerats av Adform. Användare som inte vill spåras kan avaktivera Adforms cookie via sin webbläsare eller när som helst invända mot framtida insamling och lagring av data här (Rätt att återkalla ditt samtycke – Adforms webbplats). Cookies som redan har lagrats på din dator kan raderas i din webbläsare eller tas bort genom att du tar bort tillfälliga internetsidor.

På vår webbplats använder vi Adforms retargeting-teknik. Denna gör det möjligt att vända sig till de internetanvändare som redan har visat intresse för vår webbplats och våra produkter på våra partners webbplatser. Visningen av reklammaterialet sker under retargeting, baserat på en cookie-baserad analys av det tidigare användarbeteendet. Detta är en tillfällig cookie som går ut efter 60 dagar. Om du inte vill att Adform ska visa intressebaserade annonser för dig kan du när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden här (Rätt att återkalla ditt samtycke – Adforms webbplats). Mer information om Adforms integritetspolicy, https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

5.6 Mer information

Du kan inaktivera marknadsföringscookies genom att ändra dina inställningar högst upp i denna policy. Mer information om alla enskilda marknadsföringscookies vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

Namn

Tredje part/cookievärd

Ändamål (mer informaton ovan)

Lagringsperiod

_fbp

Meta/Facebook, placeras dock på Mieles domän

 

Allmänt: Facebook Marketing

Specifikt: Cookien används för att identifiera webbläsare i syfte att tillhandahålla reklam och webbplatsanalys

90 dagar

_fbc

Allmänt: Facebook Marketing

Specifikt: Cookien används för att lagra Facebooks klick-ID för att matcha webbplatsåtkomst och klick på Facebook-annonser

90 dagar

fr

Meta/Facebook

 

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att leverera, mäta och förbättra relevansen av Facebook-annonser

7 dagar

wd

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att leverera en optimal upplevelse för din enhets skärm

2 år

datr

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att identifiera webbläsaren som används för att ansluta till Facebook, oberoende av den inloggade användaren

700 dagar

c_user

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att autentisera identiteten åt Facebook

90 dagar

locale

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för knappen “Dela”

7 dagar

presence

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att aktivera webbplatsfunktioner och -tjänster, som t.ex. användingen av chattfönstret i Messenger

Session

sb

Allmänt: Facebook Marketing

Specifikt: Cookien används för att identifiera webbläsaren i syfte att autentisera den som loggar in

700 dagar

spin

Allmänt: Facebook Marketing

Session

xs

Allmänt: Facebook Marketing

Specifikt: Cookien används för att autentisera identiteten åt Facebook

Livslängden för denna cookie beror på statusen i kryssrutan “Håll mig inloggad”. Om du har kryssat i rutan “Håll mig inloggad” går cookien ut efter 90 dagars inaktivitet. Om du inte har kryssat i rutan “Håll mig inloggad” är cookien en sessionscookie.

oo

Allmänt: Facebook Marketing

Specifikt: Cookien används av Facebook för att komma ihåg att användaren har nekat annonser från Meta baserat på aktivitet på tredje parts webbplatser

5 år

dpr

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att optimera skärmvisningen

7 dagar

dbln

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Cookien används för att spara uppgifter om webbläsaren och säkerhetsinformation om Facebook-kontot

2 år

act

Allmänt: Facebook Marketing

 

Specifikt: Denna cookie används för att särskilja två sessioner för samma användare, vilka har skapats vid olika tidpunkter

 

Livslängden för denna cookie beror på statusen i kryssrutan “Håll mig inloggad”. Om du har kryssat i rutan “Håll mig inloggad” går cookien ut efter 90 dagars inaktivitet. Om du inte har kryssat i rutan “Håll mig inloggad” är cookien en sessionscookie.

1P_JAR

Google

Används av: Google Ads

 

Denna cookie innehåller information om hur användaren använder webbplatsen och eventuella annonser som användaren kan ha sett innan denne besökte den aktuella webbplatsen.

30 dagar

Conversion

Används av: Google Ads

 

Cookien används för annonsering.

90 dagar

ANID

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Denna cookie länkar användarens aktiviteter på andra enheter som denne har använt tidigare för att logga in på med sitt Google-konto. Baserat på detta koordineras de annonser som användaren ser på enheten och konverteringen kan mätas.

13 månader inom EEA Storbritannien/24 månader på övriga platser

AID

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Denna cookie länkar användarens aktiviteter på andra enheter som användaren har använt tidigare för att logga in på med sitt Google-konto. Baserat på detta koordineras de annonser som användaren ser på enheten och konverteringen kan mätas.

13 månader inom EEA Storbritannien/540 dagar på övriga platser

TAID

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Denna cookie används för att koppla samman användarens aktiviteter mellan enheter.

14 dagar

NID

Används av: Google Ads

 

Cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att komma ihåg användarpreferenser och annan information, såsom valt språk, hur många sökresultat som användaren vill visa per sida samt huruvida användaren vill att Googles SafeSearch-filter ska vara aktiverat.

6 månader

FPAU

Google, placeras dock på Mieles domän

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien används för analys och annonsering.

90 dagar

FPGCLGB

Används av: Google Ads

 

Cookien används för analys och annonsering.

90 dagar

FPGCLAW

Används av: Google Ads

 

Denna cookie replikerar befintliga Google Ads-cookies genom att skriva in Google Ads klick-ID i en förstapartscookie

90 dagar

_gcl_gb

Används av: Google Ads

 

Cookien hjälper till med funktionen “Conversion Linker” – den inhämtar information från annonsklick och lagrar den i en förstapartscookie så att konverteringar kan tillskrivas utanför landningssidan.

90 dagar

_gac_gb_<wpid>

Används av: Google Ads

 

Cookien innehåller kampanjrelaterad information.

90 dagar

_gcl_aw

Används av: Google Ads

 

Cookien hjälper till med funktionen “Conversion Linker” – den inhämtar information från annonsklick och lagrar den i en förstapartscookie så att konverteringar kan tillskrivas utanför landningssidan.

90 dagar

FPGCLDC

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Cookien används för att hjälpa annonsörer fastställa hur många gånger användare som klickar på deras annonser faktiskt utför en aktivitet på deras webbplats

90 dagar

_gcl_dc

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

för att lagra och spåra konverteringar.

90 dagar

_gcl_au

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien används för funktionen “Conversion linker”.

90 dagar

__gpi

Används av: Google Ad Manager

 

Cookien samlar in information om användarbeteendet på flera webbplatser. Denna information används för att optimera relevansen hos webbplatsens annonser.

13 månader

__gpi_optout

Används av: Google Ad Manager

 

Denna cookie används för att placera annonser på webbplatsen.

13 månader

__gads

Används av: Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

 

Denna cookie används för att registrera vilka annonser som har visats för användaren. 

13 månader

_gac_<wpid>

 

Används av: Google Analytics

 

Denna cookie innehåller kampanjrelaterad information för användaren.

 

90 dagar

 

pm_sess

Doubleclick, Google

 

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien placeras för att förhindra att skadliga webbplatser agerar utan användarens vetskap och som om de var den användaren.

30 minuter

pm_sess_NNN

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien placeras för att förhindra att skadliga webbplatser agerar utan användarens vetskap och som om de var den användaren.

30 minuter

aboutads_sessNNN

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Cookien låter användaren interagera med en tjänst eller webbplats för att komma åt ytterligare funktioner som är viktiga för tjänsten. Används för att autentisera användare, förhindra bedrägeri samt skydda användare när de interagerar med en tjänst.

30 minuter

DSID

Används av: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Cookien används för att identifiera en inloggad användare på webbplatser som inte tillhör Google, och komma ihåg huruvida användaren har godkänt personligt anpassade annonser.

2 veckor

test_cookie

Används av: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Denna cookie används av Google Doubleclick för att kontrollera att det går att ställa in cookies.

15 minuter

id

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

 

Cookien används av Google i annonseringssyfte, inklusive tillhandahålla och visa annonser, personanpassa annonser, begränsa antalet gånger som en annons visas för en användare, dölja annonser som användaren inte längre vill se samt mäta hur effektiva annonserna är.

OPT_OUT: fast utgångsdatum (2030-11-09), icke-OPT_OUT: 13 månader inom EEA Storbritannien/24 månader på övriga platser

FLC

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Cookien används för att koppla samman användarens aktiviteter på olika enheter och koordinera annonserna som användaren ser på dessa enheter, samt mäta konverteringen.

10 sekunder

RUL

 

Används av: Display & Video 360, Google Ads

 

Cookien används för att fastställa huruvida webbplatsens annonser har visats korrekt.

12 månader

IDE

Används av: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Cookien används för att tillhandahålla anpassade annonser som är relevanta för användare över hela webben.

 

13 månader inom EEA Storbritannien/24 månader på övriga platser

C

 

 

Adform

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie identifierar om användarens webbläsare accepterar cookies.
1 – Cookies är tillåtna

3 – Opt-out

Om C=1–60 dagar

Om C=3–3650 dagar

TPC

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie identifierar om användarens webbläsare accepterar tredjepartscookies.

14 dagar

GCM

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie identifierar om det finns ett behov av att kontrollera partnerns cookiematchning igen.

1 dag

CM

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie identifierar om det finns ett behov av att kontrollera partnerns cookiematchning igen (placeras av AdServing).

1 dag

CM14

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie identifierar om det finns ett behov av att kontrollera partnerns cookiematchning igen (placeras av Cookie Matching).

14 dagar

token

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie används som säkerhetstecken för opt out-funktionen.

Session

otsid

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie används som annonsspecifik opt out-cookie.

3650 dagar

uid

Allmänt: Adform

Specifikt: Denna cookie är en unik identifierare.

60 dagar

SR<RotatorID>

Allmänt: Adform

Specifikt: Sekventiell roterande information – innehåller totala antalet intryck, dagliga intryck, totala antalet klick, dagliga klick och datum för senaste intryck.

1 dag

CT<TrackingSetupID>

Allmänt: Adform

Specifikt: Identifierar senaste klickmedlemskapet för tredjepartspixlar på annonsörens sidor.

1 timme

EBFCD<BannerID>

Allmänt: Adform

Specifikt: Identifierar daglig frekvensgräns för expanderande banner.

7 dagar

EBFC<BannerID>

Allmänt: Adform

Specifikt: Identifierar total frekvensgräns för expanderande banner.

7 dagar

CFFC<TagID>

Allmänt: Adform

Specifikt: Frekvensgräns för sammansatt banner.

7 dagar

Undersöknings-ID

Qualtrics LLC

Cookien används för att identifiera undersökningsdeltagaren och för att lagra undersökningshistoriken för deltagaren, för att hålla reda på eller för att underhålla undersökningssessionen.

6 månader

Hash för sessions-ID och frågeparametrar som mappas till ett sessions-ID

Cookien används för att registrera hash för sessions-ID och webbadress för deltagarens svar så att om “spara och fortsätt” är aktiverat, kommer deltagaren att kunna återkomma till sitt svar för att fortsätta

Upp till 1 år eller när sessionen är klar

QST

Cookien används för att registrera den gjorda undersökningen och förhindra undersökningsdeltagaren från att svara på undersökningen igen.

6 månader

<surveyid><statedata>-reloadSession

Denna cookie är för undersökningar som använder en SSO Authenticator och används för att informera Qualtrics om vilken session som ska laddas om efter att deltagaren lämnar och kommer tillbaka.

15 minuter

En hash av webbadressen som kan kompletteras med “-singleReload”

Cookien används för att registrera den gjorda undersökningen och förhindra undersökningsdeltagaren från att svara på undersökningen igen.

6 månader

Q_INTER (lokal lagring)

Detta värde innehåller unix-tidsstämpel för alla hänvisningar som gjorts på domänen. Vi använder dessa tidstämplar för att bestämma huruvida vi ska visa en annan hänvisning vid utvärdering av logiken för hänvisningar.

Beständig

QSI_OptInIDsAndWindowNames (sessionslagring)

Detta värde innehåller hänvisnings-ID som har mappats till valfri pop up-fönster som öppnats av den aktuella hänvisningen. Detta används sedan för att uppdatera pop up-fönstret med nya inbäddade data vid navigering (avaktivering).

Beständig

MUID, MSFPC, MC1

 

 

Microsoft

Dessa cookies används för att identifiera webbläsare i syfte att tillhandahålla annons- och webbplatsanalys.

13 månader

MUIDB

390 dagar

_uestsid

Denna cookie används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats.

30 minuter

_uetvid

Denna cookie används för att lagra och spåra besökare över olika webbplatser.

13 månader

_uetmsclkid

Detta är ett Microsoft Click-ID, vilket används för att göra konverteringsspårningen mer exakt.

Session

SRCHHPGUSR

Den här cookien gör att vi kan se hur effektiva kampanjer är.

2 år

_RwBf

Denna cookie används för att spåra annonser.

1 år

ipv6

Denna cookie spårar besök på Bing-sidor.

Session

BCP

Denna cookie används för att spåra annonser.

1 år

SUID

Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med handlingar som utförs på webbplatsen.

1 dag

SRCHD

Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med handlingar som utförs på webbplatsen.

9 månader

SRCHUID

The cookie contains a unique Bing-User-ID.

9 månader

SRCHUSR

Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med handlingar som utförs på webbplatsen.

2 år

SRCHS

Denna cookie är en analystjänst som kopplar samman data från Bings annonsnätverk med handlingar som utförs på webbplatsen.

Session

_EDGE_S

Denna cookie används för att omdirigera webbplatsbesökare på nytt via Bing.

Session

_EDGE_V

Denna cookie ställs in när en användare begär Bing Maps-tjänster.

390 dagar

_SS

Denna cookie anger om den sida som visas är den första i en session.

Session

_tarLang

Denna cookie används för att spara och räkna sidvisningar.

1 år

USRLOC

Denna cookie används för att förstå användarinteraktion med webbplatsen.

390 dagar

ABDEF

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

390 dagar

_UR

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

390 dagar

_HPVN

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

390 dagar

ANIMIA

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

22 dagar

_TTSS_OUT

Denna cookie är en analyscookie från Bing.

1 år

_TTSS_IN

Denna cookie är en analyscookie från Bing.

1 år

dsc

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

Session

ANON

Detta är en förstapartscookie från Microsoft MSN som möjliggör användarbaserat innehåll.

2 månader

MS0

Denna cookie identifierar en specifik session.

13 månader

MR

Denna cookie används av Microsoft för att återställa eller uppdatera MUID-cookien.

3 månader

MSCC

Denna cookie innehåller användarval för de flesta Microsoft-egenskaper.

6 månader

MC0

Denna cookie detekterar om cookies är aktiverade på webbläsaren.

13 månader

NAP

Denna cookie innehåller en krypterad version av ditt land, postnummer, ålder, kön, språk och yrke, om känt, baserat på din Microsoft-kontoprofil.

 

Cookien ställs bara in om en användare har accepterat cookies från Microsoft Bing, skapat en Microsoft-profil och gett Microsoft denna information.

13 månader

OIDI

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

1 år

MH

Denna cookie används på webbplatser med gemensam marknadsföring, där Microsoft samarbetar med en annonsör. Denna cookie identifierar annonsören, så att rätt annons blir vald.

13 månader

PPAuth, MSPAuth,

MSNRPSAuth, KievRPSAuth,

WLSSC, MSPProf

Dessa cookies hjälper till att bekräfta en användares identitet när hen loggar in på sitt Microsoft-konto.

13 månader

x-ms-gateway-slice

Denna cookie identifierar en gateway för belastningsutjämning.

13 månader

TOptOut

Denna cookie registrerar valet att inte få någon intressebaserad reklam från Microsoft. Vid behov lägger Microsoft in denna cookie som standard och tar bort den om en användare samtycker till intressebaserad reklam.

5 år

CSRFCookie

Denna cookie används av Bings annonsnätverk för att spåra annonser.

Session

 

5.7 Bloomreach Engagement

Vi använder Bloomreach Engagement-lösningen från BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA på vår webbplats för personanpassade annonser. Genom att använda cookies och andra spårningstekniker samlar vi in information om ditt användarbeteende på webbplats. Dessa cookies innehåller ett specifikt ID och kan därmed tilldelas din användarprofil. Vi sparar informationen som vi samlar in via dessa cookies – i den utsträckning vi har rätt att göra detta baserat på ett separat samtycke – under din användarprofil (personlig) för att bättre kunna skräddarsy det innehåll som vi visar dig via olika kanaler (webbplats, app osv.) efter dina personliga intressen. I samband med detta samlar vi in följande användardata:

 •    Visade produkter (inkl. produktkategori);

•     Produkter i kundvagnen;

•     Registrering;

•     Inloggning;

•     Prenumeration på nyhetsbrev;

•     Kassa;

•     Respekterad produktinformation (t.ex. energimärkning);

•     Visat produktdatablad, och

•     Uppdatera önskelistan.

Vi kopplar endast dessa användningsdata till din (personliga) användarprofil om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Annars kommer inte dessa data att kopplas till din (personliga) användarprofil, utan endast behandlas utan motsvarande koppling för att visa intresserelaterade nätannonser.

Det är möjligt att dina uppgifter hanteras utanför EU. I detta fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder inom ramen för artikel 46.2 dataskyddsförordningen för att skydda dina data, t.ex. genom att nyttja EU:s standardavtalsklausuler för överföring av data mellan EU och länder utanför EU. Du kommer åt EU:s standardavtalsklausuler här Standardavtalsklausuler (SCC) | Europeiska kommissionen (europa.eu).

Vi lagrar denna information (utökad personalisering) för detta ändamål i 2 år. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

Du kan avaktivera cookies med “full personalisering” genom att hantera dina inställningar i vårt integritetspreferenscenter. Mer information om de cookies med “full personalisering” som vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

Namn

Tredje part/cookievärd (mer information ovan)

Ändamål (mer informaton ovan)

Lagringsperiod

xnpe_[project-token]

api-crm.miele.com

Allmänt: Bloomreach Engagement

 

Specifikt: Denna cookie hjälper till att behålla användarens identitet för webbläsare som har kortare giltighetstid för cookies på klientsidan, t.ex. Safari.

 

3 år

__exponea_etc__

Bloomreach

Allmänt: Bloomreach Engagement

 

Specifikt: Denna cookie placeras för att lagra ett unikt användar-ID.

 

7 dagar till 3 år (beroende på webbläsare)

__exponea_time2__

Allmänt: Bloomreach Engagement

 

Specifikt: Tidsstämpelkompensering mellan webbläsare och servertid.

60 minuter

__exponea_ab_[ABTestName]__

Allmänt: Bloomreach Engagement

 

Specifikt. Variantnamn returnerat för A/B-test.

7 dagar till 3 år (beroende på webbläsare)

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ – Lokal lagring

Bloomreach Engagement

Beständig

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_ – Lokal lagring

Beständig

__exponea_safari_push_subscribed__ – Lokal lagring

Beständig

__exponea_last_session_ping_timestamp__ – Lokal lagring

Beständig

__exponea_last_session_start_timestamp__ – Lokal lagring

Beständig

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show – Lokal lagring

Beständig

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction – Lokal lagring

Beständig

__exponea__sync_modifications__ – Lokal lagring

Beständig

_exponea_tracking_definition__ – Sessionslagring

Beständig

 

6. Ändringar av denna cookiepolicy

Vi kan komma att ändra denna cookiepolicy för att återspegla ändringar i de cookies vi använder eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vänligen besök därför denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterade teknologier. Du kan se när denna cookiepolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet för “senast uppdaterad” som visas högst upp i denna cookiepolicy.

 

7. Om du vill ha mer information

Om du har några frågor eller kommentarer om denna cookiepolicy kan du kontakta oss på info@miele.se.

 

Miele Club

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller har en ny dialog med oss (via sms, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli bättre och erbjuda bättre service och uppföljning.

När du besöker oss på vår webbplats, i sociala medier eller i våra butiker kan vi samla in information om dig så att vi kan förbättra din shoppingupplevelse och erbjuda dig mer relevant information.

Ibland kommer vi också att kunna ta emot information från andra källor (som rapporterings- och analysverktyg), som vi kan använda för att förstå allmänna användarbeteenden och dina önskemål. På så sätt kan vi erbjuda bättre uppföljning och mer relevanta produkter och tjänster.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

2. Varför och hur använder vi informationen?

3. Med vem delar vi informationen?

4. När raderar vi informationen?

5. Vilka rättigheter har du?

6. Kontaktuppgifter

7. Ändringar och justeringar

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om

•Namn

•Demografiska uppgifter som adress, kön och ålder.

•Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och mobiltelefonnummer

•Leveransinformation som leveransadress.

•Preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.

•Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem och var samt hur de betalades

•Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt

•Den maskinvara och programvara du använder för att besöka våra webbplatser eller när du kommunicerar med Miele genom att använda andra kanaler på nätet

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att

•utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera varor och förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran

•ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt

•erbjuda dig produkter relaterat till det du redan har köpt och kan ha behov av

•andra kommersiella och statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

•skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig och för att utföra köpanalyser

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

6. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Kundtjänst Miele AB, telefon 08-562 29 000 eller på info@miele.se.

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.