Allmänt 

Följande allmänna villkor gäller när du som näringsidkare (”kund”) gör en beställning via www.miele.se/professional av Mieles hushållsprodukter som marknadsförs på Webshopen (nedan kallade produkt/produkter). 

Eftersom https://shop.miele-professional.se är avsedd för näringsidkare, behöver du inneha F-skattsedel samt ange företagets organisationsnummer i samband med köpet.  

Avtal om köp ingås mellan dig som Kund och Miele AB, org.nr. 556138-9668, Industrivägen 20, 171 48 Solna, Sverige (nedan kallat Miele).  

Som komplement till dessa allmänna villkor tillämpas villkoren i ”Särskilda bestämmelser vid försäljning till företag eller motsvarande” (APPLiA (EHL) 2019 IK) och "Allmänna leveransvillkor vid försäljning av reservdelar och tillbehör för elektriska hushållsapparater (EHL Reservdel 2003)". 

Samtliga immateriella rättigheter på https://shop.miele-professional.se tillhör Miele eller dess licensgivare. Innehållet såsom varumärken, bilder, produktnamn, beskrivningar, layout, grafik etc. är skyddade genom upphovsrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande av Miele eller dess licensgivare.   

Beställning och Avtal 

För att kunna genomföra ett köp på https://shop.miele-professional.se måste du godkänna dessa villkor och bekräfta att du har tagit del av och godkänt informationen om hantering av personuppgifter. 

När du gör en beställning på https://shop.miele-professional.se skickas en inköpsorder till Miele. Miele ska efter mottagandet av inköpsordern skriftligen bekräfta mottagandet av en sådan order genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angav vid beställningen 

Ett bindande avtal om köp ingås först när Miele bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Vi ber dig att noggrant läsa igenom orderbekräftelsen för att ta del av viktig information kring ditt köp och tider för leverans. Innehåller orderbekräftelsen felaktiga uppgifter ber vi dig att omedelbart kontakta Mieles kundtjänst. 

Vår strävan är att all information på https://shop.miele-professional.se ska vara uppdaterad och korrekt men i undantagsfall kan det förekomma felaktiga uppgifter. Miele reserverar sig för och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera felaktiga uppgifter kopplat till pris, lagersaldo, specifikationer eller andra felaktiga uppgifter på https://shop.miele-professional.se. 

Detta innebär vidare att om en produkt i Mieles sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Miele ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.  

Priser och Betalning 

Samtliga priser på https://shop.miele-professional.se anges i SEK exklusive moms.  

 

Vi erbjuder betalning genom faktura med betalningsvillkoret 30 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Fakturan skickas till den e-postadress som du angav i samband med beställningen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt svensk lag 

Leverans 

Miele levererar endast till adresser i Sverige. 

Villkor för leverans så som leveranstid och leveranskostnad följer av aktuell orderbekräftelse.  

I det angivna fakturapriset ingår alltid miljöavgift och leverans till fastighetens port eller tomtgräns i samarbete med speditören DHL. 

Om leveranstiden blir längre än vad som framkommer av orderbekräftelsen meddelar vi dig så snart vi fått information om förseningen. Miele ansvarar inte för försening som beror på Kunden eller tredje part, och som ligger utanför Miele´s kontroll.  

Risken för varan övergår till dig i samband med leveranstillfället.  

Följande leveranssätt finns att välja beroende på typ av produkt: 

Leverans av maskiner 

Fri frakt (standardleverans) som innebär att produkter levereras kostnadsfritt till fastighetens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl 08.00 och 16.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi levererar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av produkterna.  

Leverans av förbrukningsvaror och andra mindre produkter. 

Vid beställning av ett ordervärde överstigande 450 kr levereras dessa produkter kostnadsfritt till angiven leveransadress. Understiger ordervärdet 450 kr tillkommer en fraktavgift på 90 kr för leverans. 

Leveransmottagande 

Avisering sker via uppringning eller SMS. 

Vid mottagandet av produkterna ska mottagaren alltid uppvisa legitimation. 

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post. Miele betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att av Miele godkänd skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning. Miele förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar. 

Miele ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Miele. Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Mieles kundtjänst inom sju (7) arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden omgående kontakta Miele kundtjänst. 

Observera att produkten inte får användas och att kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. 

Synbara skador av emballaget och/eller produkten skall alltid direkt vid mottagandet skriftligen noteras på fraktsedeln och delges chauffören. Detta gäller även vid misstanke av s.k. dold skada. 

Ej uthämtade varor 

 

Är du inte tillgänglig för att ta emot eller hämta din beställning inom 14 dagar efter bekräftad leverans, returneras varan till oss. Miele debiterar då kunden för tillkommande fraktkostnader. 

Äganderättsförbehåll 

Alla varor du beställt är Miele´s egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda. 

Retur 

Innan kunden returnerar en produkt, måste kunden alltid kontakta Miele´s kundtjänst på telefon 08-562 29 000.  

Returer som beror på brist från Miele, så som felexpedition eller liknande, ansvarar Miele för och godkänns därmed utan extra kostnad för kunden.  

 

Vid övriga returer som returneras inom 14 dagar från mottagandet, krediteras fakturerat nettopris minus 20% vid obruten förpackning och minus 30% för bruten förpackning, efter avdrag för fraktkostnader. Kunden ansvarar för risken vid och kostnaden för returfrakten. 

 

Hantering av personuppgifter 

Båda parter har rätt att behandla nödvändiga personuppgifter avseende den andre partens kontaktpersoner i samband med avtalet, inklusive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att möjliggöra genomförande av parternas respektive förpliktelser och samarbete under avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation. Parternas behandling av personuppgifter grundas på en intresseavvägning för att uppfylla respektive parts berättigade intresse av att hantera och administrera avtalsförhållandet. Parterna är skyldiga att se till att dess anställda vars personuppgifter behandlas fått information om behandlingen av personuppgifter.  

 

Miele är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av kundens anställdas personuppgifter. När Kunden lägger beställning på https://shop.miele-professional.se uppger kunden personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. I samband med registrering och beställning godkänner kunden att Miele lagrar och använder uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot kunden. Miele kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, så som transportörer och system- och IT-leverantörer. Miele kan även komma att använda uppgifter från kundregistret för att göra utskick i marknadsföringssyfte.  

 

Mer information om Mieles behandling av personuppgifter finns på Mieles hemsida [Integritetspolicy (miele.se)]. 

Force Majeure 

Följande omständigheter utgör Force Majeure om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: eldsvåda, epidemi, pandemi, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, inskränkningar i tillförseln av el, drivkraft eller data- och tele-kommunikationer samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund samt andra liknande händelser.  

Om leverans förhindra, försvåras eller försenas på grund av Force Majeure har Miele rätt att häva order utan påföljd. Detta meddelas kunden via e-mail eller telefon. 

Tillämplig lag och tvistelösning 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) med förenklat förfarande i första hand. 

Ändring av villkoren 

Miele förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor löpande. Uppdateringar av villkoren publiceras på https://shop.miele-professional.se och gäller för avtal som ingås efter uppdateringen.