Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med anledning av GDPR* har vi uppdaterat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) där vi mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Miele sparar inga personuppgifter utan din kännedom

Hantering av personliga uppgifter

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller på annat sätt kontaktar oss (via telefon, brev, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Miele använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer endast för de ändamål du har lämnat dem för och godkänt (t. ex. för att få svar på frågor, beställa produkter, registrera Miele Club medlemskap m.m.). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen för att tillgodose dina önskemål. Miele skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2. Varför och hur använder vi informationen?
3. Med vem delar vi informationen?
4. Vilka rättigheter har du?
5. När raderar vi informationen?
6. Teknik på vår webbplats
7. Länkar till andra webbsidor
8. Säkerhet
9. Personuppgiftsansvarig,
10. Så här kontaktar du oss
11. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende av din förfrågan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Normalt är det information om namn, adressuppgifter, e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Utöver detta kan vi även vid behov samla in

 • personnummer för att kunna hantera RUT-avdrag vid serviceärenden.
 • födelsedatum för att kunna skicka födelsedagserbjudanden till medlemmar i Miele Club.
 • preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.
 • köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt.
 • servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt.

2. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna hantera beställning och köp.
 • Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande enligt köpeavtalet avseende hantering av leverans, betalning, reklamations- och garantiåtaganden.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera bokning av tjänster.

 • Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tjänsten avslutats

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi samlar in dina personuppgifter därför att dina personuppgifter krävs enligt lag avseende nödvändig hantering av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Detta är nödvändigt vid kommunikation av en eventuell produktåterkallelse.
 • Lagringsperiod: 7 år

För att kunna hantera produktserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktserviceärenden avseende t ex servicestatus och servicehistorik.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera kundserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden avseende eventuella klagomål och supportärenden.
 • Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar/event.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/event t ex avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser, svarsbidrag, kontroll av ålder och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tävlingen eller eventet har avslutats

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system t ex förbättring av kommunikation, produktförbättringar och anpassning av tjänster och utbud.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 • Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Ifall rättslig förpliktelse inte föreligger behandlar vi uppgifterna för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget avseende t ex bedrägerier, förhindrandet av skräppostutskick och förbättring av vår IT-miljö.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna administrera ditt medlemskap i Miele Club och för att kunna skapa ”Mitt konto”.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Miele Club.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden i Miele Club.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skapa personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna administrera Miele Kvalitetsbevis

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om Miele Kvalitetsbevis. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
 • Lagringsperiod: 10 år.

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som är:

Självständiga personuppgiftsansvariga. Att företagen är självständiga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statlig myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våraåtaganden enligt köpeavtalet).

4. Vilka rättigheter har du?

Nedan listar vi dina rättigheter och där hittar du också kontaktuppgifter till Miele för att göra dina rättigheter gällande. Normalt har du rätt att kostnadsfritt utnyttja dina rättigheter nedan. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tänk att du som har registrerat ett konto på miele.se kan göra vissa ändringar själv om du loggar in på ”Mitt konto”.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Tänk på att vi i vissa fall kan ha rätt att neka din begäran om radering om vi t.ex. är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag. Det kan vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi skulle vara förhindrade att tillmötesgå din begäran kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Miele. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För utförlig information, se punkt 2 och 4.

6. Teknik på vår webbplats

Vår webbplats använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att Miele ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

För att kunna garantera tillräcklig datasäkerhet vid överföring av internetformulär (t.ex. när man anmäler sig till nyhetsbrev) använder vi i vissa fall tjänsten Google ReCAPTCHA från företaget Google. Detta görs för att kunna avgöra om inmatningen görs av en människa eller automatiskt av en dator i skadligt syfte. ReCAPTCHA får då tillgång till din IP-adress och eventuellt övriga data som behövs av Google för ReCAPTCHA-tjänsten och förmedlar dessa till Google. För detta gäller Googles bestämmelser för dataskydd. Mer information om dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. hittar du på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacyHur använder vi dina personuppgifter?

7. Länkar till andra webbsidor

På Mieles sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Miele tar inget ansvar för dessa sidors innehåll och integritetspolicy.

8. Säkerhet

Miele garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåtet offentliggörande.

9. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Miele AB, org. nr 556138–9668, Industrivägen 20, 171 48 Solna, postadress: Box 1397, 171 27 Solna.

10. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om att du vill utöva några av dina rättigheter enligt punkt 5 ovan görs hos Kundtjänst Miele AB, via kontaktformulär eller telefon 08-562 29 000.

11. Ändringar och justeringar av denna policy

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ innan vi genomför ändringen.

Cookies

 

Cookiepolicy

Senast uppdaterad: 2023-11-14

Miele AB (“Miele”) använder så kallade cookies på denna webbplats. I denna policy förklarar vi i detalj vilka typer av cookies Miele använder, vilken data som behandlas av dem, hur länge en cookie gäller och dina rättigheter gällande cookies.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i vårt “integritetspreferenscenter”.

 

1. Allmän förklaring

Cookies är små texfiler som lagras på din dator eller slutenhet när du använder våra webbplatser. När du besöker Mieles webbplats kan en cookie sparas i ditt system. Denna innehåller en individuell sträng med tecken som kan användas för att identifiera din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen. Det finns två grundläggandetyper av cookies:

 • • Tillfälliga cookies: Dessa cookies, även kallade sessionscookies, lagras tillfälligt på din dator eller enhet under ditt besök på vår webbplats och tas bort när du stänger webbläsaren.
 • • Varaktiga cookies: Dessa cookies finns kvar på din dator under en längre tid.

 

I allmänhet använder Miele olika internettekniker (till exempel cookies, Java-Script) som gör det enklare för dig att använda Mieles internetapplikationer och för att optimera dem. Detta innebär att de används för att:

 • • Identifiera dig när du loggar in på vår webbshop och för att säkerställa efterföljande av gällande säkerhetsstandarder, optimerade för dig.
 • • Hjälpa oss att komma ihåg produkter som du har lagt till i din kundvagn eller dina anteckningar.
 • • Visa antalet produkter som du har lagt till i din kundvagn eller dina anteckningar på webbplatsen.
 • • Påminna oss om ditt valda språk under sessionen, så att du lättare kan navigera på våra sidor.
 • • Analysera data, såsom utvärdering av antalet besökare på vår webbplats eller de mest besökta webbplatserna. Vi använder analysresultaten i syfte att optimera vår webbplats.
 • • Vi använder även så kallade marknadsföringscookies från tredje part i syftet retargeting/remarketing och placering av personliga onlineannonser.
 • • För att tillhandahålla personligt anpassade annonser och erbjudanden som har skräddarsytts efter dina behov.

 

Observera att du behöver ställa in dina preferenser för användningen av cookies i Mieles egna gränssnitt, men genom att ändra cookieinställningarna i din webbläsare kan du även avaktivera eller begränsa användningen av cookies. Du kan när som helst radera redan lagrade cookies. Ytterligare webbläsarspecifik information om hur du tar bort cookies finns här:

 

Observera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen. I menyn i de flesta webbläsare hittar du inställningsalternativ för användningen av cookies. Vanligtvis har en webbläsare följande inställningsalternativ:

 • • Visa cookies
 • • Tillåt cookies
 • • Inaktivera alla eller vissa cookies
 • • Inaktivera alla cookies när du stänger webbläsaren
 • • Blockera cookies
 • • Meddela när en cookie ska ställas in
 • • Invändning mot spårning av webbanalys (opt-out).

 

När du besöker vår webbplats informerar en banner dig om användningen av cookies och ber om ditt samtycke till cookies som kräver godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden, vilket vi förklarar i detalj i denna cookiepolicy.

 

2. Google Tag Manager

På vår webbplats använder vi tagghanteringstjänsten Google Tag Manager som tillhandahålls av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin (“Google”). Med Google Tag Manager kan webbplatser snabbt och enkelt uppdatera mätkoder och relaterade kodfragment (gemensamt kallade taggar) på deras webbplatser eller mobilappar. När det lilla segmentet av Tag Manager-kod har lagts till i ett projekt, kan webbplatsen säkert och enkelt distribuera analys- och mättaggkonfigurationer från ett webbaserat användargränssnitt.

Google Tag Manager hjälper oss att implementera och hantera cookies och spårningstaggar. Google Tag Manager använder inga egna cookies, men Google Tag Manager utlöser andra cookies och spårningstaggar, om och i den mån du uttryckligen har samtyckt till användningen av sådana cookies och spårningstaggar. Du hittar detaljerad information om var och en av sådana cookies och spårningstaggar i vårt cookiemeddelande. I samband med användningen av Google Tag Manager behandlar vi och Google din IP-adress och en unik identifierare. Det är möjligt att dina uppgifter hanteras utanför EU. För att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd har vi och Google kommit överens om standardavtalsklausulerna som publiceras av Europeiska kommissionen. Den rättsliga grunden för användningen av Google Tag Manager och relaterade databehandlingsaktiviteter är vårt berättigade intresse, art. 6.1 f dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse är den hjälp vi får av Google Tag Manager med att implementera och hantera vår användning av cookies och spårningstaggar.

 

3. Tekniskt nödvändiga cookies (nödvändiga cookies)

Nödvändiga cookies krävs för navigering på webbplatsen och för användning av webbplatsernas funktion, till exempel åtkomst till registreringsdelen eller användningen av vårt chattverktyg. Utan dessa cookies kan vissa funktioner på webbplatsen inte användas.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är berättigade intressen, artikel 6.1 f dataskyddsförordningen. Det berättigade intresset är att denna behandling krävs för navigering av webbplatserna och för användningen av deras funktioner. Uppgifterna som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Nödvändiga cookies kan inte avaktiveras. Nödvändiga cookies som vi använder är generellt så kallade sessionscookies, som raderas automatiskt när webbläsarsessionen är avslutad.

Vissa nödvändiga cookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Information om tredje part och deras verktyg som vi använder för nödvändiga cookies förklaras nedan.

 

3.1 SAP Customer Data Cloud (tidigare Gigya) – Webbutik för hushållsmaskiner

På vår webbplats med webbutik för hushållsmaskiner använder vi olika nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Tyskland (“SAP”). Vi använder en serie nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av SAP och som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. SAP tillhandahåller en plattform för att hantera kundidentitetshantering, inklusive kundprofiler, preferenser, opt-ins och samtyckesinställningar. Ytterligare information om SAP Customer Data Cloud finns här.

 

3.2 OneTrust LLC

På vår webbplats använder vi en plattform för hantering av samtycken, vilken tillhandahålls av OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA (“OneTrust”). OneTrust är en lösning för samtycke till cookies, vilken låter Miele operationalisera efterlevnaden av olika ramverk för cookies världen över. OneTrust gör det möjligt för oss att ta fram cookiebanners, lagra dina samtyckesinställningar, samt informera dig om användningen av olika cookies på webbplatsen. För mer information om OneTrust, gå till Sekretessmeddelande och integritetspolicy | OneTrust.

 

​3.3 Intershop E-handelsplattform – Webbutik för proffs

På vår webbplats med webbutik för proffs använder vi olika nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Tyskland (“Intershop”). Vi använder en serie nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av Intershop och som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Intershop tillhandahåller en plattform för att hantera kundidentitetshantering, inklusive kundprofiler, preferenser, opt-ins och samtyckesinställningar. Ytterligare information om Intershop finns här.

 

3.4 Neocom.ai – Köpguide

På vår webbplats använder vi en guidad försäljningstjänst, en så kallad köpguide, som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland (“Neocom”). För att kunna tillhandahålla vår guidade försäljningstjänst måste vi använda en teknik som heter “sessionslagring” för att gruppera flera användningar av tjänsten för guidad försäljning i en webbläsarsession. Utan sådan teknik är den guidade försäljningstjänsten inte tillgänglig. Denna teknik kommer endast att användas om du aktivt begär att få använda den guidade försäljningstjänsten. Du hittar mer detaljerad information om Neocom och databehandlingsaktiviteter relaterade till användningen av den guidade försäljningstjänsten i vår integritetspolicy.

 

3.5 Mer information

Mer information om de nödvändiga cookies som vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

 

4 Analyscookies

Vi använder även så kallade analyscookies på vår hemsida, som möjliggör en analys av ditt användarbeteende. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

- Hur ofta en sida besöks

- Söknyckelord

- Användningen av webbplatsens funktioner

Dina uppgifter som samlas in med hjälp av cookies är pseudonymiserade, så att det inte längre är möjligt att härleda uppgifterna till respektive användare utan ytterligare data.

Denna bearbetning gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Rättslig grund för behandling av data med hjälp av cookies är samtycke under artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, med verkan för framtiden, under cookieinställningarna i vårt “integritetspreferenscenter”.

Vissa analyscookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Information om tredje part och deras verktyg som vi använder för analyscookies förklaras nedan.

Analyscookies vi använder inkluderar:

 

4.1 Google

På vår webbplats använder vi olika cookies för analysändamål som tillhandahålls och/eller används av Google Ireland Limited (“Google”), ett företag som är registrerat och reglerat under irländsk lag (registreringsnummer: 368047) med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Du hittar mer information om dessa Google-tjänster nedan och på https://www.google.com/privacy/ads/. Tabellen nedan innehåller cookienamn med variabelidentifierare, där <wpid> är webbegendoms-ID eller mät-ID för Google Analytics 4, bestående av 10 tecken (siffror och bokstäver), [_<customname>] och <property-id> är egendoms-ID i Google Analytics 3 (Universal Analytics), bestående av siffror i formatet: UA-XXXXXXXX-X.

 

4.1.1 Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics för att utforma och förbättra webbplatsen baserat på efterfrågan. Google Analytics använder så kallade cookies, som lagras på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På denna webbplats använder vi utökningen av IP-maskering (så kallad IP-maskering). Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till och lagras i USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas.

På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan.

Om du är en Google-kontoinnehavare och har samtyckt till personlig anpassning av annonsering (“Annonsanpassning”) inkluderar Googles tjänster även rapporter om effektiviteten av våra annonseringsåtgärder (inklusive rapporter över flera enheter), demografi och våra användares intressen, samt funktioner för leverans över flera enheter av onlineannonsering. I det här fallet är den rättsliga grunden för databehandling ditt samtycke till Google (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen).

Du kan invända mot insamling eller utvärdering av dina data av Google Analytics genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uppgifterna som skickas av oss och är länkade till cookies, användar-ID:n eller reklam-ID:n raderas automatiskt efter 14 månader.

 

4.2 OneTrust LLC

På vår webbplats samlar vi in anonymiserade opt in- och opt out-värden via OneTrust, plattformen för hantering av samtycken. Vi samlar in information baserat på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f dataskyddsförordningen, eftersom det låter oss mäta antalet samtycken och förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användandet av analyscookies kommer vi att samla in uppgifter om dina interaktioner med en samtyckesbanner skapad av OneTrust. OneTrust låter oss utföra aggregerade analyser, inklusive information om användarnas webbläsartyp, land och plattform (dator/mobil/surfplatta). De insamlade uppgifterna går inte att härleda till en fysisk person. För mer information om OneTrust, gå till Sekretessmeddelande och integritetspolicy | OneTrust.

 

4.3 Mer information

Du kan inaktivera analyscookies. Mer information om alla enskilda analyscookies vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

 

5 Marknadsföringscookies

För retargeting/remarketing och för placering av onlineannonser använder vi så kallade marknadsföringscookies från tredje part.

Retargeting eller remarketing hänvisar till tekniker som gör att användare som tidigare har besökt en viss webbplats kan se lämpliga annonser även efter att de har lämnat webbplatsen. För detta ändamål är det nödvändigt att känna igen internetanvändare utanför en webbplatsägares egna webbplats, för vilka cookies från motsvarande tjänsteleverantörer används. Dessutom beaktas tidigare användarbeteende. Om en användare till exempel tittar på vissa produkter kan dessa eller liknande produkter senare visas som annonser på andra webbplatser. Detta är personliga annonser som är anpassade efter individuella användares behov. För denna personliga reklam är det inte nödvändigt att användaren identifieras till oigenkännlighet. Den data som används för retargeting eller remarketing slås därför inte ihop med annan data.

Marknadsföringscookies kan också spåra användarens engagemang för de annonser som slutligen visas. Detta för att undvika oönskade dubbletter av reklam och för att spåra hur många gånger annonser resulterar i någon form av annonskonvertering (till exempel en annons som klickas på eller en faktisk försäljning).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter genom marknadsföringscookies är samtycke (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden under cookieinställningarna i vårt “integritetspreferenscenter”.

Vi använder sådan teknik för placering av onlineannonser. Vi använder tredjepartsleverantörer för placering av annonserna. Detaljer om tredje part (och deras verktyg) som tillhandahåller och/eller har åtkomst till marknadsförings- eller målinriktade cookies förklaras nedan.

 

5.1 Facebook/Meta

På vår webbplats använder vi marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook” eller “Meta”).

Facebook-cookies används om du har ett Facebook-konto, använder Facebook-produkter, inklusive Facebooks webbplats och appar, eller besöker andra webbplatser och appar som använder Facebook-produkterna (inklusive Gilla-knappen eller andra Facebook-tekniker). Facebook-cookies tillåter oss att spåra dina aktiviteter på vår webbplats för att analysera effektiviteten av vår konverteringstratt och för att regelbundet förbättra vår webbplats. Dessutom tillåter Facebook-cookies oss att använda Facebooks remarketingfunktion “Anpassade målgrupper”. Detta gör att användare av webbplatsen kan visas intressebaserade annonser (“Facebook-annonser”) som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Du hittar mer information om Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences och relaterade databehandlingsaktiviteter i vårt sekretessmeddelande.

Facebook-cookies gör det även möjligt för Facebook att erbjuda Facebook-produkterna till dig och att förstå den information de får om dig, inklusive information om din användning av andra webbplatser och appar, oavsett om du är registrerad och inloggad eller inte.

Facebook-cookies tar emot följande typer av data: Http-rubriker, pixelspecifika data, knappklicksdata, valfria värden och formulärfältnamn. Mer information om Facebooks cookies finns här.

 

5.2 Google

Precis som vi har beskrivit ovan använder vi olika cookies på vår webbplats för analys- och/eller marknadsföringsändamål, och som tillhandahålls och/eller används av Google. Du hittar mer information om Googles sekretesspraxis på https://www.google.com/privacy/ads/. Tabellen innehåller ytterligare information som cookienamn med variabelidentifierare, där <wpid> är webbegendoms-ID eller mät-ID för Google Analytics 4, bestående av 10 tecken (siffror och bokstäver), [_<customname>] och <property-id> är egendoms-ID i Google Analytics 3 (Universal Analytics), bestående av siffror i formatet: UA-XXXXXXXX-X.

 

5.2.1 Google Ads

Google Ads är en onlineannonseringsplattform utvecklad av Google, där annonsörer betalar för att visa korta annonser, tjänsteerbjudanden, produktlistor, videoinnehåll och generera mobilapplikationsinstallationer inom Googles annonsnätverk för webbanvändare. Den kan placera annonser både i sökmotorernas resultat som Google Search och på webbplatser, mobilappar och videor utan sökning.

Mer information om Google Ads finns här.

 

5.2.2 Googles remarketingfunktion

Googles remarketingfunktion tillåter oss att visa annonser till våra användare på andra webbplatser inom Google Ads-nätverket (kallade “Google-annonser” eller annonser på andra webbplatser) baserat på deras intressen. För detta ändamål analyserar vi användarinteraktion på vår webbplats för att kunna visa riktad reklam för användare på andra webbplatser, även efter att de har besökt vår webbplats. För detta ändamål lagrar Google ett nummer i webbläsarna för användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Googles displaynätverk. Detta nummer, känt som en “cookie”, används för att spåra dessa användares besök. Detta nummer används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss dator, inte för att identifiera en individ, och inga personliga uppgifter lagras.

Utöver att ge eller neka ditt samtycke till användningen av analys- och/eller marknadsföringscookies rent allmänt via inställningarna högst upp i denna integritetspolicy, kan du avaktivera användningen av cookies av Google genom att installera den plug-in som finns under följande länk: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

5.2.3 Google konverteringsspårning

Vi använder även Googles konverteringsspårning i detta sammanhang. När du klickar på en annons som placerats av Google placeras en 30-dagars cookie för konverteringsspårning på din enhet. Denna cookie används inte för personlig identifiering. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att sammanställa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder.

Utöver att ge eller neka ditt samtycke till användningen av analys- och/eller marknadsföringscookies rent allmänt via inställningarna högst upp i denna integritetspolicy, kan du avaktivera intressebaserade Google-annonser på Google i din webbläsare genom att klicka på “Off” under https://adssettings.google.de/authenticated eller neka till användningen under http://www.aboutads.info/choices/.

 

5.2.4. Andra Google Marketing Platform-tjänster (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Vår webbplats använder även andra tjänster från Google Marketing Platform (tidigare “Google Doubleclick”). Campaign Manager 360 låter oss lansera annonskampanjer och mäta hur de presterar. Display & Video 360 hjälper oss att hantera och visa videokampanjer. Search Ads 360 används för att hantera sökkampanjer i flera olika sökmotorer.  Dessa tjänster använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra en användare från att få annonser mer än en gång.

Google använder ett cookie-ID för att avgöra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Google kan också använda cookie-ID:n för att spåra omvandlingar, vilket är om en användare ser en annons och senare besöker annonsörens webbplats för att göra ett köp.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Googles server. Enligt Google ger integreringen av dessa tjänster Google information om att du har tittat på motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören tar reda på din IP-adress och sparar den.

Dessutom gör cookies det möjligt för oss att förstå om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har sett eller klickat på en av våra annonser på Google eller på en annan plattform (konverteringsspårning) (“floodlight”). Google använder denna cookie för att förstå innehållet som du har interagerat med på våra webbplatser så att vi senare kan skicka dig riktad reklam.

Utöver att ge eller neka ditt samtycke till användningen av analys- och/eller marknadsföringscookies rent allmänt via inställningarna högst upp i denna integritetspolicy, kan du förhindra spårning genom att ändra dina programinställningar i webbläsaren (till exempel inaktivera cookies från tredje part), inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att blockera cookies från domänen http://www.google.com/settings/ads/ i dina webbläsarinställningar, med respekt till intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i About Ads självreglerande kampanj, genom att klicka på länken http://www.aboutads.info/choices eller genom att klicka på länken www.googleadservices.com. Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen komplett.

Mer information om Google Marketing Platform finns på: https://marketingplatform.google.com/. Du hittar även mer information hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/.

 

5.3 Microsoft Ads remarketing och konverteringsspårning

På vår webbplats använder vi olika marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft placerar cookies på din enhet om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att få reda på att någon har klickat på en annons och har omdirigerats till vår webbplats och att spåra dina handlingar för att analysera effektiviteten hos vår konvertering. Vi får bara reda på det totala antalet användare. Microsoft samlar in, bearbetar och använder information via cookies, från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användningsprofiler används för att analysera besökarnas beteende och för att visa annonser.

Se Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy och choice.microsoft.com/en/opt-out. för mer information

5.4 Qualtrics

Vi använder tjänster från Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA för att genomföra kund-, produkt- och varumärkesundersökningar på vår hemsida. När du deltar i en undersökning använder vi Qualtrics-cookies med ID-värden, främst för att hjälpa till att hålla reda på eller för att underhålla undersökningssessioner. För mer information om Qualtrics LLC, gå till www.qualtrics.com.

5.5 Adform

För att förbättra komforten och kvaliteten på våra tjänster använder vi olika marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn, Danmark (“Adform”) på vår webbplats. Adform använder cookies för olika ändamål, såsom att anpassa annonser efter användarna, utvärdera hur väl annonserna fungerar samt registrera användarnas opt-out-preferenser. 

På vår webbplats använder vi teknik för konverteringsspårning och retargeting, vilken tillhandahålls av Adform. Adforms konverteringsspårning placerar en tillfällig cookie när en användare interagerar med en annons som har placerats av Adform. Användare som inte vill spåras kan avaktivera Adforms cookie via sin webbläsare eller när som helst invända mot framtida insamling och lagring av data här (Rätt att återkalla ditt samtycke – Adforms webbplats). Cookies som redan har lagrats på din dator kan raderas i din webbläsare eller tas bort genom att du tar bort tillfälliga internetsidor.

På vår webbplats använder vi Adforms retargeting-teknik. Denna gör det möjligt att vända sig till de internetanvändare som redan har visat intresse för vår webbplats och våra produkter på våra partners webbplatser. Visningen av reklammaterialet sker under retargeting, baserat på en cookie-baserad analys av det tidigare användarbeteendet. Detta är en tillfällig cookie som går ut efter 60 dagar. Om du inte vill att Adform ska visa intressebaserade annonser för dig kan du när som helst invända mot insamling och lagring av data med verkan för framtiden här (Rätt att återkalla ditt samtycke – Adforms webbplats). Mer information om Adforms integritetspolicy, https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

 

5.6 Mer information

Du kan inaktivera marknadsföringscookies genom att ändra dina inställningar högst upp i denna policy. Mer information om alla enskilda marknadsföringscookies vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

 

6. Bloomreach Engagement

Vi använder Bloomreach Engagement-lösningen från BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA på vår webbplats för personanpassade annonser. Genom att använda cookies och andra spårningstekniker samlar vi in information om ditt användarbeteende på webbplats. Dessa cookies innehåller ett specifikt ID och kan därmed tilldelas din användarprofil. Vi sparar informationen som vi samlar in via dessa cookies – i den utsträckning vi har rätt att göra detta baserat på ett separat samtycke – under din användarprofil (personlig) för att bättre kunna skräddarsy det innehåll som vi visar dig via olika kanaler (webbplats, app osv.) efter dina personliga intressen. I samband med detta samlar vi in följande användardata:

 •    Visade produkter (inkl. produktkategori);

•     Produkter i kundvagnen;

•     Registrering;

•     Inloggning;

•     Prenumeration på nyhetsbrev;

•     Kassa;

•     Respekterad produktinformation (t.ex. energimärkning);

•     Visat produktdatablad, och

•     Uppdatera önskelistan.

Vi kopplar endast dessa användningsdata till din (personliga) användarprofil om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Annars kommer inte dessa data att kopplas till din (personliga) användarprofil, utan endast behandlas utan motsvarande koppling för att visa intresserelaterade nätannonser.

Det är möjligt att dina uppgifter hanteras utanför EU. I detta fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder inom ramen för artikel 46.2 dataskyddsförordningen för att skydda dina data, t.ex. genom att nyttja EU:s standardavtalsklausuler för överföring av data mellan EU och länder utanför EU. Du kommer åt EU:s standardavtalsklausuler här Standardavtalsklausuler (SCC) | Europeiska kommissionen (europa.eu).

Vi lagrar denna information (utökad personalisering) för detta ändamål i 2 år. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

Du kan avaktivera cookies med “full personalisering” genom att hantera dina inställningar i vårt integritetspreferenscenter. Mer information om de cookies med “full personalisering” som vi använder finns i tabellen längst ner på sidan.

 

7. Ändringar av denna cookiepolicy

Vi kan komma att ändra denna cookiepolicy för att återspegla ändringar i de cookies vi använder eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vänligen besök därför denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterade teknologier. Du kan se när denna cookiepolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet för “senast uppdaterad” som visas högst upp i denna cookiepolicy.

 

8. Om du vill ha mer information

Om du har några frågor eller kommentarer om denna cookiepolicy kan du kontakta oss på info@miele.se.

 

Miele Club

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller har en ny dialog med oss (via sms, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli bättre och erbjuda bättre service och uppföljning.

När du besöker oss på vår webbplats, i sociala medier eller i våra butiker kan vi samla in information om dig så att vi kan förbättra din shoppingupplevelse och erbjuda dig mer relevant information.

Ibland kommer vi också att kunna ta emot information från andra källor (som rapporterings- och analysverktyg), som vi kan använda för att förstå allmänna användarbeteenden och dina önskemål. På så sätt kan vi erbjuda bättre uppföljning och mer relevanta produkter och tjänster.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

2. Varför och hur använder vi informationen?

3. Med vem delar vi informationen?

4. När raderar vi informationen?

5. Vilka rättigheter har du?

6. Kontaktuppgifter

7. Ändringar och justeringar

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om

•Namn

•Demografiska uppgifter som adress, kön och ålder.

•Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och mobiltelefonnummer

•Leveransinformation som leveransadress.

•Preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.

•Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem och var samt hur de betalades

•Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt

•Den maskinvara och programvara du använder för att besöka våra webbplatser eller när du kommunicerar med Miele genom att använda andra kanaler på nätet

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att

•utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera varor och förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran

•ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt

•erbjuda dig produkter relaterat till det du redan har köpt och kan ha behov av

•andra kommersiella och statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

•skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig och för att utföra köpanalyser

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

6. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Kundtjänst Miele AB, telefon 08-562 29 000 eller på info@miele.se.

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.