Inköpspolicy

Beschaffungspolitik

Våra produkters framgång på marknaden är förknippat med produkternas höga kvalitet och vår målsättning att motsvara våra kunders stigande kvalitetskrav. När konkurrensen ökar blir kvaliteten en alltmer avgörande faktor på nationella och internationella marknader.

Inom ramen för vår inköpsstrategi och i samklang med vårt motto ”Immer besser” vill vi gärna samarbeta med leverantörer som har liknande kvalitetsfilosofi och som är intresserade av en affärsrelation med ett globalt verksamt företag inom sektorn hushållsmaskiner.

Vi känner ett särskilt ansvar inte bara mot våra medarbetare och kunder, utan också mot våra leverantörer och allmänheten. Vi vill att relationen till våra leverantörer ska vara prestationsorienterad, tillförlitlig och varaktig.

En förutsättning för detta är ett etablerat kvalitetssystem enligt DIN ISO 9000 ff., miljömedvetet agerande enligt DIN EN ISO 14001, punktligt och flexibelt tillgodoseende av våra behov samt en känsla för innovationer och hjälp vid utarbetandet av tekniska lösningar.

Miele är ett företag som tar socialt ansvar, fattar etiskt korrekta beslut och agerar på ett hållbart sätt. I relationen till våra leverantörer tillämpar vi en helhetssyn och lägger vikt vid att den internationella standarden Social Accountability 8000 (http://www.sa-intl.org) efterföljs. Vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer. Standarden baseras på flera olika existerande internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, inklusive grundläggande överenskommelser från den internationella arbetsorganisationen (ILO), Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barns rättigheter.