ProCare Tex 10 A - 5 l

Tvättmedel utan tillsatser, flytande koncentrat, alkaliskt, 5 l fosfatfritt med EU:s miljömärkning.
 • För optimal rengöring av olika textilier 
 • Speciellt utvecklat för Miele Professional
 • Baserat på förnybara råmaterial 
 • Kort inverkningstid och hög tvätteffekt vid låg dosering 
 • Mycket bra protein- och fettlösningsförmåga 
 • Märkt med EU-miljömärkning
650,00 kr
812,50 kr
ProCare Tex 10 A - 5 l
Beskrivning
12441960
 • För optimal rengöring av olika textilier 
 • Speciellt utvecklat för Miele Professional
 • Baserat på förnybara råmaterial 
 • Kort inverkningstid och hög tvätteffekt vid låg dosering 
 • Mycket bra protein- och fettlösningsförmåga 
 • Märkt med EU-miljömärkning
Warning icon -
Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Detaljer
Doseringskoncentrationen kan anpassas
pH-värde för diskvattnet
12-13
Passar en automatisk dosering
Kan användas för alla vattenhårdheter
pH-värde vid 20 °C
12,6
Medietyp
Tvättmedel utan tillsatser
Alkalitet
Alkaliskt
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Alkalier,Tensider
Biologiskt nedbrytbar
Fosfatfri
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C
Kort inverkningstid
Hög tvätteffekt vid låg dosering
Densitet (20 °C) i g/cm³
1,17
Baserat på 100 % förnybara råmaterial
Upplösningeffekt för smuts
Mycket bra
Upplösningseffekt för protein
Bra
Upplösningseffekt för fett
Bra
Överensstämmer med GHS/CLP
EU:s miljömärkning
EU ecolabel: DE/039/019
Minsta förvaringstemperatur i °C
0
Maximal förvaringstemperatur i °C
40
Förvaras torrt och frostsäkert
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen
Minsta hållbarhet i månader
24
Självbetjäningstvätterier
Hotell, restaurang
Tvätt av träningskläder
Tvätt av yttergarderob
Yttermått, nettohöjd i mm
256
Yttermått, nettobredd i mm
148
Yttermått, nettodjup i mm
193
Kapacitet i g
6250
Fyllnadsnivå i ml
5000
Tvättmaskiner
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla