ProCare Tex 20 OB - 5 l

Blekmedel, flytande koncentrat, surt, 5 l syrebaserat. 
  • För optimal borttagning av svåra fläckar
  • Speciellt utvecklat för Miele Professional
  • Optimal tillsats för alla tvättmedel 
  • Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer
390,00 kr
487,50 kr
ProCare Tex 20 OB - 5 l
Beskrivning
11520280
  • För optimal borttagning av svåra fläckar
  • Speciellt utvecklat för Miele Professional
  • Optimal tillsats för alla tvättmedel 
  • Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer
Warning icon -
Fara. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadligt vid förtäring eller inandning. Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Detaljer
Doseringskoncentrationen kan anpassas
pH-värde för diskvattnet
1,5-2,5
Passar en automatisk dosering
Kan användas för alla vattenhårdheter
pH-värde vid 20 °C
1,5-2,5
Medietyp
Blekmedel
Alkalitet
Surt
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Aktivt syre
Fosfatfri
Optimal syrebärare i tvättvattnet
Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer
Densitet (20 °C) i g/cm³
1,13
Helt restfri nedbrytning
Optimal tillsats för alla tvättmedel
Blekningseffekt
Mycket bra
Överensstämmer med GHS/CLP
Lagen om explosiva ämnen
Minsta förvaringstemperatur i °C
0
Maximal förvaringstemperatur i °C
40
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen
Minsta hållbarhet i månader
12
Yttermått, nettohöjd i mm
256
Yttermått, nettobredd i mm
148
Yttermått, nettodjup i mm
193
Yttermått, bruttohöjd i mm
249
Yttermått, bruttobredd i mm
148
Yttermått, bruttodjup i mm
193
Kapacitet i g
5650
Bruttovikt i kg
6
Fyllnadsnivå i ml
5000
Tvättmaskiner
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla