ProCare Med 30 C - 5 l

Neutraliseringsmedel, surt, 5 l för optimal neutralisering baserat på organisk syra.
  • Mild neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Mycket skonsamt för materialet, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 MA
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
636,00 kr
795,00 kr
ProCare Med 30 C - 5 l
Beskrivning
11847840
  • Mild neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Mycket skonsamt för materialet, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 MA
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Warning icon -
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Detaljer
Medietyp
Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Organiska syror
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium
Lämpligt för keramik
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Fritt från tensider
Medförda alkaliska rester neutraliseras
Förebyggande av kalkavlagringar i sköljkammaren
Lämpligt för standardinstrument
Lämpligt för eloxerat aluminium
Lämpligt för neutralisering av icke-eloxerat aluminium
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Passar mikrokirurgiska instrument
Passar anestesienheter
Passar respiratorer
Passar vårdavdelningsgods
Passar steriliseringsbehållare av aluminium
Yttermått, nettohöjd i mm
214
Yttermått, nettobredd i mm
143
Yttermått, nettodjup i mm
246
Yttermått, bruttohöjd i mm
214
Yttermått, bruttobredd i mm
143
Yttermått, bruttodjup i mm
246
Bruttovikt i kg
6
Fyllnadsnivå i ml
5000
Doseringsrekommendation per disk
1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Stor öppning för doseringslans
pH-värde för diskvattnet
2,6
pH-värde vid 20 °C
2,7
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
Oftalmologi
Urologi
Tar på ett skonsamt sätt bort alkaliska rester från instrument och utensilier som ska rengöras
Sehr gut
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla