Integritetspolicy

Med anledning av GDPR* har vi uppdaterat vår integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) där vi mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Miele sparar inga personuppgifter utan din kännedom

Hantering av personliga uppgifter

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller på annat sätt kontaktar oss (via telefon, brev, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Miele använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer endast för de ändamål du har lämnat dem för och godkänt (t. ex. för att få svar på frågor, beställa produkter, registrera Miele Club medlemskap m.m.). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen för att tillgodose dina önskemål. Miele skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2. Varför och hur använder vi informationen?
3. Med vem delar vi informationen?
4. Vilka rättigheter har du?
5. När raderar vi informationen?
6. Teknik på vår webbplats
7. Länkar till andra webbsidor
8. Säkerhet
9. Personuppgiftsansvarig,
10. Så här kontaktar du oss
11. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Beroende av din förfrågan samlar vi in olika typer av personuppgifter. Normalt är det information om namn, adressuppgifter, e-postadresser och mobiltelefonnummer.

Utöver detta kan vi även vid behov samla in

 • personnummer för att kunna hantera RUT-avdrag vid serviceärenden.
 • födelsedatum för att kunna skicka födelsedagserbjudanden till medlemmar i Miele Club.
 • preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.
 • köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt.
 • servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt.

2. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna hantera beställning och köp.
 • Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande enligt köpeavtalet avseende hantering av leverans, betalning, reklamations- och garantiåtaganden.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera bokning av tjänster.

 • Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tjänsten avslutats

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi samlar in dina personuppgifter därför att dina personuppgifter krävs enligt lag avseende nödvändig hantering av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, t ex bokförings- och penningtvättslagen, produktansvar och produktsäkerhet. Detta är nödvändigt vid kommunikation av en eventuell produktåterkallelse.
 • Lagringsperiod: 7 år

För att kunna hantera produktserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera produktserviceärenden avseende t ex servicestatus och servicehistorik.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna hantera kundserviceärenden.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden avseende eventuella klagomål och supportärenden.
 • Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet avslutats

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar/event.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/event t ex avseende hantering av bokningar, bokningsbekräftelser, svarsbidrag, kontroll av ålder och övrig information rörande tjänsten.
 • Lagringsperiod: Till dess att tävlingen eller eventet har avslutats

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.

 • Laglig grund: Berättigat intresse. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system t ex förbättring av kommunikation, produktförbättringar och anpassning av tjänster och utbud.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 • Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Ifall rättslig förpliktelse inte föreligger behandlar vi uppgifterna för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget avseende t ex bedrägerier, förhindrandet av skräppostutskick och förbättring av vår IT-miljö.
 • Lagringsperiod: 3 år

För att kunna administrera ditt medlemskap i Miele Club och för att kunna skapa ”Mitt konto”.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i Miele Club.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden i Miele Club.

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i Mieles kundklubb. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna skapa personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
 • Lagringsperiod: Till dess medlemskapet avslutas.

För att kunna administrera Miele Kvalitetsbevis

 • Laglig grund: Fullgörande av avtalet om Miele Kvalitetsbevis. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
 • Lagringsperiod: 10 år.

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som är:

Självständiga personuppgiftsansvariga. Att företagen är självständiga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statlig myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våraåtaganden enligt köpeavtalet).

4. Vilka rättigheter har du?

Nedan listar vi dina rättigheter och där hittar du också kontaktuppgifter till Miele för att göra dina rättigheter gällande. Normalt har du rätt att kostnadsfritt utnyttja dina rättigheter nedan. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tänk att du som har registrerat ett konto på miele.se kan göra vissa ändringar själv om du loggar in på ”Mitt konto”.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Tänk på att vi i vissa fall kan ha rätt att neka din begäran om radering om vi t.ex. är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag. Det kan vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi skulle vara förhindrade att tillmötesgå din begäran kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Miele. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet;

Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För utförlig information, se punkt 2 och 4.

6. Teknik på vår webbplats

Vår webbplats använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att Miele ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

För att kunna garantera tillräcklig datasäkerhet vid överföring av internetformulär (t.ex. när man anmäler sig till nyhetsbrev) använder vi i vissa fall tjänsten Google ReCAPTCHA från företaget Google. Detta görs för att kunna avgöra om inmatningen görs av en människa eller automatiskt av en dator i skadligt syfte. ReCAPTCHA får då tillgång till din IP-adress och eventuellt övriga data som behövs av Google för ReCAPTCHA-tjänsten och förmedlar dessa till Google. För detta gäller Googles bestämmelser för dataskydd. Mer information om dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. hittar du på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacyHur använder vi dina personuppgifter?

7. Länkar till andra webbsidor

På Mieles sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Miele tar inget ansvar för dessa sidors innehåll och integritetspolicy.

8. Säkerhet

Miele garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåtet offentliggörande.

9. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Miele AB, org. nr 556138–9668, Industrivägen 20, 171 48 Solna, postadress: Box 1397, 171 27 Solna.

10. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om att du vill utöva några av dina rättigheter enligt punkt 5 ovan görs hos Kundtjänst Miele AB, via kontaktformulär eller telefon 08-562 29 000.

11. Ändringar och justeringar av denna policy

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ innan vi genomför ändringen.

Qualtrics

På vår hemsida använder vi tjänster från Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA för kund-, produkt- och varumärkesundersökningar, för att regelbundet förbättra våra produkter och tjänster. När du deltar i en undersökning kommer endast loggdata (datum och tidsstämpel/information om din webbläsare och webbläsarinställningar/information om din enhet/användningsdatum) att behandlas. Du väljer själv om du vill delta i en undersökning eller inte. Om du inte vill delta stänger du bara enkätens popup-fönster med “X”-knappen i fönstrets övre högra hörn. Det rättsliga underlaget för bearbetning av dina uppgifter är art.6(1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

I samband med användningen av Qualtrics tjänster använder vi även Qualtrics cookies, främst för att hjälpa till att hålla reda på eller för att underhålla undersökningssessioner. Du hittar mer informaton om hur vi använder Qualtrics cookies i vårt cookie-meddelande. För mer information om Qualtrics LLC och Qualtrics användning av personuppgifter, gå till https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Information i undersökningsfönstret

För att du ska kunna använda vår undersökningsfunktion måste vi använda cookies. Utan sådan teknik är tjänsten inte tillgänglig. Du hittar mer information i integritetspolicyn och cookie-meddelandet.

12. Försäljning av varor som faller inom användningsområdet för EU-förordningen 2019/1148

EU-förordningen 2019/1148 innehåller bestämmelser om marknadsföring och användning av råmaterial för explosiva ämnen. I vår webbutik för företagskunder säljer vi även produkter som faller inom användningsområdet för denna förordning. Dessa produkter markeras på ett visst sätt av oss under beställningen och är föremål för särskilda krav. Om du vill införskaffa sådana produkter från oss är vi skyldiga att behandla nedanstående uppgifter om dig för att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter:
 • Kundnamn
 • Identifieringsnummer och utfärdande myndighet
 • Företagets representant (uppdragsgivare)
 • Momsregistreringsnummer eller andra identifieringsnummer för företaget
 • Företagsadress
 • Profession/sysselsättning/yrke
 • Produktens handelsnamn, begränsade råmaterial för explosiva ämnen, CAS-nummer, mängd (kg/l), koncentration
 • Avsedd användning
 • Åtagandeförklaring enligt bilaga IV i EU-förordning 2019/1148
För kontakt och kommunikation behandlar vid dessutom ditt/din
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • postadress.
Efter att din förfrågan om inköp har inkommit till vår webbutik blir du kontaktad per telefon av vår internavdelning för att gå igenom vidare hantering och rättsliga krav och för att kontrollera om de rätta inköpsförutsättningarna föreligger. Oftast sker utbytet och inlämningen av underlaget sedan via e-post eller vanlig post. Kundens identitet, status som kommersiell användare, behörighet att representera och ta emot samt den korrekt ifyllda åtagandeförklaringen enligt bilaga IV till EU-förordning 2019/1148 måste uppvisas för oss innan köpeavtalet ingås. I övrigt kan ytterligare intyg efterfrågas för att styrka ovannämnda data för säkerställande av att de rättsliga köpförutsättningarna föreligger. Dina underlag prövas därefter av vår internavdelning enligt kriterierna i EU-kommissionens riktlinjer. De uppgifter som används behandlas för att initiera respektive genomföra ett kontraktsförhållande med dig och för att uppfylla de rättsliga kraven i GDPR art. 6 avsnitt 1 B och C.
 
Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall avslå förfrågningar om inköp i webbutiken. Detta gäller i synnerhet om uppgifterna vi tagit emot inte är fullständiga eller trovärdiga eller om vi har berättigade tvivel om den avsedda användningen eller dess laglighet. Leverans till privata adresser eller postfack är uteslutet.
 
Vi har skyldighet att övervaka och anmäla överträdelser. Vid anmälan om misstänkt aktivitet sker denna till nationella respektive lokala ansvariga myndigheter. Mer information om förordningens krav och vår anmälningsplikt finns i EU-kommissionens riktlinjer. Observera att det efter en transaktion i regel även finns begränsningar och anmälningsplikt för er del avseende köpet, införandet, innehavet eller användningen av det explosiva ämne som finns i den aktuella produkten enligt EU 2019/1148 och om tillämpligt, befintliga nationella genomförandelagar.
 
Data om dig som behandlas av oss sparas i ditt kundkonto i vårt system i minst 2,5 år efter den senaste transaktionen. Vid regelbundet återkommande köp kan uppgifterna sparas längre baserat på respektive kundkonto. Den initiala prövningen av huruvida köpförutsättningarna föreligger sker minst en gång per år och underlaget måste då lämnas in på nytt.
 
Databehandlingen sker utifrån våra juridiska skyldigheter i enlighet med GDPR art. 6 avsnitt 1 c. Om data i kundkontot sparas i en utsträckning som krävs utöver detta inom ramen för löpande kontraktsuppfyllelse, sker den fortsatta behandlingen baserat på GDPR art. 6 avsnitt 1 b (se “data som behandlas vid användning av webbutiken”). Sedan sparar vi nödvändig handels- och skatterättslig information under föreskriven tid, endast för eventuella kontroller av skattemyndigheten, enligt GDPR art. 6 avsnitt 1 c.

Cookie Notice

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

1. Allmän förklaring

Cookies är små texfiler som lagras på din dator eller slutenhet när du använder våra webbplatser. När du besöker Mieles webbplats kan en cookie sparas i ditt system. Denna innehåller en individuell sträng med tecken som kan användas för att identifiera din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen. Det finns två grundläggande typer av cookies:

 • Tillfälliga cookies: Dessa cookies, även kallade sessionscookies, lagras tillfälligt på din dator eller enhet under ditt besök på vår webbplats och tas bort när du stänger webbläsaren.
 • Varaktiga cookies: Dessa cookies finns kvar på din dator under en längre tid.

I allmänhet använder Miele olika internettekniker (till exempel cookies, Java-Script) som gör det enklare för dig att använda Mieles internetapplikationer och för att optimera dem. Detta innebär att de används för att:

 • Identifiera dig när du loggar in på vår webbshop och för att säkerställa efterföljande av gällande säkerhetsstandarder, optimerade för dig.

 

 • Hjälpa oss att komma ihåg produkter som du har lagt till i din kundvagn eller dina anteckningar.

 

 • Visa antalet produkter som du har lagt till i din kundvagn eller dina anteckningar på webbplatsen.

 

 • Påminna oss om ditt valda språk under sessionen, så att du lättare kan navigera på våra sidor.

 

 • Analysera data, såsom utvärdering av antalet besökare på vår webbplats eller de mest besökta webbplatserna. Vi använder analysresultaten i syfte att optimera vår webbplats.

Genom att ändra cookieinställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa användningen av cookies. Du kan när som helst radera redan lagrade cookies. Ytterligare webbläsarspecifik information om hur du tar bort cookies finns här:

Observera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen. I menyn i de flesta webbläsare hittar du inställningsalternativ för användningen av cookies. Vanligtvis har en webbläsare följande inställningsalternativ:

 • Visa cookies

 

 • Tillåt cookies

 

 • Inaktivera alla eller vissa cookies

 

 • Inaktivera alla cookies när du stänger webbläsaren

 

 • Blockera cookies

 

 • Meddela när en cookie ska ställas in

 

 • Invändning mot spårning av webbanalys (opt-out).

När du besöker vår webbplats informerar en banner dig om användningen av cookies och ber om ditt samtycke till cookies som kräver godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden, vilket vi förklarar i detalj i denna cookiepolicy.

2. Google Tag Manager

På vår webbplats använder vi tagghanteringstjänsten Google Tag Manager som tillhandahålls av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Med Google Tag Manager kan webbplatser snabbt och enkelt uppdatera mätkoder och relaterade kodfragment (gemensamt kallade taggar) på deras webbplatser eller mobilappar. När det lilla segmentet av Tag Manager-kod har lagts till i ett projekt, kan webbplatsen säkert och enkelt distribuera analys- och mättaggkonfigurationer från ett webbaserat användargränssnitt.

Google Tag Manager hjälper oss att implementera och hantera cookies och spårningstaggar. Google Tag Manager använder inga egna cookies, men Google Tag Manager utlöser andra cookies och spårningstaggar, om och i den mån du uttryckligen har samtyckt till användningen av sådana cookies och spårningstaggar. Du hittar detaljerad information om var och en av sådana cookies och spårningstaggar i vårt cookiemeddelande. I samband med användningen av Google Tag Manager behandlar vi och Google din IP-adress och en unik identifierare. Det är möjligt att dina uppgifter hanteras utanför EU. För att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd har vi och Google kommit överens om standardavtalsklausulerna som publiceras av Europeiska kommissionen. Den rättsliga grunden för användningen av Google Tag Manager och relaterade databehandlingsaktiviteter är vårt berättigade intresse, art. 6 (1) lit. f GDPR.

3. Tekniskt nödvändiga cookies (essential cookies)

Nödvändiga cookies krävs för navigering på webbplatsen och för användning av webbplatsernas funktion, till exempel åtkomst till registreringsdelen eller användningen av vårt chattverktyg. Utan dessa cookies kan vissa funktioner på webbplatsen inte användas.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är legitima intressen, artikel 6(1) (f) GDPR. Det berättigade intresset är att denna behandling krävs för navigering av webbplatserna och för användningen av deras funktioner. Uppgifterna som samlas av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Nödvändiga cookies kan inte avaktiveras. Nödvändiga cookies som vi använder är generellt så kallade sessionscookies, som raderas automatiskt när webbläsarsessionen är avslutad.

3.1 Gigya

Vissa viktiga cookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Till exempel använder vi en serie nödvändiga cookies som tillhandahålls och/eller används av Gigya och som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Gigya tillhandahåller en plattform för att hantera kundidentitetshantering, inklusive kundprofiler, preferenser, opt-ins och samtyckesinställningar.

3.2 Digital Miele-assistent – Chatbot e-bot7

På vår hemsida använder vi den digitala Miele-assistenten, en så kallad chattbot, som tillhandahålls av vår tekniska tjänsteleverantör, e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. För att kunna förse dig med vår chattbotfunktion måste vi använda tekniker som sessionslagring och lokal lagring, i synnerhet för teknisk autentisering, återställning av chatthistoriken och analys-/kvalitetssäkringsändamål. Utan sådana tekniker kan chattbottjänsten inte användas. Dessa tekniker kommer endast att användas om du aktivt begär att få använda chattbottjänsten. Du hittar mer detaljerad information om e-bot7 och databehandlingsaktiviteter relaterade till användningen av chattbotfunktionen i vårt sekretessmeddelande.

3.3 Neocom.ai – köpguide

På vår webbplats använder vi en guidad försäljningstjänst, en så kallad köpguide, som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland (“Neocom”). För att kunna tillhandahålla vår guidade försäljningstjänst måste vi använda en teknik som heter “sessionslagring” för att gruppera flera användningar av tjänsten för guidad försäljning i en webbläsarsession. Utan sådan teknik är den guidade försäljningstjänsten inte tillgänglig. Denna teknik kommer endast att användas om du aktivt begär att få använda den guidade försäljningstjänsten. Du hittar mer detaljerad information om Neocom och databehandlingsaktiviteter relaterade till användningen av den guidade försäljningstjänsten i vår integritetspolicy. 

3.4 Mer information

Mer information finns i följande tabell:

Namn

Tredje part

Ändamål

Lagringsperiod

Ebot7/webchat/env (sessionslagring)

e-bot7 GmbH

Information om implementeringsmiljön för chattapplikationen

Session

Ebot7/webchat/config (sessionslagring)

Information om versionen av chattapplikationen

Session

Chat-jwt

(lokal lagring)

Sessiontecken för användarens tekniska autentiseringsprocess (anonymiserat ID)

Obegränsad (men autentiseringstecknet är ogiltigt efter 24 timmar)

convId_

(lokal lagring)

Konversations-ID för att återställa chatthistoriken (anonymt ID)

Obegränsad (men autentiseringstecknet är ogiltigt efter 24 timmar)

Eb7UUID:

(lokal lagring)

Analys-ID för att spåra öppning, laddning och stängning av chattfönstret (anonymt ID)

Obegränsad (men autentiseringstecknet är ogiltigt efter 24 timmar)

gig_bootstrap_<apiKey>

Gigya​

Intern cookie för webb-SDK som används för inloggning

12 månader

gig_canary

Indikerar om klienten använder canary-versionen av WebSDK.

 

1 år (endast aktiv ~3 dagar)

gig_canary_ver

Versionsnamnet av WebSDK:s canary-version.

1 år (endast aktiv ~3 dagar)

Gmid

Används för att identifiera den inloggade användaren

12 månader

Gig_hasGmid

Intern cookie för webb-SDK som används för inloggning

12 månader

cookieUse

 

N/A (ingen uppgift)

Hantering av samtycke till cookies

6 månader

 

ds-session-id

 

N/A (ingen uppgift)

Ett unikt nummer som en webbsidas server tilldelar en specifik användare under tiden för användarens besök

Session

 

JSESSIONID

 

N/A (ingen uppgift)

Sessionscookie för allmänt bruk, som används av webbplatser skrivna i JSP. Används vanligtvis för att upprätthålla en anonym användarsession av servern.

Session

 

Shop_domestic_dk

N/A (ingen uppgift)

Denna cookie lagrar information för att komma ihåg användare som är inloggade och deras medlemsstatus.

 

Session

apiDomain_<apiKey>

gigya.com

API-anropen för delad domän för alla webbplatser i en grupp ska skickas till.

12 månader

gac_<APIKey>

N/A (ingen uppgift)

Används för att utlösa serverinitierad inloggning.

Den ställs in av implementeringen och rensas när den används av aktuell webb-SDK

_gig_APIProxy_enabled

N/A (ingen uppgift)

Används för att indikera om APIProxy ska användas eller inte.

 

_gig_comments_nickname

N/A (ingen uppgift)

Kommentarer gäst smeknamn.

12 månader

_gig_comments_email

N/A (ingen uppgift)

Kommentarer gäst-e-post.

12 månader

_gig_comments_cb_<provider>

N/A (ingen uppgift)

Kommer ihåg om en leverantörskryssruta har markerats av användaren.

12 månader

_gig_comments_selected_<provider>

N/A (ingen uppgift)

Kommer ihåg om en leverantörskryssruta har markerats av användaren.

N/A (ingen uppgift)

_gig_comments_selected_providers

N/A (ingen uppgift)

Senast valda delningsleverantörer.

12 månader

_gig_comments_locked

N/A (ingen uppgift)

Kommer ihåg om en gästanvändare har skrivit minst en kommentar.

12 månader

_gig_comments_sort

N/A (ingen uppgift)

Senast valda användarsort.

12 månader

_gig_comments_is_guest

N/A (ingen uppgift)

Indikerar att användaren kommenterar som gästanvändare.

12 månader

gig-comments

N/A (ingen uppgift)

ID för kommentarer flaggade av användaren.

-

 

(lokal lagring)

gig_debug

N/A (ingen uppgift)

Används för att utlösa felsökningsgränssnittet.

2 sekunder

_gig_dbgConsole_log

N/A (ingen uppgift)

Används för att utlösa loggning för felsökning.

3 sekunder

_gig_email

N/A (ingen uppgift)

Senast använda e-postadress i delning (när du skickar e-post).

12 månader

_gig_gmidt

Gigya-domän

Användar-cookie.

30 min

 

(lokal lagring)

_gig_llu

N/A (ingen uppgift)

Senaste inloggningsleverantörens användarnamn för inloggningsskärmen “Välkommen tillbaka”.

12 månader

_gig_llp

N/A (ingen uppgift)

Senaste inloggningsleverantörens namn för inloggningsskärmen “Välkommen tillbaka”.

12 månader

_gig_lt / glt_<APIKey>

N/A (ingen uppgift)

Inloggningstecken för autentisering.

Kan konfigureras på Gigyas webbplats

gig_last_ver_<APIKey>

N/A (ingen uppgift)

Senaste verifieringen av sessionen när webbplatsen använder egenskapen verifyLoginInterval för global CONF för att utlösa omverifiering.

12 månader

gig_loginToken_<APIKey>

gigya.com

Gigya's Single Sign On (SSO) grupp inloggningtecken.

12 månader

gig_loginToken_<APIKey>_exp

gigya.com

SSO utgång.

12 månader

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

gigya.com

Återkallade inloggningstecken i en SSO-grupp. I SSO-scenarier, indikerar för webb-SDK:n att aktuellt tecken återkallades, för att logga ut användaren.

12 månader

gig_loginToken_<APIKey>_session

gigya.com

Indikerar om sessionen för gruppinloggningstecken fortfarande är aktiverad.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

gigya.com

Används för att hålla reda på besökta webbplatser inom samma SSO-grupp.

12 månader

_gig_shareUI_cb_<provider name>

N/A (ingen uppgift)

Kommer ihåg om en leverantörskryssruta har markerats av användaren.

12 månader

_gig_shareUI_lastUID

N/A (ingen uppgift)

Senast inloggad UID.

12 månader

_gigRefUid_<APIKey>

N/A (ingen uppgift)

Användar-ID för senaste hänvisning.

12 månader

_gig_ssoToken_<apikey>

Gigya-domän

SSO tecken vid API.

dynamisk

 

(lokal lagring)

_gig_ssoToken

Gigya-domän

SSO tecken.

dynamisk

 

(lokal lagring)

gig_toggles

API-domän

Detta värde skickas till Gigya för att identifiera växlingar som backend-beteendet beror på för att bearbeta den angivna växlingen.

-

gig3pc

N/A (ingen uppgift)

Kommer ihåg om 3:e parts cookies blockeras för att undvika kontroll varje gång.

48 timmar

gig3pctest

N/A (ingen uppgift)

En tillfällig cookie som används för att kontrollera om cookies från tredje part är blockerade.

1 sekunder

 

(when using bypassCookiePolicy in the globalConf)

gigyaSettings

N/A (ingen uppgift)

Sparar inställningar för användardelningar lokalt.

-

 

( Local Storage)

glnk

API-domän

Ticket till andra inloggningsfasen.

-1 dagar (cookien utgår)

gmSettings

N/A (ingen uppgift)

Lokalt lagrade lojalitetsinställningar.

-

 

(lokal lagring)

gst

 

Serverticket för andra inloggningsfasen.

30 minuter

GSLM_<siteID>

API-domän

Session magisk cookie.

NA

hasGmid

gigya.com

Intern cookie för webb-SDK

13 månader

reactionState-down_<barId>

N/A (ingen uppgift)

Per reaktion och bar-ID: de senaste reaktionerna utförda av användaren.

för alltid

 

(lokal lagring)

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Gigya-domän

Denna cookie sparas av SAML SP för att hantera SAML-sessionsinformationen och (specifikt) parametrarna som behövs för att logga ut.

12 månader

gltexp_<apikey>

N/A (ingen uppgift)

Inloggningstecken utgång.

dynamisk

_gig_<id>_cb

N/A (ingen uppgift)

Återuppringning för lyssnare.

12 månader

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build>

N/A (ingen uppgift)

WebSDK-inställningar.

för alltid

 

(lokal lagring)

gmid

Gigya-domän

Användar-cookie.

för alltid

 

(lokal lagring)

ua_<apikey>

N/A (ingen uppgift)

COPPA (minderårig).

24 timmar

ucid

API-domän

Unik datoridentifierare som används för att generera rapporter och används av webb-SDK:n för att få sparat svar.

13 månader

ucid

Gigya-domän

Unik datoridentifierare för unika ändamål för användarrapportering.

för alltid

 

mielestorefrontRememberMe

N/A (ingen uppgift)

Baserat på dessa cookies loggas användaren automatiskt in (baserat på de uppgifter som ställts in i backoffice).

6 månader

logglytrackingsession

Loggly

Analys/genomförande

Session

acceleratorSecureGUID

N/A (ingen uppgift)

På inloggningssidan utmanas användaren att ange inloggningsuppgifter. När formuläret skickas verifierar servern inloggningen och det hashtaggade lösenordet mot databasen. Om en matchning hittas sparar systemet informationen i HTTP-sessionen och returnerar en cookie acceleratorSecureGUID med det slumpmässiga värdet. 

Session

SESSION_ID Neocom

Allmänt: Neocom.ai – köpguide

Specifikt: Neocom lagrar en anonym sessionsidentifierare i sessionslagringen för att gruppera flera användningar av tjänsten i en webbläsarsession
Session

 

4. Analyscookies

Vi använder även så kallade analyscookies på vår hemsida, som möjliggör en analys av ditt användarbeteende. Med dessa cookies samlar vi in och lagrar följande data:

- Hur ofta en sida besöks

- Söknyckelord

- Användningen av webbplatsens funktioner

Dina uppgifter som samlas in med hjälp av cookies är pseudonymiserade, så att det inte längre är möjligt att härleda uppgifterna till respektive användare utan ytterligare data.

Denna bearbetning gör det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Det rättsliga underlaget för bearbetning av data med hjälp av cookies är samtycke under artikel 6(1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att hantera dina inställningar högst upp i denna policy.

Vissa analyscookies tillhandahålls och/eller nås av tredje part. Information om tredje part och deras verktyg som vi använder för analyscookies förklaras nedan.

Analyscookies vi använder inkluderar:

4.1 Google

På vår webbplats använder vi olika cookies för analys- och/eller marknadsföringsändamål som tillhandahålls och/eller används av Google Ireland Limited ("Google"), ett företag som är registrerat och reglerat under irländsk lag (registreringsnummer: 368047) med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Du hittar mer information om dessa Google-tjänster nedan och på https://www.google.com/privacy/ads/.

4.2 Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics för att utforma och förbättra webbplatsen baserat på efterfrågan. Google Analytics använder så kallade cookies, som lagras på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På denna webbplats använder vi utökningen av IP-maskering (så kallad IP-maskering). Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till och lagras i USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas.

På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan.

Om du är en Google-kontoinnehavare och har samtyckt till personlig anpassning av annonsering (“Annonsanpassning”) inkluderar Googles tjänster även rapporter om effektiviteten av våra annonseringsåtgärder (inklusive rapporter över flera enheter), demografi och våra användares intressen, samt funktioner för leverans över flera enheter av onlineannonsering. I det här fallet är den rättsliga grunden för databehandling ditt samtycke till Google (art. 6(1)(a) GDPR).

Du kan invända mot insamling eller utvärdering av dina data av Google Analytics genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uppgifterna som skickas av oss och är länkade till cookies, användar-ID:n eller reklam-ID:n raderas automatiskt efter 14 månader.

4.3 Google Optimize

Google Optimize är ett A/B-testverktyg som tillhandahålls av Google. Optimize gör det möjligt för oss att experimentera med olika sätt att leverera ditt innehåll. För detta ändamål använder Optimize cookies för att rikta varianter av målinnehåll till en användare och en experimentcookie med innehåll för att fastställa en användares deltagande i ett experiment. Dessutom kan Optimize mappa användaraktiviteter till specifika Google Ads för att utvärdera marknadsföringskampanjer.

För mer information om Google Optimize, gå till https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

4.4 Mer information

Du kan inaktivera analyscookies. Mer information om alla enskilda analyscookies finns i följande tabell:

Namn

Tredje part

Ändamål

Lagringsperiod

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform och/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timmar

 

_gat

1 minut

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder till 1 år

 

 

_gac_<UA-XXXXXXXX-X>

90 dagar

_gcl_au

90 dagar

_gat_UA-XXXXXXXX-X

1 minut

_gcl_aw

Beständig

_sm_au_c

Beständig

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Beständig

_gaexp

Används för att fastställa en användares inkluderande i ett experiment och utgången av experiment som en användare har inkluderats i

90 dagar

_opt_awcid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_awmid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_awgid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_awkid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_utmc

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

 

 

 

 

uid

 

Adform

Denna cookie tillhandahåller ett unikt tilldelat, maskingenererat användar-ID och samlar in data om aktivitet på webbplatsen. Dessa data kan skickas till en tredje part för analys och rapportering.

 

2 månader

 

TPC

 

Identifierar om användarens webbläsare godkänner cookies från tredje part

 

1 vecka

 

 

5. Marknadsföringscookies

För retargeting/remarketing och för placering av onlineannonser använder vi så kallade marknadsföringscookies från tredje part.

Retargeting eller remarketing hänvisar till tekniker som gör att användare som tidigare har besökt en viss webbplats kan se lämpliga annonser även efter att de har lämnat webbplatsen. För detta ändamål är det nödvändigt att känna igen internetanvändare utanför deras egen webbplats, för vilka cookies från motsvarande tjänsteleverantörer används. Dessutom beaktas tidigare användarbeteende. Om en användare till exempel tittar på vissa produkter kan dessa eller liknande produkter senare visas som annonser på andra webbplatser. Detta är personliga annonser som är anpassade efter individuella användares behov. För denna personliga reklam är det inte nödvändigt att användaren identifieras till oigenkännlighet. Den data som används för retargeting eller remarketing slås därför inte ihop med annan data.

Marknadsföringscookies kan också spåra användarens engagemang för de annonser som slutligen visas. Detta för att undvika oönskade dubbletter av reklam och för att spåra hur många gånger annonser resulterar i någon form av annonskonvertering (till exempel en annons som klickas på eller en faktisk försäljning).

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter genom marknadsföringscookies är samtycke (artikel 6(1)(a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att hantera dina inställningar högst upp i denna policy.

Vi använder sådan teknik för placering av onlineannonser. Vi använder tredjepartsleverantörer för placering av annonserna. Detaljer om tredje part (och deras verktyg) som tillhandahåller och/eller har åtkomst till marknadsförings- eller målinriktade cookies förklaras nedan.

5.1 Facebook

På vår webbplats använder vi marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Facebook-cookies används om du har ett Facebook-konto, använder Facebook-produkter, inklusive Facebooks webbplats och appar, eller besöker andra webbplatser och appar som använder Facebook-produkterna (inklusive Gilla-knappen eller andra Facebook-tekniker). Facebook-cookies tillåter oss att spåra dina aktiviteter på vår webbplats för att analysera effektiviteten av vår konverteringstratt och för att regelbundet förbättra vår webbplats. Dessutom tillåter Facebook-cookies oss att använda Facebooks remarketingfunktion “Anpassade målgrupper”. Detta gör att användare av webbplatsen kan visas intressebaserade annonser (“Facebook-annonser”) som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. Du hittar mer information om Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences och relaterade databehandlingsaktiviteter i vårt sekretessmeddelande.

Facebook-cookies det även möjligt för Facebook att erbjuda Facebook-produkterna till dig och att förstå den information de får om dig, inklusive information om din användning av andra webbplatser och appar, oavsett om du är registrerad eller inloggad eller inte.

Facebook-cookies tar emot följande typer av data: Http-rubriker, pixelspecifika data, knappklicksdata, valfria värden och formulärfältnamn. Mer information om Facebooks cookies finns här.

5.2 Google Ads

Google Ads är en onlineannonseringsplattform utvecklad av Google, där annonsörer betalar för att visa korta annonser, tjänsteerbjudanden, produktlistor, videoinnehåll och generera mobilapplikationsinstallationer inom Googles annonsnätverk för webbanvändare. Den kan placera annonser både i sökmotorernas resultat som Google Search och på webbplatser, mobilappar och videor utan sökning.

Mer information om Google Ads finns här.

5.3 Googles remarketingfunktion

Googles remarketingfunktion tillåter oss att visa annonser till våra användare på andra webbplatser inom Google Ads-nätverket (kallade “Google-annonser” eller annonser på andra webbplatser) baserat på deras intressen. För detta ändamål analyserar vi användarinteraktion på vår webbplats för att kunna visa riktad reklam för användare på andra webbplatser, även efter att de har besökt vår webbplats. För detta ändamål lagrar Google ett nummer i webbläsarna för användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Googles displaynätverk. Detta nummer, känt som en “cookie”, används för att spåra dessa användares besök. Detta nummer används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss dator, inte för att identifiera en individ, och inga personliga uppgifter lagras.

Du kan avaktivera användningen av cookies från Google genom att installera plugin-programmet som tillhandahålls under följande länk: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.4 Google konverteringsspårning

Vi använder även Googles konverteringsspårning i detta sammanhang. När du klickar på en annons som placerats av Google placeras en 30-dagars cookie för konverteringsspårning på din enhet. Denna cookie används inte för personlig identifiering. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att sammanställa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder.

Du kan inaktivera intressebaserade Google-annonser på Google i din webbläsare genom att klicka på knappen “Av” på: https://adssettings.google.de/authenticated eller genom att avaktivering under http://www.aboutads.info/choices/.

5.5 Andra Google Marketing Platform-tjänster (Google Campaign Manager 360)

Vår webbplats använder även andra tjänster från Google Marketing Platform (tidigare “Google Doubleclick”). Dessa tjänster använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra en användare från att få annonser mer än en gång.

Google använder ett cookie-ID för att avgöra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Google kan också använda cookie-ID:n för att spåra omvandlingar, vilket är om en användare ser en annons och senare besöker annonsörens webbplats för att göra ett köp. Dessa cookies innehåller ingen personlig information.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Googles server. Enligt Google ger integreringen av dessa tjänster Google information om att du har tittat på motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören tar reda på din IP-adress och sparar den.

Dessutom gör cookies det möjligt för oss att förstå om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har sett eller klickat på en av våra annonser på Google eller på en annan plattform (konverteringsspårning) (“floodlight”). Google använder denna cookie för att förstå innehållet som du har interagerat med på våra webbplatser så att vi senare kan skicka dig riktad reklam.

Du kan förhindra spårning genom att ändra dina programinställningar i webbläsaren (till exempel inaktivera cookies från tredje part), inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att blockera cookies från domänen http://www.google.com/settings/ads/ i dina webbläsarinställningar, med respekt till intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i About Ads självreglerande kampanj, genom att klicka på länken http://www.aboutads.info/choices eller genom att klicka på länken www.googleadservices.com. Vi vill påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen komplett.

Mer information om Google Marketing Platform finns på: https://marketingplatform.google.com/. Du hittar även mer information hos Network Advertising Initiative (NAI) på: http://www.networkadvertising.org/.

5.6 Microsoft Ads remarketing och konverteringsspårning

På vår webbplats använder vi olika marknadsföringscookies som tillhandahålls och/eller används av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US ("Mircosoft"). Microsoft sätter cookies på din enhet om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing-annons. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att känna igen att någon har klickat på en annons och har omdirigerats till vår webbplats och att spåra dina handlingar för att analysera effektiviteten av vår konvertering. Vi lär oss bara det totala antalet användare. Microsoft samlar in, bearbetar och använder information via cookies, från vilka användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa användningsprofiler används för att analysera besökarnas beteende och för att visa annonser.

För mer information, gå till: https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement and choice.microsoft.com/en/opt-out.

5.7 Adform

För att förbättra bekvämligheten och kvaliteten på våra tjänster använder vi omvandlingsspårning och retargeting-teknik från Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark.

Adforms omvandlingsspårning sätter en tillfällig cookie när en användare kontaktar en annons som placerats av Adform. Användare som inte vill delta i spårning kan avaktivera Adforms cookie via sin webbläsare eller när som helst i framtiden invända mot insamling och lagring av data här (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies som redan lagrats på din dator kan raderas i webbläsaren du använder, eller tas bort genom att ta bort tillfälliga internetsidor.

Tekniken för retargeting gör det möjligt att vända sig de internetanvändare som redan har visat intresse för vår webbplats och våra produkter, med annonsering på våra partners internetsidor. Visningen av reklammaterialet baseras på en cookie-baserad analys av det tidigare användarbeteendet. Detta är en tillfällig cookie som förlorar sin giltighet efter 60 dagar. Om du inte vill att Adform ska visa intresserelaterad reklam för dig, kan du när som helst invända mot datainsamlingen och lagringen för framtiden här (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Du kan hitta ytterligare information om Adforms dataskyddsbestämmelser på: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

5.8 Mer information

Du kan inaktivera marknadsföringscookies genom att ändra dina inställningar högst upp i denna policy. Mer information om alla enskilda marknadsföringscookies finns i följande tabell:

Namn

Tredje part (mer information ovan)

Ändamål (mer informaton ovan)

Lagringsperiod

_fbp

 

 

Facebook

 

 

 

cookie används för att identifiera webbläsare i syfte att tillhandahålla reklam och webbplatsanalys

90 dagar

_fbc

cookie används för att lagra Facebooks klick-ID för att matcha webbplatsåtkomst och klick på Facebook-annonser

90 dagar

fr

cookie används för att leverera, mäta och förbättra relevansen av Facebook-annonser

90 dagar

wd

cookie används för att leverera en optimal upplevelse för din enhets skärm

7 dagar

datr

cookie används för att identifiera webbläsaren som används för att ansluta till Facebook, oberoende av den inloggade användaren

2 år

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform och/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timmar

 

_gat

1 minut

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder till 1 år

 

 

_gac_<UA-XXXXXXXX-X>

90 dagar

_gcl_au

90 dagar

_gat_UA-XXXXXXXX-X

1 minut

_gcl_aw

Beständig

_sm_au_c

Beständig

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Beständig

_gaexp

Används för att fastställa en användares inkluderande i ett experiment och utgången av experiment som en användare har inkluderats i

90 dagar

_opt_awcid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_awmid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_awgid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_awkid

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

_opt_utmc

Används för kampanjer mappade till Google Ads kund-ID:n

24 timmar

Doubleclick_spotlight

Taggar för att analysera reklam och lära sig vilka annonser, kampanjer eller produkter som genererar bäst försäljning.

540 dagar

Doubleclick

540 dagar

MUID

Microsoft

 

 

 

cookie används för att identifiera webbläsare i syfte att tillhandahålla reklam och webbplatsanalys

365 dagar

MUIDB

cookie används för att identifiera webbläsare i syfte att tillhandahålla reklam och webbplatsanalys

390 dagar

_uestsid

cookie används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats

30 minuter

adtrc

Adform

Identifierar om webbläsarinformation samlades in för Adform.

1 vecka

C

Identifierar om användarens webbläsare accepterar cookies

1 månader

cid

Denna cookie används för att förbättra reklam för webbplatsbesökare. Den kan omdirigera mer relevanta annonser till besökaren och hjälper till att förbättra rapporter om kampanjresultat

2 månader

Qualtrics

Vi använder tjänster från Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA för att genomföra kund-, produkt- och varumärkesundersökningar på vår hemsida. När du deltar i en undersökning använder vi Qualtrics-cookies med ID-värden, främst för att hjälpa till att hålla reda på eller för att underhålla undersökningssessioner. Utan sådana tekniker kan Qualtrics-tjänsten inte användas. Dessa tekniker kommer endast att användas om du bestämmer dig för att använda Qualtrics tjänst. För mer information om Qualtrics LLC, gå till www.qualtrics.com

Namn

Tredje part

Ändamål

Lagringsperiod

Undersöknings-ID

Qualtrics LLC

Cookie används för att identifiera undersökningsdeltagaren och för att lagra undersökningshistoriken för deltagaren, för att hålla reda på eller för att underhålla undersökningssessionen.

6 månader

Hash för sessions-ID och frågeparametrar som mappas till ett sessions-ID

Cookie används för att registrera hash för sessions-ID och webbadress för deltagarens svar så att om “spara och fortsätt” är aktiverat, kommer deltagaren att kunna återkomma till sitt svar för att fortsätta

Upp till 1 år eller när sessionen är klar

QST

Cookie används för att registrera den gjorda undersökningen och förhindra undersökningsdeltagaren från att svara på undersökningen igen.

6 månader

<surveyid><statedata>-reloadSession

Denna cookie är för undersökningar som använder en SSO Authenticator och används för att informera Qualtrics om vilken session som ska laddas om efter att deltagaren lämnar och kommer tillbaka.

15 minuter

En hash av webbadressen som kan kompletteras med “-singleReload”

Cookie används för att registrera den gjorda undersökningen och förhindra undersökningsdeltagaren från att svara på undersökningen igen.

6 månader

 

6. Ändringar av denna cookiepolicy

Vi kan komma att ändra denna cookiepolicy för att återspegla ändringar i de cookies vi använder eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl. Vänligen besök därför denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och relaterade teknologier. Du kan se när denna cookiepolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet för “senast uppdaterad” som visas högst upp i denna cookiepolicy.

7. Om du vill ha mer information

Om du har några frågor eller kommentarer om denna cookiepolicy kan du kontakta oss på info@miele.se