Hygienåtgärder Miele Professional

Hygienåtgärder för att undvika virusinfektioner

För att bekämpa virussjukdomar krävs särskilda hygienåtgärder, framförallt på ålderdomshem, sjukhus och vårdcentraler. På den här sidan hittar du utförlig information angående hygien samt om de tjänster som Miele Professional erbjuder.

Se webinar om hygienrutiner

Äldreboenden
och vårdhem

Hygienåtgärder på äldreboenden och vårdhem

Boende på äldreboenden och vårdhem har ett högre behov av skydd mot sjukdomar. I virustider är det extra viktigt att garantera högsta möjliga hygienstandard vid den dagliga tvätten och disken. En professionell rengöring av tvätt, disk och medicinteknisk utrustning hjälper till att stoppa viruset eller fördröja spridningen.

Med produkter från Miele Professional kan du känna dig säker – de har utformats och testats för de allra högsta hygienkraven. Du kan vara säker på att eventuella virus och bakterier inaktiveras eller avlägsnas med hjälp av våra råd.

Hygienåtgärder äldreboenden

Hygien inom tvätt

Tvättråd hittar du i vårdhandboken. Det finns också regionala anvisningar.
Använder du desinfektionsprogram eller fekalprogram i tvättmaskinen så kan du vara säker på att du uppfyller kraven och mer därtill.

Hygientips för frontmatade tvättmaskiner

 • Försumma aldrig de framtagna hygienreglerna
 • Anställda kan ta med sig bakterier hem från jobbet eller från hemmet till jobbet
 • Handhygien är A och O. Desinfektera händerna och kassera smutsiga handskar och skyddskläder.
 • Håll rent och orent strikt åtskilt!
 • Rent tvätt får aldrig komma i kontakt med oren tvätt eller apparater som har använts för att tvätta/behandla smutsig tvätt.
 • Tvätta inte arbetskläderna hemma. Många anställda tar med arbetskläderna och tvättar hemma
 • Hushållsmaskiner garanterar inte temperaturhålltider som krävs för avdödning av bakterier.
 • Vik inte oren och ren tvätt på samma arbetsyta.
 • Använd inte samma tvättvagn för ren och oren tvätt

Hygientips för barriärtvättmaskiner

 • Försumma aldrig de framtagna hygienreglerna
 • Anställda kan ta med sig bakterier hem från jobbet eller från hemmet till jobbet
 • Handhygien är A och O. När du byter till den rena sidan, desinfektera händerna och kassera smutsiga handskar och skyddskläder.
 • Håll rent och orent strikt åtskilt!
 • Rent tvätt får aldrig komma i kontakt med oren tvätt eller apparater som har använts för att tvätta/behandla smutsig tvätt.
 • Tvätta inte arbetskläderna hemma. Många anställda tar med arbetskläderna och tvättar hemma
 • Hushållsmaskiner garanterar inte temperaturhålltider som krävs för avdödning av bakterier.
 • Vik inte oren och ren tvätt på samma arbetsyta.
 • Använd inte samma tvättvagn för ren och oren tvätt

Rengöring av bäcken och urinflaskor

Våra spoldesinfektorer rengör bäcken och urinflaskor på ett säkert sätt – den bevisade rengöringseffekten och desinfektionsparametrarna fungerar även för Coronaviruset. De förinställda programmen inaktiverar virus och bakterier och oskadliggör dessa.

Vi rekommenderar att du använder ett alkaliskt rengöringsmedel och den termiska desinfektionen (alla spoldesinfektorer från Miele kan användas med ett A0-värde 600). Det krävs inget speciellt program för Coronaviruset.

Spoldesinfektorn är avsedd att tvätta urinflaskor och bäcken. För andra produkter ska du välja en diskdesinfektor istället.

Hygien i köket

Hygien i köket

Använd endast program med höga sköljtemperaturer (> 80 °C) för en hygienisk och desinficerande rengöringseffekt

Standardprogrammen "Intensiv", "Hygien", "Hygien Plus" i våra ProfiLine- och färskvattendiskmaskiner klarar detta.

Använd ett diskmedel för professionellt bruk. För hög säkerhet rekommenderar vi ProCare Shine 10A

Medicinska inrättningar

Hygienåtgärder inom medicinteknik

I tider av Coronavirus krävs en så hög rengöringsstandard som möjligt vid användning av medicinteknisk utrustning. Säkerhet och hälsa för patienter, användare och tredje part får inte vid någon tidpunkt äventyras under behandlingen eller rengöringen. Med hjälp av en professionell rengöring kan spridningen av viruset avbrytas.

Rengöring, desinfektion och sterilisering hjälper till att bryta infektionskedjor.

Samtliga program i våra Miele Professional diskdesinfektorer erbjuder även en termisk desinfektion. Även i tider av Coronavirus är Vario-TD-cykler fullt tillräckliga. Det är inte nödvändigt att ändra program.

x

Läkarmottagningar och vårdcentraler

I diskdesinfektorerna från Miele säkerställer programmen Vario TD, med sin programstruktur som består av fördisk, rengöring med processkemikalier och en termisk desinfektion, att Coronavirus inaktiveras och oskadliggörs. I maskinerna kan såväl klassiska medicinska instrument som anestesi- och andningsmaterial rengöras. Den speciella anestesivagnen möjliggör rengöring av 8 andningsslangar (1,5 m långa) och intubationsutrustning samtidigt i en batch.

De små och kraftfulla autoklaverna Miele Cube X steriliserar invasiva medicinprodukter. EcoDry-tekniken möjliggör detta på kortast möjliga tid, så att instrumenten snabbt är redo igen vid högt patienttryck.

Med Mieles systemlösning System4Med kan vi ge dig extra stöd vid säker och effektiv rengöring av instrument. Därmed har du tid för patienterna och kan vara säker på att rengöringen går som den ska.

Återvinning av engångsskyddsutrustning mot bakgrund av de nuvarande exceptionella omständigheterna

För att begränsa spridningen av Corona-pandemin kräver vårdpersonal över hela världen enorma mängder medicinsk och personlig skyddsutrustning (PPE). Men de erforderliga materialen är tyvärr inte tillgängliga i tillräckliga mängder. De föremål som mest utsätts för brist är ansiktsmasker (FFP2 / FFP3) och halvmasker, men även visir och annan skyddsutrustning är också bristfällig. För att lindra denna brist på engångsartiklar i en så ansträngd situation tillåter vissa länder nu återvinning av utrustning - naturligtvis med förbehåll för strikta bestämmelser och genom ett tidsbegränsat undantag under hela pandemin.

Einmal-Schutzartikel aufbereiten

Återvinna FFP2 / FFP3-masker och halvmasker

Om skyddsmasker ska återvinnas får inte passformen och tätningen från materialet försämras och de berörda produkterna ska fungera korrekt. Situationen försvåras ytterligare av att rekommendationerna från de olika länderna inte på något sätt är enhetliga. Som ett resultat av detta är det viktigt att uppfylla nationella krav som delvis varierar avsevärt men också är föremål för ständiga förändringar. För specifik information, vänligen kontakta dina lokala myndigheter med ansvar för infektionsbekämpning, hälsa och arbetssäkerhet.

Processerna som används inkluderar följande:

 • Återvinning med torr värme (temperatur: 65 °C till 70 °C, hålltid: 30 minuter)
 • Återvinning med fuktig värme (temperatur: 121 °C, hålltid: 15 minuter)
Schutzbrillen_673x379

Återvinning av skyddsglasögon och visir

Förutom skyddsmasker kräver även vårdpersonal som arbetar inom vården och öppenvården skyddsglasögon och visir för att undvika exponering för virus som COVID-19. Med tanke på den svåra försörjningssituationen med avseende på personlig och klinisk skyddsutrustning vänder uppmärksamheten alltmer åt desinficering och återanvändning av skyddsglasögon och visir.

De skyddsglasögon som används i sjukvården är tillverkade av en mängd plast, inklusive polykarbonater, akrylglas, polysulfoner eller polyfenylsulfoner. Metoden för desinficering bör inte påverka dessa material på något sätt och ska anpassas till de olika plasternas behov och vara i enlighet med tillverkarens instruktioner. Värmebeständiga laster kan diskas i Mieles diskdesinfektorer. 

 • Förtvätt: 1 - 3 minuter (kallt kranvatten)
 • Huvudtvätt: 10 minuter vid en temperatur av 55 ° C (helt demineraliserat vatten) och en doseringskoncentration på 0,5% (5 ml per l) med användning av ett lämpligt tvättmedel
 • Neutralisering: 1 minut (kallt, fullständigt avmineraliserat vatten), dispenser 0,2% av ett lämpligt neutraliseringsmedel
 • Interimssköljning: 1 minut (kallt, helt avmineraliserat vatten)
 • Desinfektion: 5 minuter vid 55 ° C (kallt, helt avmineraliserat vatten)
20000169583_673x379

Återvinning av handdesinfektionsflaskor

Utöver skyddsutrustningen råder det även brist på  500 ml och 1000 ml handdesinfektionsflaskor. I allt större utsträckning har sjukhus, apotekare och andra medicinska fakulteter börjat tillverka sin egen handdesinfektion. Även här växer betydelsen av att kunna återvinna flaskor som vanligtvis är avsedd för engångsbruk.

Hygienåtervinning kan åstadkommas med Mieles diskdesinfektorer: Laboratorieflaskor med volymer av 500 ml och 1000 ml kan tvättas, desinficeras och torkas med EasyLoad lastbärare. EasyLoad-systemet finns på Miele-maskiner i olika storlekar.

Tandvård

I termodesinfektorerna från Miele säkerställer programmet Vario TD, med sin programstruktur som består av fördisk, rengöring med processkemikalier och en termisk desinfektion, att Coronavirus inaktiveras och oskadliggörs.

De små och kraftfulla autoklaverna Miele Cube X steriliserar invasiva medicinprodukter. EcoDry-tekniken möjliggör detta på kortast möjliga tid, så att instrumenten snabbt är redo igen vid högt patienttryck.

På vår hemsida hittar du allt om Mieles systemlösning System4Dent och hur vi kan ge dig extra stöd mot Coronaviruset vid säker och effektiv rengöring av dentaltekniska instrument.

x

Spoldesinfektor

Vid användning av potentiellt kontaminerade bäcken och urinflaskor krävs stor försiktighet i tider av Coronavirus. Rengöringsprocessen med bevisad rengöringseffekt och termisk desinfektion verkar i enlighet med den senaste vetenskapen, även i tider av Coronavirus.

Detta virus inaktiveras med de förinstallerade programparametrarna och oskadliggörs på så vis. Vi rekommenderar användning av ett alkaliskt rengöringsmedel (till exempel ProCare Med 10 BPA) och en efterföljande termisk desinfektion med ett A0-värde på minst 600. Alla Miele spoldesinfektorer kan användas med detta A0-värde.

Mieles spoldesinfektorer ger inte bara ett skydd för patienterna utan även för användarna. Med tillvalet automatisk lucköppning och -stängning med fotbrytare krävs ingen kontakt med luckan. På så vis kan maskinens lastas och tömmas utan att den vidrörs. Efter att du har stängt luckan så startar programmet helt automatiskt. Dessutom kan A0-värdet anpassas till kraven på varje sjukhus och höjas till upp till 3000.

Rengöring
fastigheter

Hygienåtgärder för städmaterial i fastigheter

När det gäller rengöring av fastigheter är hygien och desinfektion av yttersta vikt när Coronaviruset cirkulerar - oavsett om det gäller kontorsbyggnader, sjukhus, livsmedelsbutiker eller kommunala inrättningar. Via kontaminerade händer kan exempelvis virus hamna i näsans, ögonens eller munnens slemhinnor och orsaka en infektion. Till smittbärande ytor hör handtag på dörrar, fönster och skåp, strömbrytare, trappräcken eller hissknappar. En desinficerande rengöring bidrar till högre säkerhet. Även en professionell rengöring av städmaterial hjälper till att stoppa virus och på så sätt fördröja en spridning.

Miele Professionals maskiner är speciellt anpassade för detta.
 

Miele Professional mopptvätt

Säker desinfektion av städmaterial

Du kan fortsätta tvätta med din Miele Mop Star som förut, men vi rekommenderar att du väljer en temperatur på minst 70 grader.
Dessutom erbjuder vi ytterligare säkerhetsstandards som kontrollerar den automatiska doseringen samt exakt temperatur. Miele Professional Mop Star-maskiner ger dig absolut säkerhet vid den hygieniska rengöringen av rengöringstextiler.

Läs mer om Mop Star-produkterna här

Engångsmaterial är inte lämpligt att återanvända och personalen har fått instruktioner om att slänga det efter användning.

Miele Professional Mop Star hygieniska mopptvättmaskiner

Tvätta och preparera

Alla Mop Star-maskiner har funktionen Ready-to-Use.
Med den funktionen tvättar du och preparerar städklara moppar.
På så vis kan man spara mycket tid.

Hygientips när du handskas med städmaterial

 • Lägg använda trasor och moppöverdrag i avsedda behållare.
 • Blanda aldrig rent och orent tvättgods.
 • Undvik att tvätta för stor mängd tvätt.
 • Om du doserar tvättmedel manuellt är det viktigt att du mäter upp rätt tvättmedelsmängd och ställer in rätt temperatur.
 • För rengöring och preparering av städmaterial så väljer du anpassat och inställt program.
 • Desinficera luckområdet (lucka, tätning och front) och manöverpanelen innan du tar ur den rena tvätten.
 • Sortera städmaterial efter att du tagit ut dem och lägg dem i rena och desinficerade behållare.
 • När textilierna ska torkas är det viktigt att de torkar helt. Ta ur textilier direkt efter torkningsförloppet.
 • Tvätta inte dina arbetskläder hemma, för att skydda dig själv och andra.

Vi rekommenderar att du bär skyddskläder som skyddshandskar och plastförkläden över arbetskläderna i orena områden – för att skydda dig själv.
 

Rengöring av
arbets- och
skyddskläder

Hygienisk rengöring av återanvändbara arbets- och skyddskläder

Mottagningar, sjukhus eller räddningstjänst – inom alla dessa områden är det särskilt viktigt att hålla alla hygienstandarder. Speciellt när det gäller förhöjda infektionsrisker som nu i dagsläget med Covid-19, är det extra viktigt att bära skyddskläder. Det gäller personal i medicinska inrättningar som läkar- och tandläkarmottagningar, på kliniker och inom räddningstjänsten.

Dessutom är det viktigt att rengöra och använda desinfektionstvätt av arbets- och skyddskläder. En korrekt behandling av textilier och personlig skyddsutrustning hjälper till att inaktivera SARS-CoV-2 och på så vis fördröja utbredningen.

Rekommendationerna gäller endast återanvändbara arbets- och skyddskläder och inte engångmaterial.

Schutzbekleidung

Hygienåtgärder för läkarmottagningar

Skydds- och arbetskläder måste alltid lämnas kvar på mottagningen. För att skydda sig själv och andra och säkerställa en korrekt rengöring får inte personalen ta med sig kläder hem.

När kläderna läggs i och tas ur ska personalen bära skyddskläder som handskar och plastförkläde över sina arbetskläder.

Hygientips vid användning av professionella tvättmaskiner

 • Blanda aldrig rent och orent tvättgods.

 • Vid efterbehandling av tvätt så ska ren och oren tvätt separeras. Dvs använd inte samma arbetsyta eller lasta i samma tvätt-vagn utan att desinficera emellan.

 • Välj rätt tvättprogram

 • Om du doserar tvättmedlet manuellt är det viktigt att följa doseringsrekommendationerna och ställa in rätt temperatur.

 • Desinficera luckområdet (lucka, tätning, front) och manöverpanelen innan den rena tvätten tas ut.

 

 

Miele professional barriärtvätt på sjukhus

Hygienåtgärder på sjukhus

Skydds- och arbetskläder som kan vara kontaminerade måste lämnas kvar i tvätteriet. För att skydda sig själv och undvika krosskontamination får man aldrig ta med tvätten hem!

Som en utökad säkerhetsåtgärd ska personalen bära skyddshandskar, munskydd och förkläde över arbetskläderna.

Hygientips för användning av barriärtvättmaskiner

 • Vid högsta hygienkrav så erbjuder Miele även s.k. barriärtvättmaskiner.
  Barriärtvättmaskiner byggs in i en vägg/barriär och har en lucka på varje sida, vilket garanterat att inte oren och ren tvätt blandas.

 • Se till att personalen levererar de smutsiga textilierna sorterade efter typ i färgmärkta tvätt-säckar, helst säckar som går att stänga till.

 • Fyll maskinerna med säckarna utan att tömma dem först. Säckarna öppnas under tvätten om man innan har öppnat dem lite.

 • Tvätta med rätt tvättprogram

 • Om du doserar manuellt är det viktigt att dosera rätt mängd tvättmedel och ställa in rätt temperatur.

 • Byt skyddskläder innan du lämnar det orena området.

 

Hygientips vid användning av professionella tvättmaskiner

 • Se till att personalen levererar de smutsiga textilierna sorterade efter typ i färgmärkta
  tvätt-säckar, helst säckar som går att stänga till.

 • Fyll maskinerna med säckarna utan att tömma dem först. Säckarna öppnas under tvätten om man innan har öppnat dem lite.

 • Tvätta med rätt tvättprogram

 • Om du doserar manuellt är det viktigt att dosera rätt mängd tvättmedel och ställa in rätt temperatur.

 • Desinficera luckområdet (lucka, tätning, front) och manöverpanelen innan den rena tvätten tas ut.

 • Tvätta inte dina arbetskläder hemma.

 

Community masker

Munskydd

Under COVID-19-pandemin råder det brist på medicinska munskydd och filtrerande halvmasker (FFP-masker). Ett resultat av detta är att många företag använder icke medicinska masker gjorda av tyg, så kallade community-masker.

Även om dessa typer av masker inte uppfyller medicinska krav kan de utgöra en fysiologisk barriär tack vare sin barriärfunktion. På så vis kan de minska spridningen av större droppar (orsakade av exempelvis hostningar eller nysningar) och förhindra kontaktinfektioner (orsakade av att man rört vid munnens eller näsans slemhinnor med kontaminerade fingrar).

Preparering av community-masker i en kommersiell miljö

För att säkerställa att maskerna kan användas igen är det viktigt att följa följande rekommenderade  parametrar:

 • Följ instruktionerna för preparering som ges av tillverkaren till maskerna
 • Förutom SARS-CoV-2, finns det andra mikroorganismer i munfloran (som till exempel Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes) som också måste minskas drastiskt. Därför är det vikigt att använda specialiserade tvättmetoder.
 • Efter borttagande, stäng in masken i en lufttät påse (eller liknande) och tvätta direkt. Den ska vara stängd under en så kort tid som möjligt, framförallt för att undvika att det bildas mögel. En desinfektionstvätt kan göras säkert enligt reglerna som ges i professionella tvättmaskiner.
 • Ett stort antal av Mieles professionella tvättmaskiner har både termiska och kemisk-termiska desinficerande tvättprogram. När man tvättar textilier för termisk desinfektion kan vanliga tvättmedel användas. Men när man tvättar med kemisk-termisk desinfektion ska bara anpassade och listade produkter användas.
 • Fukt och lagringstider gör att bakterier förökar sig. Därför är det viktigt att maskerna får torka helt efter tvätten.
 • Kontrollera sedan att maskerna fungerar som de ska efter preparering. Om de har ändrat storlek, har gått sönder eller har torra band så ska de inte användas igen.
Miele professional diskmaskin för brandutrustning

Systemlösningar för brandkår och räddningstjänst

Miele har speciella maskiner är anpassade för alla krav som ställs inom räddningstjänsten:

 • Tvättmaskiner för skyddskläder och andningsskyddsmasker
 • Hygien-tvättmaskiner med skiljevägg
 • Torktumlare
 • Diskmaskiner för skyddsmasker och ventiler
 • Diskdesinfektorer för anestesiinstrument

Läs mer om Mieles lösningar för Räddningstjänst och brandkår här

Hygienisk rengöring för andningsskydd inom brandkåren.

Säkerhet och hälsa är högt prioriterat inom brandkåren. När coronaviruset cirkulerar är det extra viktigt att det fungerar att göra rent återanvändbara andningsskydd och att de högsta rengöringsstandarderna för hygienisk rengöring följs. Professionell rengöring kan hjälpa till att bryta en infektionskedja.

Koordinerade processer vid mekanisk rengöring av andningsskydd och andningsskyddsutrustning utgör en hög säkerhet – både vid tvätt och desinfektion. Med Mieles diskmaskin PG 8063 blir utrustningen hygieniskt ren. De flesta material som används för andningsmasker är värmekänsliga (thermolabilitet). Därför rekommenderas en kemisk-termisk desinfektion vid prepareringen, till exempel med desinfektions- och rengöringsmedlet Sekumatic FDR* från Ecolab. Alla program i PG 8063 uppfyller alla nödvändiga parametrar för en kemisk-termisk desinfektion. Man behöver inte anpassa programmen själv. Det är dock viktigt att man alltid följer tillverkarens råd för hur man ska rengöra utrustningen.

* Använd biocider säkert. Följ alltid alla produktinformationer och rekommendationer som ges.

Vår service

Vår service

Vår kundtjänst finns till för dig.

Mieles kvalificerade servicetekniker tar hand om leverans och idrifttagning av maskinerna och kan utföra olika rutinkontroller under den pågående driften. På detta sätt kan störningar i maskinen undvikas i förväg och driftparametrarna kan kontinuerligt optimeras.

• Kvalitetsservice med en kompentent grupp medicinprodukttekniker

• Korta körtider och servicepersonal på plats så snart som möjligt

Länkar och broschyrer

Kontakt

Din kontakt med oss

Har du frågor angående vilken maskin som passar bäst eller vilket program som ska användas?

Behöver du omgående ytterligare maskiner från Miele Professional eller maskinunderhåll?

Vill du anpassa ett program för att uppfylla de lokala reglerna, eller är du intresserad av Performance Test?

Kontakta i så fall oss gärna via e-post, professional@miele.se, eller via telefon: 08-562 29 800.