Filtrering av VOC:er 

Filtrering av flyktiga organiska föreningar 
Begreppet VOC står för organiska föreningar som lätt förångas. Till dessa hör kolväten, aldehyder och organiska syror. Dessa ämnen kan ha en mycket negativ påverkan på människor om de förekommer i hög koncentration (Sickbuilding Syndrom). Möjliga symptom kan vara obehaglig lukt, retade slemhinnor och huvudvärk.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.