Hållbar utveckling

Nachhaltigkeit

Ansvar


För Miele är hållbar utveckling något som vi är skyldiga de värden och den tradition som företaget står för och en absolut nödvändig bas för långsiktig framgång. Miele är medlem i Global Compact, FN-organisationen för hållbar utveckling och har undertecknat ”Mångfaldsdeklarationen”. Vartannat år publicerar Miele en rapport om hållbar utveckling.

Läs mer

Information om farliga ämnen

Information om farliga ämnen enligt Artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.

Läs mer på Miele.se/Reach