Kompetens inom fläktteknik

Fläktteknik
alla Mieles fläktar är kontrollerade enligt gällande europeiska normer. Luft- ljudnivåsvärden, som du hittar i denna katalog, är representativa och jämförbara värden. Sedan år 2009 är Miele medlem i CECED*, där alla medlemmar anmält sig frivilligt till att mäta luft- och ljudnivåsvärden enligt gällande europeiska normer och att publicera dessa värden i katalogerna. Detta ger slutkunden tillgång till alla värden.
Externa fläktar
Genom att använda en extern fläkt med frånluftsdrift minskas köksbullret. Då är fläktaggregatet inte placerat i själva fläktkåpan på konventionellt sätt, utan är till exempel monterat på en yttervägg. För en påtaglig minskning av fläktbullret rekommenderas en frånluftsledning på minst 5 till 7 meter. Fläkt och fläktkåpa förbinds med varandra via en styrledning. För denna lösning erbjuder Miele frånluftsfläktar för montering på ytterväggar (AWG 102), yttertak (DGG 102) eller innanför ytterväggar (ABLG 202).
Ljuddämpare – ett plus för lugn och ro
Flera av Mieles fläktar är som standard försedda med ett högeffektivt ljuddämpningspaket och går därför mycket tyst. Ett extra plus för lugn och ro ger Mieles ljuddämpare DASD 150, som kan anskaffas som kompletterande tillbehör. Den reducerar ljudnivån med upp till 4,5 dB(A) re1pW och erbjuder därmed en lugnare arbetsmiljö. Dessutom kan den användas flexibelt. Den passar både för frånluftsdrift och för kolfilterdrift.
Ventilationskanal
För att kunna leda ut frånluften i det fria monteras en ventilationskanal i ytterväggen. Vid konventionella lösningar kan en värme-/köldbrygga uppstå, som leder till energiförluster. På vintern kan exempelvis kalluft tränga in i frånluftssystemet. Mieles ventilationskanal DMK 150 respektive DMK 150-1  hindrar detta, eftersom den har ett tätslutande kallrasskydd. Ett magnetlås hindrar kall eller varm utomhusluft från att strömma in i huset – det sparar energi. Dessutom förhindras att främmande föremål, till exempel löv, smuts och liknande tränger in i frånluftsledningen. Ytterväggsgallrets lameller är konstruerade så att de styr luftströmmen. Därigenom minimeras förluster i fläkteffekt och luftströmmen leds bort från husväggen.
Takgenomföring
Om frånluften ska ledas ut via taket krävs en takgenomföring. Miele kan erbjuda olika utföranden (DDF 125/150 eller DDF 200), som kan användas för taklutningar från 22° och olika sorters taktegel. Den högkvalitativa takhuven av rostfritt stål är innesluten i en stabil, täckande ram av vädertåligt bly.
Frånluftsslangar
Genom frånluftsledningen leds matos, fukt och värme ut i det fria. Frånluftsledningens geometri och utformning är avgörande för fläkteffekten och för fläktens ljudnivå. Bäst lämpade är runda kanaler med släta väggar eller speciella, platta kanaler utan reducerad diameter. Vanligtvis rekommenderar Miele en diameter på 150 mm. För fläktkåpor med mycket hög fläkteffekt brukar man använda diametrar på 200 mm. Miele har ett stort utbud av platta kanaler. Mer information hittar du i tillbehörskatalogen.
Conseil Européen de la Construction d’appareils DomestiquesUtrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning